Search result for

*จลาจล*

(133 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จลาจล, -จลาจล-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จลาจล[N] riot, See also: disturbance, insurgence, insurrection, disorder, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบเรียบร้อย, Example: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ, Thai definition: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง, Notes: (บาลี)
การจลาจล[N] insurrection, See also: riot, Example: ประชาชนก่อการจลาจลเพราะไม่พอใจรัฐบาล
ผู้ก่อการจลาจล[N] rioter, See also: rebel, revolutionary, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, ผู้ก่อการร้าย, Example: ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ก่อการจลาจล เพื่อให้หยุดทำลายทรัพย์สินของรัฐ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ทำความวุ่นวายหรือความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จลาจล(จะลาจน) น. ความปั่นป่วนวุ่นวายไม่มีระเบียบ.
กฎอัยการศึกน. กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนได้ตามความจำเป็น ทั้งให้มีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างที่ประกาศระบุไว้แทนศาลพลเรือน การใช้กฎอัยการศึกจะกระทำได้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล โดยจะให้มีผลบังคับทุกท้องที่หรือบางท้องที่ก็ได้ตามความจำเป็น.
ทหารผ่านศึกน. ทหารหรือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล
ยุ่งเหยิงว. ยุ่งกันใหญ่, วุ่นวายไม่มีระเบียบ, เช่น การจลาจลทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิง.
วุ่นวายไม่สงบ เช่น บ้านเมืองวุ่นวายเกิดจลาจลไปทุกหนทุกแห่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riotการจลาจล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kwangju Uprising, Swangju-Si, Korea, 1980การจลาจลเมืองกวางจู, เกาหลี, ค.ศ. 1980 [TU Subject Heading]
Peasant uprisingsการจลาจลของชาวไร่ชาวนา [TU Subject Heading]
Prison riotsการจลาจลในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Riotsการจลาจล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The uprising in the year Ding Noan has long pastจากการจลาจลในอดีตที่ผ่านมา Iljimae (2008)
Every year since there has been traitors uprising against his Majestyทุกๆปีก็จะเกิดการจลาจล Iljimae (2008)
We are talking about the quarantine of millions of people, billions in expense, not to mention the potential for riot and panic.เรากำลังพูดถึงการกักกันโรค ประชาชนนับล้าน ใช้เงินเป็นพันล้าน นี่ยังไม่พูดถึง ความแตกตื่นและการจลาจล WarGames: The Dead Code (2008)
Burned down three days back.พวกนักโทษ... ก่อจลาจล Scylla (2008)
They experienced social unrest, revolts and famine.เกิดการจลาจลและความอดอยาก Home (2009)
The very same tactics that you used on all those counter-insurgency programs you ran from havana to kabul.วิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ตอบโต้ในเวลาก่อจลาจล คุณวิ่งจาก ฮาวานา(คิวบา) ไป คาบูล(อัฟกานิสถาน) Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
People became more and more fed up, and eventually the rioting started.ความเบื่อหน่ายเพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชาชนจนนำไปสู่การจลาจล District 9 (2009)
That way it'll look like they got caught in the shit storm.จะได้ดูเหมือนพวกมัน ถูกลูกหลงในจลาจล Harry Brown (2009)
He incited the crew to riot, possibly mutiny.เขาปลุกเร้าลูกเรื่อให้ก่อจลาจล อาจนำไปสู่การกบฏ Today Is the Day: Part 2 (2009)
Just because you're gone doesn't mean chaos will erupt in South Korea.แค่เธอจะไปที่โน่น ใช่ว่าเกาหลีใต้จะเกิดการจลาจลขึ้นซะหน่อย Episode #1.5 (2009)
