ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ดีเยี่ยม*

   
144 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดีเยี่ยม, -ดีเยี่ยม-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ว ๑โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เคารพนับถือยิ่ง ในคำว่า แก้วทั้ง ๓ อันหมายถึง พระรัตนตรัย, หรือใช้ประกอบคำนามให้หมายความว่าสิ่งนั้นมีค่ามาก เป็นที่รัก หรือดีเยี่ยม เช่น นางแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ลูกแก้ว, หรือใช้เรียกของใสบางชนิด เช่น กระดาษแก้ว ผ้าแก้ว ข้าวเหนียวแก้ว.
แจ๋วดีเยี่ยม เช่น ปาฐกถาวันนี้แจ๋ว.
เยี่ยม ๒ว. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, เช่น ดีเยี่ยม เขาเยี่ยมทางคำนวณ.
เรี่ยมวิเศษ, ดีเยี่ยม, เช่น ถ้าสอบได้ที่ ๑ ก็เรี่ยม ได้บรรจุงานก็เรี่ยม.
เล็งผลเลิศก. คาดหวังเฉพาะผลได้หรือผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม.
สมรรถนะ(สะมัดถะนะ) น. ความสามารถ (ใช้แก่เครื่องยนต์) เช่น รถยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยมเหมาะสำหรับเดินทางไกล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavy water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลหนัก, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำมวลหนักเป็นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน และเป็นตัวทำให้เย็น น้ำมวลหนักเป็นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอนที่ดีเยี่ยม จึงช่วยเพิ่มโอกาสการเกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียส ทำให้สามารถใช้ยูเรเนียมธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงได้โดยไม่ต้องเสริมสมรรถนะ [นิวเคลียร์]
Heavy water moderated reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลหนัก, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำมวลหนักเป็นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน และเป็นตัวทำให้เย็น น้ำมวลหนักเป็นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอนที่ดีเยี่ยม จึงช่วยเพิ่มโอกาสการเกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียส ทำให้สามารถใช้ยูเรเนียมธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงได้โดยไม่ต้องเสริมสมรรถนะ
[นิวเคลียร์]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
Chlorosulfonated polyethlene rubberยาง CSM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิลีนและ ของผสมของก๊าซคลอรีน (Cl2) กับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีหลายเกรดขึ้นกับปริมาณคลอรีนในโมเลกุล สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้ค่อนข้างดี ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนและสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ทนต่อการเปลี่ยนสี (discoloration) อันเนื่องมาจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ดีอีกด้วย แต่สามารถทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี ทนต่อกรดและสารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และยังทนต่อน้ำร้อนได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือ มีค่า compression set ที่ต่ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำขึ้นกับปริมาณของคลอรีน ถ้าปริมาณของคลอรีนสูงสมบัติการหักงอของยางที่อุณหภูมิต่ำจะด้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางชนิดนี้ ได้แก่ ปลอกหุ้มสายเคเบิล ท่อยาง ยางหุ้มลูกกลิ้ง ยงบุผนัง ท่อที่ต้องทนต่อกรด แผ่นยางมุงหลังคา แผ่นยางรองสระน้ำ เรือยาง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Fluorocarbon rubberยางฟลูออโรคาร์บอนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ ประกอบอยู่ในโมเลกุล ทำให้ยางมีความเป็นขั้วและมีความเสถียรสูงมาก ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ความร้อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปลวไฟ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ถึงแม้ว่ายางชนิดนี้จะทนสารเคมีต่างๆ ได้ดีแต่ไม่แนะนำให้นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คีโตน อีเทอร์และเอสเทอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สารประกอบเอมีน กรดไฮโดรฟลูออริกและกรดคลอโรซัลโฟนิคที่ร้อน น้ำร้อนและไอน้ำ เมทานอล และน้ำมันเบรกที่มีไกลคอลเป็นองค์ประกอบ ยางฟลูออโรคาร์บอนมีหลายเกรดแตกต่างกันตามโครงสร้างทางเคมีและปริมาณของ ฟลูออรีนในยาง การใช้งานค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก มักนำไปผลิตปลอกหุ้มสายไฟหรือสายเคเบิล โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน โอโซน สารเคมี และเปลวไฟสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องบิน จรวด เช่น ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ยางโอริง ปะเก็น ยางซีล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Natural rubberยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลเป็น ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene)ได้มาจากต้นยาง Hevea brasiliensis เมื่อผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันแล้วให้สมบัติเชิงกลดีมาก แข็งแรง ทนต่อการขัดถูและการฉีกขาดดีเยี่ยม แต่ไม่ทนน้ำมันและการเกิดออกซิเดชัน [เทคโนโลยียาง]
Fastness, Excellentความคงตัวของสีดีเยี่ยม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goodbye, Crawley. Maxim's got a great friend.ลาก่อนครอว์ลี่ย์ แม็กซิมมีเพื่อนที่ดีเยี่ยม Rebecca (1940)
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ The Old Man and the Sea (1958)
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
we'll head back to the old u. n. and let them know what a good job you're doing.เราจะกลับไป U-N รายงานว่า พวกคุณทำงานได้ดีเยี่ยม Spies Like Us (1985)
Excellent.ที่ดีเยี่ยม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Oh, and doing a fabulous job.อ๋อ และก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมซะด้วย Mannequin: On the Move (1991)
And they've been doin' very well in practice all week.และพวกเขาก็ซ้อมได้ดีเยี่ยม ตลอดทั้งอาทิตย์ Cool Runnings (1993)
After screening we are left as you see with two healthy boys and two very healthy girls.และหลังจากการคัดเลือก, เราจะเหลืออย่างที่คุณเห็น เด็กผู้ชายแข็งแรง2คน และเด้กผู้หญิงแข็งแรงสุขภาพดีเยี่ยมอีก2คน Gattaca (1997)
His credentials are impeccable. An expiration date you wouldn't believe.ประวัติเค้าดีเยี่ยม คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ Gattaca (1997)
Sun Security has been the best since your father started it.หน่วยคุ้มครองของสันดีเยี่ยม ตั้นแต่พ่อของคุณจัดตั้งมา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
This is truly a great day.วันนี้เป็นวันที่ดีเยี่ยมจริงๆ ครับ. Millennium Actress (2001)
I was an excellent mime. Still am. Would you like to see my skills?ผมเป็นใบ้ที่ดีเยี่ยม ยังคง am คุณต้องการที่จะดูทักษะของฉันได้อย่างไร Showtime (2002)
His blood allows for a perfect union between our species.เลือดของเขารวมกับของเราได้อย่างดีเยี่ยม Underworld (2003)
and it's good.และมันดีเยี่ยม Latter Days (2003)
Oh great, this is just great. San Diego.โอ้เลิศ มันดีเยี่ยม ซานดิเอโก้ Madagascar (2005)
It could be said that my plan is working in a very good kind of way.บอกได้เลยว่าแผนของชั้นมันดีเยี่ยมไปเลย Madagascar (2005)
- I don't think it could be any better, Ty.- ทุกอย่างโอเคไหม? - ฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรดีเยี่ยมไปกว่านี้นะเทย์ The Cave (2005)
- Nine's a great roll. - I meant great.ได้ 9 ดีที่สุดแล้ว ฉันหมายถึงดีเยี่ยม Zathura: A Space Adventure (2005)
A very agreeable alternative.เป็นตัวแทนที่ดีเยี่ยม Pride & Prejudice (2005)
The greatest mother four degenerate bastards ever had.แม่ที่ดีเยี่ยมที่สุด เท่าที่เด็กเหลือขอ 4 คนจะมีได้ Four Brothers (2005)
A glass of soju would be perfect!ถ้าได้โซจูซักแก้วจะดีเยี่ยม Art of Seduction (2005)
I can't help wondering what someone with your credentials is doing in a place like this.ฉันอดคิดไม่ได้ว่า คนที่มีประวัติดีเยี่ยมอย่างเธอ หลงเข้ามาทำอะไรในคุกแบบนี้ Pilot (2005)
stay super, bro.คงความดีเยี่ยมน่ะพี่ชาย Aqua (2005)
- Nice homicides.- คดีเยี่ยมไปเลย The Key and the Clock (2006)
The prospect of death is strong motivation.ความรักตัวกลัวตาย เป็นแรงจูงใจอันดีเยี่ยม The Da Vinci Code (2006)
Superbly done. You've been of great service.ทำงานได้ดีมาก เจ้าทำงานได้ดีเยี่ยมเลย The Da Vinci Code (2006)
