ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตรรกะ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตรรกะ, -ตรรกะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรรกะ(n) logic, Example: การออกแบบวงจรทั้งหลายได้อาศัยหลักการง่ายๆ ทางตรรกะซึ่งถือเป็นพื้นฐานของพีชคณิต
ตรรกะ(n) thought, See also: thinking, Syn. ตรรก, ความคิด, ความตรึก, Example: ผมพยายามใช้ตรรกะและความรู้ของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้คำตอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรรก-, ตรรกะ(ตักกะ) น. ความตรึก, ความคิดอย่างใช้เหตุผล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PAL (programmable array logic)พีเอแอล (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PLA (programmable logic array)พีแอลเอ (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable array logic (PAL)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable logic array (PLA)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีแอลเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logicตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logicตรรกะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logic programmingการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical designการออกแบบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical diagramแผนภาพตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical instructionคำสั่งเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operationการดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical productผลคูณตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical recordระเบียนเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical shiftการเลื่อนเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetic-logic unit (ALU)หน่วยคำนวณและตรรกะ (เอแอลยู) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetic-logic unit (ALU)หน่วยคำนวณและตรรกะ (เอแอลยู) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ALU (arithmetic-logic unit)เอแอลยู (หน่วยคำนวณและตรรกะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ALU (arithmetic-logic unit)เอแอลยู (หน่วยคำนวณและตรรกะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Boolean logicตรรกะแบบบูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
combinational logic elementส่วนตรรกะเชิงผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boolean operatorตรรกะบูลีน, Example: <p>ตรรกะบูลีน เป็นเทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search) ใช้สำหรับการสืบค้นที่มีคำสำคัญมากกว่าหนึ่งชุด หรือมีความต้องการในการค้นคืนมากกว่า 1 เงื่อนไข <p>ผู้ใช้สามารถป้อนคำค้น และเลือกระบุขอบเขต หรือเงื่อนไขของการสืบค้น โดยใช้คำในตรรกะบูลีนเป็นตัวเชื่อม ทำให้ผลการสืบค้นที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่าการสืบค้นแบบพื้นฐาน (Basic Search) <p>คำในตรรกะบูลีน สำหรับเชื่อมคำหรือชุดคำสั่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คือ and or not ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในการใช้สืบค้นข้อมูล ดังนี้ <p>1. and ใช้เชื่อมระหว่างคำค้นเพื่อให้ได้เรื่องที่แคบลง และตรงกับเรื่องที่ต้องการมากขึ้น ตัวอย่างเช่น bacterial cellulose and composite <p>2. or ใช้เชื่อมระหว่างคำค้นที่พ้องความหมายกัน หรือความหมายใกล้เคียงกัน จะได้ผลการค้นเป็นจำนวนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น cassava or tapioca <p>3. not ใช้นำหน้าคำค้นที่ไม่ต้องการ เป็นการค้นหาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น cellulose not nanofiber <p>การสืบค้นแบบตรรกะบูลีน มักจะใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูล ที่ผู้ใช้มีประสบการณ์ ความชำนาญในการสืบค้นข้อมูล และมีความรู้ในหัวข้อเรื่องที่จะสืบค้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และตรงกับความต้องการมากที่สุด <p>ทั้งนี้การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้เทคนิคตรรกะบูลีนมีความสำคัญ เพื่อให้ผลการสืบค้นข้อมูลมีความแม่นยำและถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการฝึกฝนและสืบค้นบ่อยครั้งจึงจะมีความเชี่ยวชาญ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ, Example: เป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Logic programmingการโปรแกรมเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์]
Logic designการออกแบบเชิงตรรกะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Logicตรรกะ [คอมพิวเตอร์]
fuzzy logicตรรกศาสตร์วิภัชนัย/ตรรกะคลุมเครือ [คอมพิวเตอร์]
First-order logicตรรกะลำดับที่ 1 [TU Subject Heading]
Logic designการออกแบบเชิงตรรกะ [TU Subject Heading]
Logic diagramsแผนภาพตรรกะ [TU Subject Heading]
Logic programmingการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ [TU Subject Heading]
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [TU Subject Heading]
Arithmetic-Logic Unit (ALU)หน่วยคำนวณและตรรกะ หรือเอแอลยู, หน่วยที่ทำหน้าที่ในการคำนวณต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะเพื่อทำการตัดสินใจ เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล การเปรียบเทียบว่าจริงหรือเท็จ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.- ผมคิดว่าเขาเป็นคมจริงๆ วิธีที่เขาจัดการทุกจุดที่หนึ่งโดยหนึ่งในลำดับตรรกะ 12 Angry Men (1957)
But that isn't logical, is it?แค่นั้นไม่ได้ตรรกะตอนนี้ก็คือ? มันต้องคือหนึ่งในมัน Yellow Submarine (1968)
This is initial voice-Iogic reconstruction test number one.นี่คือการเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียง ตรรกะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Mother is just following a train of thought to a logical... yet absurd, conclusion.แม่เป็นเพียงการต่อไปนี้รถไฟของความคิดที่จะตรรกะ ... ยังไร้สาระข้อสรุป The Birdcage (1996)
it's a very logical extension of that.มันคือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้า The Corporation (2003)
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง The Corporation (2003)
You know this isn't rational./Nเธอก็รู้ว่าตรรกะมันไม่ใช่ Compulsion (2005)
Imagine what a horrible fate awaits my enemies when I would gladly kill any of my own men for victory.ชาวกรีกของท่านคงภูมิใจ ในตรรกะเช่นนี้ ข้าแนะให้ท่านยอมรับเถิด 300 (2006)
The most logical way is to think thatในทางตรรกะก็ควรคิดอย่างนั้น Death Note: The Last Name (2006)
If you're leaving, we gotta work out logistics.ถ้าคุณไป เราต้องคิดเรื่องตรรกะ The British Invasion (2007)
Logistics?ตรรกะ The British Invasion (2007)
Logistics.ตรรกะไง The British Invasion (2007)
The cortical surface consisting of distributed in logic arrays... various multi-directional buses and distributing converters... for converting synaptic memory into DNA storage.ผิวเปลือกนอกประกอบด้วย กระจายอยู่ในอาร์เรย์ตรรกะ ต่างๆรถโดยสารหลายทิศทาง และแปลงจำหน่าย สำหรับการแปลงหน่วย ความจำไปเก็บดีเอ็นเอ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Got to be a logical...คงต้องคิดแบบตรรกะ... National Treasure: Book of Secrets (2007)
Just trying to follow your logic.แค่พยายามตามตรรกะของคุณนะ Last Resort (2008)
Logical explanation.การอธิบายเหตุผลตามหลักตรรกะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
There's a saying in Japan that says the nail that sticks out must be pounded down, and so it's a real problem just to stand up and be counted in Japan.แล้วจะมีตรรกะอะไรที่สมเหตุสมผล ไปกว่าการจับวาฬมาแทนล่ะ? คณะกรรมการการล่าวาฬ ระหว่างประเทศกำลังทำร้าย ชุมชนล่าวาฬเล็กๆอย่างไทจิ The Cove (2009)
There's no hope.จริงๆแล้วมันขัดต่อตรรกะมากๆเลย The Cove (2009)
It's the only logical move.มันเป็นความเคลื่อนไหว ของนายที่พอเป็นตรรกะเดียว Playing Cards with Coyote (2009)
I love your simple logic, Skywalker.ข้าชอบตรรกะง่ายๆ ของเจ้าจัง สกายวอล์คเกอร์ Weapons Factory (2009)
Logic offers a serenity humans seldom experience.ตรรกะนำมาซึ่งความสงบที่มนุษย์ยากจะเข้าใจ Star Trek (2009)
The cadet's logic is sound.ตรรกะของเขาฟังขึ้น Star Trek (2009)
