Search result for

*ทางผ่าน*

(125 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทางผ่าน, -ทางผ่าน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางผ่าน[N] passage way, See also: pass way, Example: ขอผมติดรถไปด้วยคนได้ไหม เพราะทางที่คุณกลับนั้นเป็นทางผ่านบ้านผมอยู่แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทางผ่านน. บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือดุจสะพานเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ.
ด่านทางผ่าน เช่น ด่านช้าง, ทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านสิงขร.
นายด่านน. ผู้เป็นหัวหน้าด่านทางน้ำหรือทางบก สำหรับตรวจตราผู้คนเดินทางผ่านเข้าออก หรือตรวจสิ่งของที่ผิดกฎหมาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public passageทางผ่านสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passage๑. ทางผ่าน๒. การผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of way๑. สิทธิในทางผ่าน (ก. แพ่ง)๒. สิทธิใช้ทาง (ก. แพ่ง)๓. สิทธิในทางเอก (ก. จราจร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
meatusช่อง, ทางผ่าน, หลืบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
way, right of๑. สิทธิในทางผ่าน (ก. แพ่ง)๒. สิทธิใช้ทาง (ก. แพ่ง)๓. สิทธิในทางเอก (ก. จราจร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wayleaveสิทธิในทางผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
employment prohibitedห้ามทำงาน คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่าน นักท่องเที่ยว และคนอยู่ชั่วคราว (บางประเภท) จะถูกห้ามทำงานขณะพำนักในราชอาณาจักร [การทูต]
transit passageการเดินทางผ่าน [การทูต]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
nuclear gaugeเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ หรือนิวเคลียร์เกจ, เป็นเครื่องวัดและควบคุมที่ทำงานโดยการกระตุ้นด้วยรังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เครื่องวัดชนิดนี้ประกอบด้วยต้นกำเนิด และหัววัดรังสี บรรจุอยู่ในภาชนะที่แยกจากกัน หรือบรรจุอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยให้ลำรังสีผ่านออกมาทางช่องทางผ่าน หรืออุปกรณ์ควบคุมรังสีไปยังวัสดุที่ต้องการวัด ขณะเดียวกันหัววัดรังสีจะทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของปริมาณรังสี หรือจำแนกชนิด และขนาดพลังงานของรังสี ซึ่งเป็นผลมาจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกส่งไปประมวลผลด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อแสดงผลการตรวจสอบที่จะใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์นี้ มีหลักการทำงานตามลักษณะการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ เครื่องวัดแบบส่งผ่าน (Transmission gauge) และเครื่องวัดแบบกระตุ้นให้เกิดการแผ่รังสี (Reactive gauge) [พลังงาน]
Airway, Partially Blockedทางผ่านอากาศถูกอุดตันบางส่วน [การแพทย์]
Alcock Canalช่องทางผ่านของหลอดเลือดและประสาท [การแพทย์]
Birth Canalทางผ่านของทารก,หนทางคลอด [การแพทย์]
Flow Resistive Workงานจากความต้านทานในช่องทางผ่านอากาศหายใจ [การแพทย์]
styleก้านเกสรเพศเมีย, ส่วนของเกสรตัวเมียช่วงระหว่างยอดเกสรตัวเมียกับรังไข่  เป็นทางผ่านของหลอดละอองเรณูที่จะนำสเปิร์มนิวเคลียส เข้าผสมกับไข่ในรังไข่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
synapseไซแนปส์, บริเวณที่ปลายของแอกซอนของประสาทเซลล์หนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับปลายของเดนไดรต์ของใยประสาทอีกเซลล์หนึ่ง เป็นทางผ่านของกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซลล์ประสาทหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
salt bridgeสะพานเกลือ, ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เชื่อมอิเล็กโทรไลต์ของครึ่งเซลล์ทั้งสองและเป็นทางผ่านของไอออน อาจทำจากสารละลายอิ่มตัวของ KNO3,  KCl หรือ NH4NO3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมรวมกับวุ้นขณะร้อนแล้วบรรจุไว้ในหลอดแก้วรูปตัวยู เมื่อวุ้นแข็งตัวก็นำมาใช้ได้  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
slitสลิต, ช่องเล็กยาว, ช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
