ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตีความ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตีความ, -ตีความ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีความ(v) interpret, See also: solve, crack, Syn. แปลความหมาย, กำหนดความหมาย, Example: อาจารย์ตีความโจทย์ข้อนี้ว่า เป็นการหาค่าความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง, Thai Definition: วิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้นๆ
ตีความหมาย(v) interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai Definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตีความก. ชี้หรือกำหนดความหมาย
ตีความให้ความหมายหรืออธิบาย
ตีความใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนาและความมุ่งหมายเพื่อความถูกต้องเป็นต้น
ตีความวิเคราะห์ถ้อยคำ ข้อความ และความมุ่งหมายของบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อให้ทราบความหมายของถ้อยคำหรือข้อความนั้น ๆ.
เคร่งครัดถูกต้องครบถ้วน เช่น ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ข้อยกเว้นต้องตีความอย่างเคร่งครัด
นัยแนว, ทาง, เช่น ตีความได้หลายนัย
ผู้อำนวยเพลงน. ผู้กำกับและควบคุมการบรรเลงหรือการขับร้องของวงดุริยางค์ วงดนตรี วงนักร้องประสานเสียง ให้มีเอกภาพ รวมทั้งตีความบทเพลงให้สมบูรณ์ โดยปรกติใช้มือ สายตา และสีหน้าท่าทางเป็นสื่อในการให้สัญญาณ, วาทยกร ก็เรียก.
พังเพยน. ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม.
วาทยกร(วาทะยะกอน, วาดทะยะกอน) น. ผู้กำกับและควบคุมการบรรเลงหรือการขับร้องของวงดุริยางค์ วงดนตรี วงนักร้องประสานเสียง ให้มีเอกภาพ รวมทั้งตีความบทเพลงให้สมบูรณ์ โดยปรกติใช้มือ สายตา และสีหน้าท่าทางเป็นสื่อในการให้สัญญาณ, ผู้อำนวยเพลง ก็เรียก.
หมายความว่าก. ตีความว่า, แปลความว่า.
หูหาเรื่องน. หูที่รับฟังแล้วตีความไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะไปในทางที่ไม่ดี.
อ่านตีความ เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
last antecedent ruleหลักการตีความข้อความสุดท้ายมิให้มีความหมายไกลไปจากข้อความที่นำหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule adjudicationการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutes, construction ofการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statute, declaratoryบทกฎหมายที่ตีความบทกฎหมายอื่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutory interpretationการตีความตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strict constructionการตีความอย่างเคร่งครัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strict constructionการตีความโดยเคร่งครัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudication, ruleการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mischief ruleหลักการตีความกฎหมายเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contra preferentem ruleกฎการตีความสัญญากำกวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of statutesการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaratory statuteบทกฎหมายที่ตีความบทกฎหมายอื่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
declaratory statuteบทกฎหมายที่ตีความบทกฎหมายอื่น (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist interpretationsการตีความทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Criticism and interpretationการวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Criticism and interpretation, etc.การวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Dream interpretationการตีความหมายฝัน [TU Subject Heading]
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]
Translating and interpretingการแปลและการตีความ [TU Subject Heading]
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Womenอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2522 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2527 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและเพื่อความ เสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษในทุกด้าน ขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ เป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว 167 ประเทศ (ข้อมูลถึงกรกฎาคม 2543) ไทยยังคงมีข้อสงวนอีก 2 ข้อ ในอนุสัญญาฯ คือ ข้อ 16 เรื่องความเสมอภาคในด้านครอบครัวและการสมรส และ ข้อ 29 เรื่องการระงับการตีความ การระงับข้อพิพาท โดยรับอนุญาโตตุลาการ [การทูต]
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ อนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตราที่ 41 ว่า1. โดยไม่เสื่อมเสียแก่เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตน เป็นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนี้ ที่จะเคารพกฎหมายรวมทั้งข้อบังคับของรัฐผู้รับ บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอดในกิจการภายในของรัฐนั้นด้วย2. ธุรกิจในทางการทั้งมวลกับรัฐผู้รับ ซึ่งรัฐผู้ส่งได้มอบหมายแก่คณะผู้แทนให้กระทำกัน โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นเช่นที่อาจจะตกลงกัน3. สถานที่ของคณะผู้แทนต้องไม่ใช้ไปในทางที่ไม่ต้องด้วยกับการหน้าที่ของคณะผู้ แทน ดังที่ได้กำหนดลงไว้ในอนุสัญญานี้ หรือโดยกฎเกณฑ์อื่นของกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป หรือด้วยการตกลงพิเศษอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ ข้อ 42 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติด้วยว่า ตัวแทนทางการทูตจะต้องไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชย์เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวในรัฐผู้รับตามบทบัญญัติข้างต้นของอนุสัญญากรุงเวียนนา พอจะตีความหมายได้ว่า ผู้แทนทางการทูตจะต้องเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งความปลอดภัยในรัฐผู้รับ การปฏิบัติใดๆ ที่ถูกต้องของผู้แทนทางการทูตนั้นย่อมเป็นเครื่องประกันอย่างดีที่สุด ที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตนั้นจะถูกล่วงละเมิดมิได้ตามที่กล่าวอ้าง [การทูต]