Spurred the '67 riots, you know. You remember? Of course you remember.รู้มั้ยมันเหมือนกับ การยั่วยุให้เกิดจลาจลในปี 67 เลย You Don't Know Jack (2010)
- Um... You're one of those photographers who takes the pictures?คุณเป็นช่างภาพในกลุ่มนั้นนี่คะ ที่ถ่ายรูปการจลาจลใช่ไหม The Bang Bang Club (2010)
- An Inkatha attack in Boipatong.แถวบอยปาตอง พวกอินคาธ่ากำลังก่อจลาจล The Bang Bang Club (2010)
The explosion of violence in this township is an ominous sign for South Africa at the beginning of a week of planned protests and demonstrations by Inkatha.การจลาจลภายในเมืองยังคงดำเนินต่อไป ในแอฟริกาใต้ ในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการต่อต้านของพวก อินคาธ่าครับ The Bang Bang Club (2010)
Behind those doors is a UPV: Urban Pacification Vehicle.หลังประตู มีรถปราบจลาจลอยู่คันหนึ่ง Resident Evil: Afterlife (2010)
Prison kept it in case of a serious riot.นักโทษเก็บมันไว้ เพื่อใช้ก่อการจลาจล Resident Evil: Afterlife (2010)
This drought is driving the city mad!ความแห้งแล้ง กำลังจะทำให้เมืองนี้เกิดจลาจล Shadow Games (2010)
I'm worried about showing too much skin and causing a sex riot.ฉันห่วงว่าถ้าโชว์เนื้อหนังมากเกิน จะเกิดจลาจล Home (2010)
Our insurgency willการก่อจลาจลของเราก็จะ The Mandalore Plot (2010)
A weak government will always spawn mutiny and rebellion.รัฐบาลที่อ่อนแอ ผู้คนมักไม่ตามคำสั่ง และมักเกิดการก่อจลาจล The Witch in the Wardrobe (2010)
It might be time to mutiny.ถึงเวลาจลาจลแล้วสิ Memory Lane (2010)
There's a riot going on.การจลาจลกำลังจะเริ่ม Chuck Versus the Cubic Z (2010)
You find the ring, I'll take care of the riot.หาแหวนไป, ส่วนฉันจะจัดการจลาจลเอง Chuck Versus the Cubic Z (2010)
And because we came up a little short on supply, there's a riot?และเพราะว่าเราค่อนข้าง ขาดแคลนเสบียงนิดหน่อย มีจลาจลเหรอ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
But riot control -- I don't know!แต่ให้ควบคุมการจลาจลงั้นรึ... ไม่รู้หรอก The San Lorenzo Job (2010)
ah, that would be the riots.อา นั่นทำให้เกิดจลาจลสินะ The San Lorenzo Job (2010)
Heft up security, including the riot police, and interrogate the guys we picked up.เสริมกำลังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งตำรวจปราบจลาจลด้วย แล้วสอบปากคำคนที่รวบตัวมาได้ The Fugitive: Plan B (2010)
A little rebellion, a little adventure.จลาจลเล็ก ๆ น้อย ๆ การผจญภัยเล็ก ๆ น้อย ๆ Tangled (2010)
Starting a full-on fucking riot?ก่อจลาจลเต็มขั้น The Hangover Part II (2011)
And then the cops showed up and it turned into a riot.พอตำรวจมา มันกลายเป็นจลาจล The Math Class (2011)
- Whoa, a riot? - Yeah. Sweet.โห จลาจล เจ๋ง มีใครใช้ตะบองบรูซ ลีไหม The Math Class (2011)
You know, I don't think so but that riot was something else and it reminded me...ป้าคิดว่าไม่ แต่จลาจลใหญ่โต มันทำให้ป้า.. The Math Class (2011)
So, Aunt Edie told them all about the riot, the moon landing and the time she saw Elvis buying double-A batteries at Wheeler's Market.ป้าอีดี้เล่าถึงการจลาจล การลงบนดวงจันทร์ ตอนเธอเห็นแฝดเอลวิส ซื้อถ่านสองเอที่ตลาดวีเลอร์ The Math Class (2011)
And most of our assembly performances usually end in some kind of riot.และการแสดงส่วนใหญ่ ต่อหน้าผู้คนของพวกเรา มักจบลง ด้วยการจลาจล Blame It on the Alcohol (2011)
What are you doing? There's rioting in Tunisia!เกิดเหตุจลาจลในตูนีเซีย! Paradigms of Human Memory (2011)
- You mean riot?- คุณหมายถึงการจลาจลรึเปล่า? Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Yard got pretty messed up by the riot.สวนเละไปหมดหลังจากจลาจลวันนั้น Assassins (2011)