Listen, whatever happens you've done a fantastic job, Chris.ฟังนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม คริส The Pursuit of Happyness (2006)
If you want to hit me, then hit me as much as you'd like. I'm all good.ถ้าแกต้องการอัดฉัน เมื่อแกอัดฉันแล้ว มากจนแกพอใจ ฉันดีเยี่ยม Gangster High (2006)
Yeah,it's a great house.สุขสิ บ้านนั้นดีเยี่ยม Now You Know (2007)
Trust me, you are in excellent hands.เชื่อฉัน,คุณมีมือที่ดีเยี่ยม Kung Fu Fighting (2007)
What a wonderful location!โลเกชั่นดีเยี่ยมอะไร! Om Shanti Om (2007)
see every thing is fine.ดูสิทุกอย่างดีเยี่ยม Om Shanti Om (2007)
I think it's time I saw some commitment to excellence from you.ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ ผมควรได้เห็นความรับผิดชอบ อย่างดีเยี่ยม จากคุณ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Yeah, everything's great.ค่ะ ทุกอย่างดีเยี่ยม Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Grizzley's back in town. Who's got the Cracker Jacks?กริซลี่กลับมาในเมืองแล้ว ใครจะได้ความดีเยี่ยมไป Halloween (2007)
There is excellence all around you.มีความดีเยี่ยมอยู่รอบๆ ตัวเรา Ratatouille (2007)
They want a nice, normal, boring-ass life.พวกเค้าต้องการชีวิตที่ดีเยี่ยมปกติ \น่าเบื่อแสนเซ็ง Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Can't wait. - Um, sorry.- ดีเยี่ยมเลย Cassandra's Dream (2007)
Excellent.ดีเยี่ยมThe Visitor (2007)
Great, actually.ดีเยี่ยมเลย In Buddy's Eyes (2008)
Still, perfect score on your placement exam.แต่พวกเธอทำคะแนนทดสอบได้ดีเยี่ยม Automatic for the People (2008)
Greatดีเยี่ยม Gas Pills (2008)
I want to be great. Greatness, Meredith.ฉันต้องการความดีเยี่ยม ความยิ่งใหญ่ เมเรดิธ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
It's good news.มันเป็นข่าวดี ข่าวดีเยี่ยมคือ Joy (2008)
Now that I've lost it, you tell me I'd be great as a mother.ตอนนี้ฉันเสียมันไปแล้ว คุณกลับบอกฉันว่า\\\ ฉันดูเหมือน\ จะเป็นแม่ที่ดีเยี่ยม Joy (2008)
What woman?แม้มันจะไม่ดีเยี่ยม แต่มันก็คงไม่ยากเกินไป The Eye (2008)
Always have been.เป็นแบบนี้มาตลอด รสนิยมเรื่องดนตรีดีเยี่ยม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Really? Well, that's terrific news!จริงหรือครับ ช่างเป็นข่าวดีเยี่ยมเลย Frost/Nixon (2008)
You know, it's so funny, too, because I was expecting questions on Vietnam.เราได้เนื้อหาที่ดีเยี่ยมเลย รู้มั้ย มันสนุกด้วยน่ะ เพราะผมหวังว่าจะมีคำถาม เรื่องเวียตนาม Frost/Nixon (2008)
Excellent work, mma. Brilliant!ทำงานได้ดีเยี่ยมมากน้องสาว หลักแหลม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[ADJ] ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
all-right[ADJ] ที่ดีเยี่ยม (คำสแลง), See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellent, good
blinder[N] สิ่งที่ดีเยี่ยมในกีฬา
capital[ADJ] ดีเยี่ยม, Syn. splendid, first-rate, delightful
cat's whiskers[N] คนหรือสิ่งที่ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cat'a meow, cat's pajamas
champion[ADJ] ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, prizewinning, very good, well
champion[ADV] อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. very well
class[ADJ] ที่ดีเยี่ยม
cool[ADJ] ดีเลิศ (คำสแลง), See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent
crack[ADJ] ดีเยี่ยม, Syn. excellent
crackerjack[ADJ] ดีเยี่ยม, Syn. excellent
dandy[ADJ] ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณภาพดี, Syn. excellent
divine[ADJ] เยี่ยมยอด, See also: เป็นเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. supreme, superb, sublime
excel[VI] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เก่ง, มีพรสวรรค์, Syn. exceed, surpass, transcend
excellence[N] ความเป็นเลิศ, See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม, Syn. superiority
excellent[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด, Syn. superior, outstanding
excellently[ADV] อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด, Syn. outstandingly
