ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คำอธิบาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำอธิบาย, -คำอธิบาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอธิบาย(n) explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ
คำอธิบายศัพท์(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย, Example: คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำอธิบายเพิ่มเติม(n) footnote, See also: note of reference, note of page, afterthought, Example: ในท้ายหนังสือเล่มนี้ จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กถา(กะ-) น. ถ้อยคำ, เรื่อง, คำอธิบาย, คำกล่าว.
คำนำน. คำอธิบายหรือชี้แจงเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นขึ้น.
เชิงอรรถน. คำอธิบายเพื่อขยายคำหรือข้อความที่อยู่ในเนื้อหา หรือข้ออ้างอิง ซึ่งเขียนหรือพิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้าหนังสือหรือตอนท้ายของเรื่อง.
ฎีกาน. คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง
ตุ๊กตาตัวอย่างที่สมมุติขึ้นมาประกอบคำอธิบายหรือวินิจฉัยเป็นต้น เช่น ตั้งตุ๊กตามาดู.
ถ้อยแถลง(-ถะแหฺลง) น. คำชี้แจง, คำประกาศ, คำอธิบายเป็นทางการ.
ฝอยคำอธิบายวิธีใช้ยาหรือเวทมนตร์ต่าง ๆ
วัณนา(วันนะ–) น. คำชี้แจง, คำอธิบาย.
หมายเหตุน. คำอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพิ่มเติม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nomographyคำอธิบายกฎหมาย, ตำรากฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
On-line helpคำอธิบายแบบทันที [คอมพิวเตอร์]
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์]
หมายเหตุคำอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพิ่มเติม, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ หมายเหต [คำที่มักเขียนผิด]
Soil Legentคำอธิบายสัญญลักษณ์ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล (ดูคำอธิบายที่ NMD : National Missile Defence) [การทูต]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scientific methodวิธีการทางวิทยาศาสตร์, วิธีการที่ใช้ศึกษาค้นคว้าโดยการสังเกตรวบรวมข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำการทดลองหรือทดสอบสมมติฐานนั้น เพื่อหาคำอธิบายที่เชื่อถือได้ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ถ้าสมมติฐานนั้นถูกต้องก็จะสร้างทฤษฎีหรือกฎขึ้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flowchartผังงาน,  ผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละแบบจะมีความหมายถึงกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยจะมีคำอธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมในรูปสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานได้ถูกกำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conclusionการสรุปผลจากการทดลอง, คำตอบของปัญหา คำอธิบาย หรือความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำเสนอแก่สาธารณะ โดยต้องจัดทำข้อมูล และรูปแบบนำเสนอ เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในแนวคิด กระบวนการและผลของงานนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ran out on you like a bandit... without any explanation.หนีจากแม่ไปเหมือนเป็นหัวขโมย... โดยปราศจากคำอธิบายแม้แต่นิด. Cinema Paradiso (1988)
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ' Night of the Living Dead (1990)
More or less.ฉันเชื่อว่า มันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปรากฎการณ์ ที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้ Deep Throat (1993)
Autopsy shows nothing. Zip.หญิงสาว ชาวโอเรกอน อายุ 21 ปี ไม่มีคำอธิบายสาเหตุของการตาย Deep Throat (1993)
Without explanation they were called back in, the case was reclassified and buried in the X-Files until I dug it up.เขาใช้เวลาทั้งสัปดาห์ ลิ้มรสปลาแซลมอน บีบมะนาวเล็กน้อย ปราศจากคำอธิบายใดๆ พวกเขาถูกเรียกตัวกลับ.. Deep Throat (1993)
I'll buy that girl is suffering some kind of pronounced psychosis.- คุณคงไม่เชื่อเช่นนั้นจริงๆ ใช่ไหม ? - แล้วคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่าไหม ? Deep Throat (1993)
You've got four victims.จะต้องมีคำอธิบายแน่ Deep Throat (1993)
Mrs mclennen, has anyone ever offered to explain what caused this?Mrs McLennen มีใครให้คำอธิบาย ถึงสาเหตุที่เกิดไหม ? Squeeze (1993)
And it still doesn't explain to me what happened to Colonel Budahas.แล้วมันก็ยังไม่มีคำอธิบายใด บอกฉัน ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ พันเอก Budahas Squeeze (1993)
There has to be some kind of an explanation... for what I've seen tonight.ผมต้องการคำอธิบายอะไรก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดเมื่อคืน In the Mouth of Madness (1994)