It's logical.ตรรกะไง The Blind Side (2009)
Crime is common. Logic, is rare.อาชญกรรมมันหาง่าย ตรรกะหายาก Sherlock Holmes (2009)
That euthanasia is not always murder? Objection. Calls for a legal conclusion....พูดในเชิงตรรกะคุณพูดได้มั้ยครับ ว่าการุณยฆาตไม่จำเป็นต้องเป็นฆาตกรรมเสมอไป You Don't Know Jack (2010)
It's- it's- it's a syllogism.- เปล่าครับร้องขอให้สรุปเชิงตรรกะพื้นฐาน You Don't Know Jack (2010)
It calls for nothing but syllogism.มัน มันคือการอ้างเหตุผล ผมขอให้เค้าสรุปเชิงตรรกะพื้นฐาน You Don't Know Jack (2010)
That doesn't make any sense. How can you approve me but not approve me?ตรรกะอะไรเนี่ย ไหงถึงให้ผมผ่าน แต่ไม่ให้ผมผ่าน? Iron Man 2 (2010)
And the paradox is...มันแย้งกับตรรกะตรงที่... Sex and the City 2 (2010)
And what'll be your defense? Huh?ตรรกะอะไรของคุณ Devil (2010)
I'm not sure I follow your logic.ผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจตรรกะของคุณ อยู่หรือไม่ Bad Blood (2010)
So now do you follow my logic?เอาล่ะ งั้นคุณคงเข้าใจตรรกะ ของผมไปแล้วสิน่ะ? Bad Blood (2010)
It defies logic why he wouldn't kill him if he had the chance.มัน defies ตรรกะว่าทำไมเขาจะไม่ฆ่าเขา ถ้าเขาได้มีโอกาส Death Race 2 (2010)
Look, whatever your twisted guy logic is, ฟังนะ ไม่ว่าตรรกะมั่วๆ ของคุณจะเป็นยังไง The Sixteen Year Old Virgin (2010)
All of the relationships- they complicate logical thought.ความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้-- ทำให้เกิดหลักตรรกะทางความคิด ที่ซับซ้อนเกินไป The Boy with the Answer (2010)
Well, I needed some time to rationally assess the best use of my considerable skills.- อืมม ฉันก็แค่ต้องการบางเวลา ใช้ความสามารถ ตรรกะของฉัน ในวิธีทางที่เหมาะที่สุด The Couple in the Cave (2010)
It's standard first order logic.มันเป็นปกติ - ตามหลักตรรกะลำดับแรกสุด - หลักตรรกะลำดับแรกสุด? The Bones That Weren't (2010)
First order logic is a philosophical system of reasoning using "if/then" statements as quantifiers or predicates.หลักตรรกะลำดับแรกสุด คือระบบหลักคิดทางปรัชญา ว่าด้วยการให้เหตุผล อย่างการใช้คำว่า "ถ้า/งั้นก็" เป็นคำขยายเพื่อหมายถึง หรือคาดการณ์อนาคต The Bones That Weren't (2010)
God is an interdimensional being connected with everything in the universe, a creator responsible for the universe, and, in some way, can change the laws of physics if he wanted to.และนำภาพของ ระบบสุริยะที่อยู่ห่างไกล เขามีความคิดเชิงตรรกะและ ความรักสำหรับเทคโนโลยี ตอนนี้เขานำตรรกะที่ คำถามที่ใหญ่กว่า Is There a Creator? (2010)
One can ask, "what are you really saying?"และตรรกะริชยังคง Is There a Creator? (2010)
It's still true that you have to avoid logical paradoxes.ก็ยังคงความจริงที่คุณต้อง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางตรรกะ Is Time Travel Possible? (2010)
"Paul Parillo." But I told that to the detectives already...จากหลักตรรกะ ที่คำถาม ยังค้างคาใจอยู่ในความทรงจำ No Ordinary Sidekick (2010)
Very..um, logical.ก็แค่.. ตรรกะง่าย ๆ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Okay, so then what do we do? What happens now? Like, logistically?โอเค เราจะทำอะไร จะเกิดอะไรขึ้น ในทางตรรกะ Crazy, Stupid, Love. (2011)
We need him. By his own logic...เราต้องเขาเขา ตรรกะของเขา Bombshells (2011)
A simple act could be cut up and rearranged with no logical direction backward or forward, no beginning or end.กระทำที่เรียบง่ายอาจจะมีการตัดขึ้น และปรับปรุงใหม่ โดยไม่มีทิศทางตรรกะย้อนกลับหรือ ไปข้างหน้า ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด Does Time Really Exist? (2011)
Look, I'm not saying it's logical.ฟังนะ ฉันไม่ได้พูดว่าเป็นตรรกะ Defending Your Life (2011)
A script supervisor is the person that tells everyone to stay on script and keeps careful notes to prevent logical inconsistencies.สคริปต์ซุปเปอร์ไวเซอร์คือคนที่ บอกให้ทุกคนเล่นไปตามบท และจดโน้ตเพื่อป้องกัน ความไม่สอดคล้องทางตรรกะ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