fine[ADJ] ดี, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นดี, วิเศษ, Syn. excellent, exceptional, first-rate, Ant. poor, inferior
hot[ADJ] ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: เก่ง, ดีเยี่ยม
outstanding[ADJ] ที่ดีเยี่ยม, See also: ที่ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, Syn. excellent, best, Ant. interior, poor
perfection[N] ลักษณะที่ดีพร้อม, See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม, Syn. flawlessness, Ant. imperfection
proper[ADJ] ดีเยี่ยม
all the way live[SL] น่าตื่นเต้นมาก (ใช้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย), See also: น่าเร้าใจมาก, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ
awesome[SL] สุดยอด, See also: เจ๋ง, ดีเยี่ยม
banging[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
brill[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
champion[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
choice[SL] ดีเยี่ยม
corker[SL] คนหรือสิ่งที่ดีเยี่ยม
corking[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยมยอด
crucial[SL] ดีมาก, See also: ดีเยี่ยม
far-out[SL] ดีเยี่ยม
kewl[SL] เจ๋ง, See also: ดีเยี่ยม, สุดยอด
mint[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
rare[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
super[ADJ] ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: วิเศษ, ยอดเยี่ยม, สุดยอด, Syn. best, excellent, tiptop, wonderful
superfine[ADJ] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
superfluid[N] ของเหลวที่ไหลและนำความร้อนได้ดีเยี่ยม
superfluid[ADJ] เกี่ยวกับของเหลวที่ไหลและนำความร้อนได้ดีเยี่ยม
terrific[ADJ] ยอดเยี่ยมมาก, See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent, superb, splendid, wonderful, marvellous
topflight[N] ดีเยี่ยม, See also: ชั้นนำ, ชั้นเยี่ยม
top-hole[N] ดีเยี่ยม, See also: ชั้นหนึ่ง
topnotch[ADJ] ชั้นเยี่ยม, See also: ชั้นนำ, ดีเยี่ยม, Syn. excellent, highest, important
ultra[ADJ] ดีเยี่ยม (คำแสลง)
wonderful[ADJ] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ, Syn. admirable, excellent, outstanding
wondrous[ADJ] มหัศจรรย์, See also: น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. marvelous, splendid, wonderful, Ant. average, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
first-rateadj.,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อันดับหนึ่ง,ดีมาก. adv. ดีมาก
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
high-tonedadj. ซึ่งมีอุดมการณ์สูง,สูงส่ง,ดีเยี่ยม,หยิ่ง., Syn. hightone
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
nobeln. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
peachy(พี'ซี) n. คล้ายลูกท้อ,คล้ายลูกพีช,ดีเยี่ยม
sensational(เซนเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยวกับความรู้สึก ตื่นเต้น,เกรียวกราว,เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับไหวพริบ,เกี่ยวกับเหตุผล,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อย่างยิ่ง,ยิ่งใหญ่, Syn. exciting,stimulating,
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,มีความชำนาญ., Syn. first-rate
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondrous(วัน'เดริส) adj. มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม adv. อย่างมหัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง,อย่างดีเยี่ยม,อย่างยอดเยี่ยม, See also: wondrousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม,เยี่ยม,เลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
superfine(adj) ดีเยี่ยม,ดีเหลือ,เป็นพิเศษ
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ベスト[ベスト, besuto] (adj) ดีที่สุด, ดีเยี่ยม , See also: S. best, A. worst, R. great,
素敵[すてき, suteki] (adj adv ) ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., S. . loveliness n. ดูlovely, S. attractive ###A. ugly

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herrlich (adj ) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm
See also: R. Hẹrrlichkeit

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top