The riot left victims in its wake.มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุจลาจล Where Do I Belong? (2011)
Her husband caused the riot.สามีเธอเป็นต้นเหตุการจลาจลนะ Where Do I Belong? (2011)
After the riot, when you talked about us getting away...หลังจากเหตุจลาจลนั่น พอคุณพูดว่าเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ Farewell Letter (2011)
Are you northern agitators?พวกก่อจลาจลจากแดนเหนือใช่มั้ย Searching (2011)
- You're gonna have a riot on your hands.เธอได้เห็นการจลาจลแน่. And Lots of Security... (2011)
That means weapons, explosives, camo gear... anything and everything that could be used to support a growing insurgency.นั่นหมายถึง อาวุธ วัตถุระเบิด เคมี... อะไรก็ได้และทุกอย่าง ที่สามารถใช้สนับสนุน การก่อจลาจล Prisoner of War (2011)
Recently, the mortgage of our railways against the Four Nations Bank loan has led to riots.ช่วงนี้ เรื่องที่เราจะเอาทางรถไฟไปจำนอง กับธนาคารของสี่ชาติ ทำให้เกิดการก่อจลาจล 1911 (2011)
Peng Chufan.ซึ่งจะทำให้ชาติเสียอำนาจอธิปไตย จึงเกิดการจลาจลขึ้น 1911 (2011)
Since its invention in 1831 by Silas W. Mangold, dodgeball has been used as a schoolyard instrument of suppression.มันถูกคิดขึ้นในปี 1831 โดย ไซลาส ดับเบิลยู แมนโกลด์ ดอดจ์บอลถูกใช้เป็น อุปกรณ์ปราบจลาจลในบริเวณโรงเรียน Mash Off (2011)
Crisis alert... Tuberculosis outbreak...วัณโรค การจลาจลGeography of Global Conflict (2011)
She incited a riot at the W.T.O.หล่อนไปก่อเหตุจลาจลที่ W.T.O. Geography of Global Conflict (2011)
M.S. One is the only Supermax facility in existence where there is no physical or sexual abuse, breakouts or riots.เอ็มเอสวันเป็นที่ๆปลอดภัยที่สุด ที่เคยมีมา ไม่มีการทำร้ายกันและข่มเหงทางเพศ การแหกคุกหรือจลาจล Lockout (2012)
In the Eastern Slav Republic, the divide between rich and poor became so great it ignited the fuse of a new rebellion.ในสาธารณรัฐชนชาติชาวสลาฟตะวันออกนั้น ได้มีการให้แบ่งแยกชนชั้นระหว่าง คนรวย และคนจน และนั้น เป็นการจุดชนวนของการก่อจลาจลอีกครั้ง Resident Evil: Damnation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การจลาจล[n.] (kān jalājon) EN: insurrection ; riot   FR: insurrection [f] ; émeute [f]
ผู้ก่อการจลาจล[n. exp.] (phū køkān jalājon) EN: rioter   
ผู้ก่อการจลาจล[n. exp.] (phū kø kānjalājon) EN: rioter ; rebel ; revolutionary   
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kān jalājon) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot   FR: mater une révolte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firebrand[N] ผู้ปลุกระดม, See also: นักปลุกระดม, ผู้ก่อให้เกิดการจลาจล, Syn. rabble-rouser, instigator
insurgence[N] การจลาจล, See also: การก่อจลาจล, การประท้วง, Syn. rebellion, revolt, Ant. obedience, compliance
insurgency[N] การจลาจล, See also: การก่อจลาจล, การประท้วง, Syn. rebellion, revolt, Ant. obedience, compliance
insurrection[N] การจลาจล, See also: การกบฏ, การต่อต้าน, Syn. insurgence, rebellion, uprising
insurrectionary[N] การกบฏ, See also: การจลาจล, การต่อต้าน, Syn. uprising, insurgence, rebellion
insurrectionary[ADJ] เกี่ยวกับการกบฏ, See also: ซึ่งทำให้เกิดการจลาจล, เกี่ยวกับการต่อต้าน, Syn. insurgent, rebellious
loot[N] ของที่ได้จากการปล้นในระหว่างสงครามหรือการจลาจล, See also: ของที่แย่งชิงมา, ของที่ขโมยมา, Syn. spoil
mob[VT] ก่อการจลาจล, See also: ชุลมุนวุ่นวาย, โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. crowd