statisticsสถิติ, วิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้  คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
collisionการชนกัน, การชน, 1. คอมพิวเตอร์ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายที่มีการส่งข้อมูลในจังหวะเวลาและช่องทางเดียวกัน พร้อมกัน ทำให้การรับข้อมูลนั้นมีการตีความผิดพลาด 2. ฟิสิกส์ : การกระทำต่อกันและกันระหว่างวัตถุ อะตอม หรือโมเลกุล เมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้กันหรือกระทบกันในช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interpretationแปลความ, การตีความ, การแปลผล, การตีความหมาย, แปลความหมาย, การแปลความหมาย [การแพทย์]
Misinterpretationแปลผิด, การตีความที่ผิด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้และการตีความกฎหมาย[kān chai lae kān tīkhwām kotmāi] (n, exp) EN: application and interpretation of law
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [f] ; explication [f]
การตีความความฝัน[kān tīkhwām khwām fan] (n, exp) FR: interprétation des rêves [f]
การตีความกฎหมาย[kān tīkhwām kotmāi] (n, exp) EN: interpretation of law  FR: interprétation de la loi [f]
การตีความหมาย[kān tīkhwāmmāi] (n) EN: interpretation
การตีความหมายความฝัน[kān tīkhwāmmāi khwām fan] (n, exp) EN: interpretation of dreams  FR: interprétation des rêves [f]
การตีความผิด[kān tīkhwām phit] (n, exp) EN: misinterpretation  FR: fausse interprétation [f]
ตีความ[tīkhwām] (v) EN: interpret ; define ; explain  FR: interpréter ; définir ; expliquer
ตีความข้อกฎหมาย[tīkhwām khøkotmāi] (v, exp) EN: interpret a law  FR: interpréter une loi
ตีความผิด[tīkhwām phit] (v, exp) EN: misinterpret  FR: mal interpréter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambiguity(n) ความกำกวม, See also: ความเคลือบคลุม, ความน่าสงสัย, การตีความหมายได้หลายอย่าง, Syn. vagueness, incertitude, double meaning
ambiguous(adj) ที่กำกวม, See also: ที่ตีความหมายได้มากกว่าหนึ่ง
construction(n) การตีความ, Syn. interpretation
construe(vt) ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe as(phrv) ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า
decode(vt) ถอดรหัส, See also: ถอดความ, ตีความ, Syn. decrypt, decipher, Ant. encode, encrypt
equivocal(adj) ที่ยากจะเข้าใจได้, See also: ยากที่จะตีความ
exegesis(n) การอธิบายหรือการตีความข้อเขียน, See also: การอธิบายและการตีความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. analysis, explanation, interpretation
exponent(n) ผู้อธิบาย, See also: ผู้ตีความ, Syn. explainer, interpreter
gather from(phrv) จับใจความจาก, See also: เข้าใจจาก, ตีความจาก, รู้ได้จาก, เก็บใจความจาก, Syn. understand by
go behind(phrv) ตีความ
interpret as(phrv) หมายถึง, See also: ทำให้ตีความว่า
gloze(vt) อธิบายความ, See also: ตีความ, Syn. gloss, explain
interpret(vt) เข้าใจ, See also: ตีความ, Syn. apprehend, understand, Ant. misinterpret, misapprehend
interpretation(n) การแปลความหมาย, See also: การตีความ, Syn. translation, rendition
misconceived(adj) ซึ่งตีความผิด, See also: ซึ่งตัดสินผิดพลาด, Syn. misunderstood
misconstrue(vt) เข้าใจความหมายผิด, See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด, Syn. misinterpret, misconceive, misread, Ant. understand, perceive, apprehend
misinterpret(vt) แปลความหมายผิดๆ, See also: ตีความผิด, เข้าใจความผิดๆ, อธิบายผิด, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. understand, perceive, apprehend
misinterpretation(n) การแปลความหมายผิดๆ, See also: การตีความผิด, การเข้าใจผิดๆ, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. distortion, delusion
misrepresent(vt) บอกผิด, See also: ตีความผิด, ให้ข้อมูลผิด, Syn. distort, disguise, misinterpret
misunderstand(vt) เข้าใจผิด, See also: สำคัญผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, Syn. mistake, misinterpret, misapprehend, misconstrue, Ant. understand, comprehend, perceive
pervert(vt) ตีความผิดๆ, Syn. misinterpret, sophisticate, twist
put a construction on(idm) ตีความ, See also: แปลความ, Syn. place on
read(vt) แปล, See also: ตีความ, Syn. interpret
rendition(n) การแปลความหมาย, See also: การตีความ, การถอดความ, Syn. interpretation, translation
read between(phrv) หาความหมาย, See also: ตีความ
read into(phrv) ตีความเกินจาก (สิ่งที่อ่าน)
take(vt) เข้าใจ, See also: ตีความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล,ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
misread(มิสรีด') vt. อ่านผิด ๆ ,ตีความผิด, Syn. misunderstand
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error, blunder
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,แปลผิด, Syn. misread, mistake
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด
misinterpret(vt) แปลความผิด,ตีความผิด,ถอดความผิด,เข้าใจผิด
misinterpretation(n) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด
misread(vt) อ่านผิด,ตีความผิด,แปลผิด
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
construal(n) การตีความ, การแปลความหมาย
FIN 48(n) อาพันธภาพในการตีความของคณะกรรมการมาตรฐานทางบัญชีการเงิน
hermeneuticsศาสตร์แห่งการตีความ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] TH: ตีความ
受け取る[うけとる, uketoru] TH: ตีความ  EN: to interpret

German-Thai: Longdo Dictionary
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top