esophagusหลอดอาหาร, หลอดซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารอยู่ระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร  หลอดอาหารของคนยาวประมาณ 24 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stomaปากใบ, ช่องเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างเซลล์คุมของใบพืช เป็นทางผ่านของน้ำและแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
micropyleไมโครไพล์, ช่องขนาดเล็กที่เปลือกหุ้มออวุล เป็นทางสำหรับหลอดละอองเรณูยื่นเข้าไปภายในออวุลหลังจากปฏิสนธิ และออวุลกลายเป็นเมล็ดพืชแล้ว ช่องนี้ก็ยังคงมีอยู่ ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของน้ำและอากาศเข้าสู่เมล็ดและเป็นทางให้ส่วนของเอ็มบริโองอกผ่านเปลือกหุ้มเมล็ดออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rete testisริตีเทสทิส, ส่วนหนึ่งของหลอดสร้างตัวอสุจิ มีลักษณะเป็นท่อสั้น ๆ จำนวนมาก  เป็นทางผ่านของตัวอสุจิที่จะเข้าไปพักอยู่ในหลอดเก็บตัวอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Guyon's Canalทางผ่านในข้อมือระหว่างกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Inguinal Canalคลองขาหนีบ, ช่องขาหนีบ, ทางผ่านตามแนวขาหนีบ, ช่องบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]
Media, Transmittingทางผ่านของแสงในลูกตา [การแพทย์]
Motor Pathwaysทางผ่านที่เกี่ยวกับการสั่งการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
...and don't forget -- he can time-travel,...และก็อย่าลืมว่า - - เขาเดินทางผ่านเวลาได้ด้วย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
To stop the clock and travel through time and space,ที่จะหยุดเวลาและเดินทางผ่านเวลาและสถานที่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She was just a vessel... a prototype that wasn't built to last.เธอเป็นแค่ท่อทางผ่าน.. ให้.. ตัวอ่อนต้นแบบ.. Babylon A.D. (2008)
This could be the route, though.อาจเป็นทางผ่าน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
OK, well, we've got to find a way to get out of this.โอเคว่า เราต้องหาทางผ่านจากด่านให้ได้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The object was moving at speeds of up to three times 10-to-the-seventh meters per second.เดินทางผ่านระบบสุริยะของเรา วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ถึง 30 ล้านเมตร The Day the Earth Stood Still (2008)
Some of them want to use youบางคนก็อยากใช้คุณเป็นทางผ่าน Gamer (2009)
I think we should go past Birmingham to some place warm.ฉันคิดเราควรจะเดินทางผ่าน เมืองเบอร์มิ่งแฮมไปหาสถานที่อบอุ่น Fighting (2009)
Looking for a way past them to the lockdown.กำลังมองหาทางผ่านไปที่ล็อคดาวน์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Using Tyler's manager and his tattoos to pass the info off to your buyers.โดยใช้ผู้จัดการของไทเลอร์ และรอยสักของเขา เป็นทางผ่าน ไปสู่ผู้ซื้อ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I don't know, but--but we'll figure it out.ฉันไม่รู้ แต่เราจะหาทางผ่านพ้นไปได้ Gone with the Will (2009)
Well, since she got back to Constance, Jenny hasn't made a lot of friends.มันเหมือนเป็นทางผ่านที่เป็นสากล คือ ตั้งแต่เธอกลับมาเรียนที่คอนสแตนซ์ Remains of the J (2009)
They'll never make it past Drollพวกเขาไม่มีทางผ่านโดรลล์ไปได้แน่ Mystery of a Thousand Moons (2009)
And cut a path right to Millius Primeแล้วหาทางผ่านไปยังมิลเลียส ไพรม์ได้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
I've been ordered to surrender myself, the entire crew of this vessel and my ship in exchange for safe passage of food and medical supplies to the people of Ryloth.ข้าได้รับคำสั่ง ให้จำนนตัวข้า และลูกเรือทั้งหมด ของยานลำนี้ แลกเปลี่ยนกับทางผ่านส่งเสบียง Storm Over Ryloth (2009)
Those arrows are wood. You'll never make it through.ลูกศรทำจากไม้ นายไม่มีทางผ่านไปได้หรอก Timebomb (2009)
On the other side is a kind of an escape patch for the administrators.หลังประตูนี้มันน่าจะเป็นทางผ่าน ไปถึงตึกอำนวยการได้ Free (2009)