mutinously[ADV] ซึ่งก่อการจลาจล, See also: ซึ่งก่อความไม่สงบ
mutinousness[N] การก่อจลาจล
mutiny[VI] ก่อการจลาจล, See also: ก่อการกบฏ, ต่อต้านอำนาจ
mutiny[N] การจลาจล, See also: การกบฏ, การลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจ, Syn. uprising, overthrow
revolt[VI] ปฏิวัติ, See also: กบฏ, จลาจล, Syn. mutiny, rebel, resist
revolt[N] การปฏิวัติ, See also: การกบฏ, จลาจล, Syn. rebellion, revolution
riot[N] การจลาจล, See also: การก่อความไม่สงบ, Syn. disturbance, disorder, turmoil
riot[VI] ก่อการจลาจล, See also: ก่อความไม่สงบ, Syn. rampage, revolt
rioter[N] ผู้ก่อการจลาจล, Syn. rebel, mutinee, brawler
riotous[ADJ] เกี่ยวกับการจลาจล, Syn. tumultuous, disorderly
riotously[ADV] อย่างโกลาหล, See also: อย่างจลาจล, Syn. fiercely
riotousness[N] ความโกลาหล, See also: การจลาจล
rise[N] การก่อจลาจล, See also: การลุกฮือ, การกบฏ, Syn. rebellion
strike[VI] หยุดงานประท้วง, See also: ก่อการจลาจล, Syn. mutiny, revolt, walk out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
emeu(อี'มู) n. จลาจล,ความไม่สงบ -pl. emeutes
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล,การกบฏ,
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
insurrection(อินซะเรค'เชิน) n. การกบฏ,การจลาจล., See also: insurrectional adj. insurrectionism n. insurrectionist n., Syn. revolt
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
rebellion(ริเบล'เยิน) n. การกบฏ,การจลาจล,การก่อการจลาจล
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel,mutiny,feel horror
riot(ไร'เอิท) n.,vi. (ก่อ) จลาจล,ความอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม vt. หลงระเริง สำมะเลเทเมา, See also: rioter n., Syn. disorder,outburst
rioter(ไร'เอิทเทอะ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความไม่สงบ,ผู้สำมะเลเทเมา
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น,ผู้ลุกขึ้น,ผู้ก่อการจลาจล,แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น,เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
uprising(อัพ'ไรซิง,อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ,การกบฏ,การจลาจล,การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การสูงขึ้น,การตื่นขึ้น,การตั้งขึ้น., Syn. insurrection,revolt
vortex(วอร์'เทคซฺ) n. กระแสน้ำวน,น้ำวน,ไฟวน,ความจลาจล,ความโกลาหล,ความวนเวียน,ความดึงดูดใจที่ไม่อาจต้านได้ pl. vortexes,vortices, Syn. whirlwind

English-Thai: Nontri Dictionary
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
mutineer(vi) กบฏ,กำเริบ,ก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutiny(n) การกบฏ,การก่อการจลาจล,การแข็งข้อ
rebel(n) การจลาจล,กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ขัดขืน,ผู้ทรยศ
rebel(vi) ก่อจลาจล,ก่อกบฏ,ขัดขืน,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน
rebellious(adj) ซึ่งก่อการจลาจล,เป็นกบฏ,ทรยศ
revolt(n) การกำเริบ,การกบฏ,การจลาจล
riot(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,การจลาจล,ความโกลาหล
riot(vi) ก่อจลาจล,ก่อความอลหม่าน,ก่อความไม่สงบ
rioter(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความวุ่นวาย,ผู้ก่อความไม่สงบ
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล
seditious(adj) เป็นการปลุกระดม,เป็นการปลุกปั่น,เป็นการยุยง,เป็นการจลาจล
uprising(n) การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การจลาจล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
riot police (n ) ตำรวจต้านการจลาจล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暴動[ぼうどう, boudou] (n ) การจลาจล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top