Well, by that logic, so do vampires.ถ้าจะใช้ตรรกะนั้น แวมไพร์ก็เหมือนกัน The Ties That Blind (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิพจน์ตรรกะ[niphot takka] (n, exp) EN: logical expression
ตรรกะ[takka] (n) EN: logic  FR: logique [ f ]
ตรรกะ[takka] (n) EN: thought ; thinking  FR: pensée [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legitimate(adj) ถูกต้องตามเหตุผล, See also: ตามตรรกะ, Syn. logical, valid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
boolean logicตรรกะแบบบูลหมายถึง ค่า"จริง" (True) หรือ "ไม่จริง " (False) ใช้มากในการเขียนโปรแกรม เป็นหลัก พิชคณิต ที่ตั้งตามชื่อของผู้คิด คือ ยอร์ช บูล (George Boole) หลักทั่วไปคล้ายพิชคณิต ธรรมดา แต่ใช้ระบบเลขฐานสอง
chip(ชิพ) 1. { chipped, chipping, chips } n. เศษไม้, เศษหิน, ชิ้น, แผ่นตัด, เศษ, เบี้ย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย, สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย, ไม้ตอก, ก้อนมูลแห้ง, เงิน vt. ตัด, เลาะ, แกะ, แชะ, ขูด, สกัด, เจาะ, ทำปากแหว่ง, เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ , พูดเหน็บแนม, พูดสอด, จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง, เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
exclusive orหรือใช้ตัวย่อว่า XOR (อ่านว่า ซอร์) เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เมื่อจะสั่งให้แสดงภาพออกมาเป็นตัวดำเนินการเชิงตรรกะตัวหนึ่ง ซึ่งใช้เลขฐานสอง สองตัวมาทำให้เกิดเป็นค่าใหม่ ถ้าในการคำนวณได้ผลลัพธ์เป็น 0 แสดงว่าคอมพิวเตอร์คำนวณได้ผลออกมาเหมือนกัน แต่ถ้าค่าออกมาไม่เท่ากัน ผลลัพธ์จะออกมาเป็นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องตรรกะนี้ก็ได้
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
microprocessor(ไมโครโพร'เซสเซอร์) n. , ไมโครโปรเซสเซอร์, ตัวประมวลผลจุลภาค, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิป (chip) ที่มักจะเป็นวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ (VLSI) มีหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะที่รวมอยู่ในชิป (chip) อันเดียวนำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
nand(แนนด์) ไม่และตัวดำเนินการตรรกะ (logical operator) ตัวหนึ่งซึ่งจะให้สัญญาณเป็น "จริง" ถ้าสัญญาณเข้าทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางเป็น "เท็จ" และถ้าสัญญาณเข้าทั้งคู่เป็น "จริง" สัญญาณผลออกจะเป็น "เท็จ"
pal(แพล) n. เพื่อน, เกลอ, พีเอแอล <คำอ่าน>ย่อมาจาก programmable array logic (แปลว่า แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมความจุสูงมาก (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
pararell computerคอมพิวเตอร์งานขนานหมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำงานทางตรรกะ หรือทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก คอมพิวเตอร์นั้นมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หลายตัว แต่ละตัวทำงานแต่ละอย่าง และสามารถทำไปพร้อม ๆ กันได้ โดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) ทำหน้าที่ดูแลให้ทำงานประสานกันดู serial computer เปรียบเทียบ
pla(พีแอลเอ) ย่อมาจาก programmable logic array (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
scratchpad memoryหน่วยความจำใช้งานชั่วคราวหมายถึง เรจิสเตอร์เอนกประสงค์ชุดหนึ่งหรือตำแหน่งซึ่งใช้เป็นที่เก็บคำสั่ง (instruction) หรือผลลัพธ์ที่เกิดในขณะนั้นจากการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์หรือตรรกะ ข้อมูลในหน่วยความจำชุดนี้จะเข้าถึง (access) ได้เร็วกว่าในหน่วยความจำหลักมากมีความหมายเหมือน cache memoryดู register ประกอบ
spaghetti codeรหัสสปาเกตตี้หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยไม่มีตรรกะ ไม่มีหลักเกณฑ์ ขาดระเบียบ ไม่มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมโครงสร้าง (คงจะหมายถึงว่า พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้)

German-Thai: Longdo Dictionary
unlogisch(adj, adv) ไม่ตรรกะ หรือ ไม่สมเหตุสมผล, See also: A. logisch, nachvollziehbar, Syn. unnachvollziehbar

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top