Susan, I know you're angry but Karl means more to me than just a fling, and I am not giving him up.ซูซาน ชั้นรู้ว่าเธอไม่พอใจ แต่คาร์ลมีค่ากับฉันมากกว่าแค่ทางผ่าน Would I Think of Suicide? (2009)
Probably just travellers passing through.บางทีอาจเป็นพวกนักเดินทางผ่านไปมาก็ได้ The Fires of Idirsholas (2009)
I have projected that Nero will travel pass Saturn.ผมคำนวณดูแล้ว นีโรจะเดินทางผ่านดาวเสาร์ครับ Star Trek (2009)
It's no problem at all, the Cathay's on my way.ไม่เป็นปัญหาเลย เป็นทางผ่านผมอยู่แล้ว Shanghai (2010)
The blue door was a gateway,ประตูสีน้ำเงินเป็นทางผ่าน In This Home on Ice (2010)
We know that Destiny travels between galaxies.พวกเรารู้ว่ายานDestiny เดินทางผ่านกาแล็คซี่ Lost (2010)
Sailing through the universe, exploring galaxies and planets.การเดินทางผ่านจักรวาล ออกสำรวจแกแลคซี่และดาวต่าง ๆ Pain (2010)
Gate travel must have severed the link.การเดินทางผ่านเกตน่าจะมี การเชื่อมต่อกัน Incursion: Part 1 (2010)
If we cut our way through the wall here,ถ้าเราทำเส้นทางผ่านของกำแพงตรงนี้ได้ Incursion: Part 1 (2010)
I will be passing through Halifax next month en route to York.ฉันจะเดินทางผ่าน แฮริแฟกซ์ ในเดือนหน้า ระหว่างทางไป ยอร์ค The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
When your paths crossed in Bosnia... it was to appear that you had stumbled upon him.ระหว่างพวกเจ้าเดินทางผ่านบอสเนีย มันจึงไปปรากฏตัวที่นั่น และนายก็เผชิญหน้ากับมัน Batman: Under the Red Hood (2010)
Electrons move through graphene, act as if they have no mass.อเล็กตรอน เดินทางผ่าน กราฟีน (คาร์บอนโมเลกุลเดี่ยวเชื่อมต่อกันเป็นร่างแห) แสดงตัวเหมือนมันไร้มวลสาร The Einstein Approximation (2010)
- ... when traveling through graphene.ตอนเดินทางผ่านแผ่นกราฟีน The Einstein Approximation (2010)
A rare and welcome respite from endless battle awaits Jedi Knights Anakin Skywalker and Mace Windu as they travel through deep space aboard the Jedi cruiser Endurance, preparing to rendezvous with a Republic frigate.การหยุดพักอันหายากและน่ายินดี จากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด รอคอยอัศวินเจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเมซ วินดูอยู่ ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านห้วงอวกาศ โดยยานลาดตระเวนเจไดเอ็นดูแรนซ์ Death Trap (2010)
I don't think the bracelet will work as a portal.ฉันไม่คิดว่ากำไลจะเป็นทางผ่าน Supergirl (2010)
Because I will... become a fisherman who can travel through all the oceans in the world.เพราะว่า... ฉันจะกลายเป็นชาวประมง ที่เดินทางผ่านทะเลทุกแห่งในโลกนี้ Hanamizuki (2010)
On my options for halfway houses,ฉันคิดว่า มัีนน่าจะเป็นทางผ่านบ้านฉันนะ The Townie (2010)
And travel great distances through space,และเดินทางผ่านอวกาศ Pathogen (2010)
Halfway across the universeครึ่งทางผ่านไปยังจักรวาล Pathogen (2010)
About a day's journey in FTL.ก็ประมาณ1วัน ในการเดินทางผ่านFTL Resurgence (2010)
The Qing emissary passed through Uiju today.คณะทูตชิงเดินทางผ่านอุยจูวันนี้ Dong Yi (2010)
I don't want you passing out on me.ฉันไม่ต้องการ คุณเป็นทางผ่าน สำหรับฉันหรอก Pilot (2010)
Just understand, if you do this, you're going to have to kill your way through a whole lot of people you know.ให้เข้าใจอย่างหนึ่ง ถ้าคุณทำอย่างนั้น คุณกำลังฆ่า ทางผ่านของคุณ Pilot (2010)
THINGS AROUND IT THAT WE CAN SEE. NOW, THIS IDEA OF LIGHT BEING DEFLECTED AND BENTขณะที่มันโค้งพื้นที่เพื่อให้ แสงที่เดินทางผ่านมาก็ยังงอ Beyond the Darkness (2010)
and travel through time as we pleased,และเดินทางผ่าน เวลาที่เราพอใจ Is Time Travel Possible? (2010)
Can we use them to travel through time?เราสามารถใช้พวกเขาจะ เดินทางผ่านเวลาหรือไม่ Is Time Travel Possible? (2010)
The answer is we don't know.เพื่อให้ใครบางคนที่ สามารถเดินทางผ่านมัน Is Time Travel Possible? (2010)
Just passed there, they were killed at twin pines overlook.ทางผ่านที่นั้น มีต้นสนสองข้างทาง Butterfly (2010)
Because I don't wanna wake up one day and find out that I was just some diversion that, uh, you needed to amuse yourself while getting through your divorce.เพราะผมไม่อยากตื่นขึ้นมาวันหนึ่ง และพบว่าผมเป็นแค่ทางผ่าน คุณทำเพื่อความบันเทิงเริงใจสำหรับตัวเองเท่านั้น Down the Block There's a Riot (2010)
Eight-feet high. Cinder block. No way through it.มันสูง 8 ฟุต ป้องกันเถ้าถ่านฃ์ไม่มีทางผ่านหรอก Toy Story 3 (2010)
The quake opened that up, now it's a connecting passage.เชื่อมต่อกันเป็นทางผ่านไป Piranha 3D (2010)
But let's face it. You were never gonna go through with it.เธอไม่มีทางผ่านมันไปได้หรอก The Princesses and the Frog (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางผ่าน[n.] (thāngphān) EN: passage way ; pass way   FR: passage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antechamber[N] ห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นห้องที่เป็นทางผ่านไปยังห้องที่ใหญ่กว่า
break through[PHRV] ทำทางผ่านเข้าไป
channel off[PHRV] ทำทางผ่าน, See also: นำทางผ่าน
fight through[PHRV] ต่อสู้ผ่านหรือทำทางผ่าน
leave on[PHRV] เดินผ่านไปยัง, See also: เดินทางผ่านไปยัง
obstruct[VT] ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
passage[N] ทางผ่าน, See also: ทางเดิน
passageway[N] ทางผ่าน, See also: เฉลียง, Syn. access, corridor, hall, passage
path[N] ทางเดิน, See also: เส้นทาง, ทางเดิน, ทางผ่าน, ทาง, วิถีทาง, แนวทาง, Syn. footpath, lane, path, pathway, trail
pass through[PHRV] เดินทางผ่าน
pass under[PHRV] เดินทางผ่านใต้, See also: เคลื่อนผ่านใต้
pilot through[PHRV] นำทางผ่าน, See also: นำร่องผ่าน
throughway[N] ทางผ่านตลอด, See also: ทางซึ่งไปได้รวดเร็ว, Syn. thruway, expressway
trance[N] ทางผ่าน
transit[N] การเดินทางผ่าน
thrust through[PHRV] แหวก (ทางผ่าน)
uplink[ADJ] ซึ่งเป็นทางผ่านของคลื่นวิทยุหรือสัญญาณดาวเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
door(ดอร์,โดร์) n. ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน,บ้านที่มีประตูริมทาง,วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้), Syn. doorway,means
gangwayn. ทางผ่าน,ปากทางผ่าน,สะพานขึ้นหรือลงเรือ,ทางเดินในโรงมหรสพ
gateway(เกท'เวย์) n.ทางผ่าน,ทางเข้า,วิธีการ, Syn. entrance ประตูสัญญาณหมายถึง ประตูสัญญาณที่ต่อเชื่อมไว้ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน (ตระกูลพีซี, ตระกูลแมคอินทอช ฯ) ในกรณีที่ต้องการแยกเครือข่ายทั้งสองออกจากกัน ก็ เพียงแต่ปิดสวิตช์ตัวประตูสัญญาณนี้เสียเท่านั้นเอง
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน
ingress(อิน'เกรส) n. การเข้า,สิทธิในการเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน., See also: ingression n. ingressive adj. ingressness n.
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
passagewayn. ทางผ่าน,ระเบียง
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.
valve(แวลว) n. ลิ้นปิดเปิด,ส่วนที่ทำหน้าที่ปิดเปิดทางผ่าน,ลิ้นเครื่องยนต์,ลิ้นลูกสูบ,พืช (กลีบ) ,หลอดสูญญากาศ. vt. จัดให้มีลิ้นปิดเปิด,ใส่ลิ้นปิดเปิด., See also: valveless adj. valvelike adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
door(n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน
gangway(n) ทางเดิน,ทางผ่าน,ทางเดินในเรือ,สะพานลงเรือ
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gateway(n) ทางเข้าออก,ทางผ่าน
ingress(n) การเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน
overpass(n) ทางข้าม,สะพานลอย,ทางผ่าน
pass(n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง
path(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
pathway(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
wake(n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] Thai: เส้นทาง ทางผ่าน English: route

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top