I'll sort this shit out later, but right now... there has to be some kind of a simple fucking explanation.มันเป็นเรื่องที่ห่วยแตกสิ้นดี แต่ตอนนี้ ผมขอแค่คำอธิบายง่ายๆที่ทำให้ผมเข้าใจได้มั้ย In the Mouth of Madness (1994)
How can you, when neither modern science nor philosophy can explain what life is?คุณจะทำยังงัย? เมื่อทั้งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และปรัชญา ไม่อาจให้คำอธิบายได้ว่าชีวิตคืออะไร Ghost in the Shell (1995)
Makes sense to me.คำอธิบายที่มีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิ Contact (1997)
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง Contact (1997)
I need an explanation.และผมต้องการคำอธิบาย Event Horizon (1997)
Do you think I'd know the first thing about how hard your life has been- how you feel, who you are- because I read Oliver Twist?เธอคิดว่าสิ่งแรกที่ชั้นรู้คือ ความรันทดของเธอ ความรู้สึกเธอ เธอเป็นใคร เพราะว่าชั้นอ่านเรื่องโอลิเวอร์ทวิสต์เรอะ มีคำอธิบายสมัยใหม่ไหม Good Will Hunting (1997)
And I take away reason and accountability.โดยตัดเหตุผลและคำอธิบายออกไป As Good as It Gets (1997)
Explanations for anomaly:คำอธิบายความผิดปกติ: Pi (1998)
I'm sure there's some explanation for this.หนูมั่นใจว่ามีคำอธิบาย บางอย่างสำหรับเรื่องนี้ หนูไม่คิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นค่ะ Mulholland Dr. (2001)
If you're talking about 50-pound tomatoes and two-headed calves then I got a better explanation for you:ถ้าลูกจะถามเกี่ยวกับมะเขือเทศหนัก 50 ปอนด์/Nหรือลูกวัว 2 หัว พ่อก็อาจจะมีคำอธิบายดีๆ ให้ได้ ว่านั่นคงเกี่ยวกับบริษัทลูเธอร์คอร์ป Metamorphosis (2001)
There must be some kind of reasonable explanation for this, I hope.มันต้องมีคำอธิบายเรื่องนี้สิ, แม่หวังว่านะ X-Ray (2001)
She does the tales of the unexplained. Why not give her a call?บางทีโคลอี้อาจจะมีคำอธิบายก็ได้ ทำไมไม่โทรไปหาเธอล่ะ? X-Ray (2001)
I wasn't aware that my actions required any explanation.ผมไม่คิดว่าการกระทำของผมจำเป็นต้องมีคำอธิบาย The Matrix Reloaded (2003)
The Council's waiting to hear an explanation.สภากำลังคอยฟังคำอธิบายจากคุณอยู่ The Matrix Revolutions (2003)
- There is an explanation.. มีคำอธิบายหรือ 21 Grams (2003)
You want a say in this?คุณอยากได้คำอธิบายเรื่องนี้เหรอ? The Notebook (2004)
Use this expression and make a sentenceใช้คำอธิบายนี้แล้วก็ แต่งประโยค Paris ei yeonin (2004)
This isn't about meddling in each other's lives. People know we're married so we should be ready to account for each other.นี่ไม่ใช่ว่าอยากจะยุ่งเรื่องของอีกฝ่ายหรอกนะ แต่คนอื่นรู้ว่าเราแต่งงานกันเราถึงต้องเตรียมพร้อม ที่จะมีคำอธิบายสำหรับอีกฝ่ายได้ Full House (2004)
I'm sure there's an explanation.ฉันคิดว่าต้องมีคำอธิบาย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
That is a strange coincidence. Although there's an obvious explanation.เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆ ทั้งๆที่มันมีคำอธิบายที่ชัดเจนก็เถอะ V for Vendetta (2005)
So I can at least get an explanation.อย่างน้อยฉันคงได้คำอธิบาย April Snow (2005)
That would explain how a mortal man would've the strength to open up the emergency hatch.นี่คือคำอธิบายว่าทำไม มนุษย์ถึงมีพลังพอที่จะเปิดประตูฉุกเฉินได้ Phantom Traveler (2005)
The sheer mass of water that collapsed on top of Jean should have obliterated her.คำอธิบายเดียวที่จีนรอดมาได้คือ X-Men: The Last Stand (2006)
Danielle, there's gotta be a perfectly logical explanation for these.แดเนียล มันต้องมีคำอธิบายที่มีเหตุผลสำหรับเจ้านี่ Big Momma's House 2 (2006)
You like things explained.เธออยากได้คำอธิบาย Peaceful Warrior (2006)
- I'm sure there's a perfectly logical explanation.- ผมว่าเรื่องนี้คงมีคำอธิบายที่ดีกว่านี้ The Last King of Scotland (2006)
- I was just hoping you might be able... to give us a little clarification.งั้นเหรอ? ก็แค่หวังว่าคุณคง... จะให้คำอธิบายกับเราได้ The Last King of Scotland (2006)
But, as you say, I'm sure there's some, uh... perfectly normal explanation.แต่จากที่คุณพูด ผมก็หวังว่า มันคงมีคำอธิบายที่ดีว่าเขาหายไปไหน The Last King of Scotland (2006)
Whatever explanation had seemed to make sense in the past, just didn't cut it anymore.คำอธิบายใดๆก็ตาม ที่เคยเป็นเหตุเป็นผลในอดีต ใช้ไม่ได้อีกต่อไป An Inconvenient Truth (2006)
They'll need an explanation.ต้องมีคำอธิบายให้พวกเขา Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Well, I can't say that his explanation for being out of touch is entirely satisfactory.ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
No, I asked him. No pesticide, no chemicals. Nobody can explain it.ไม่, ฉันถามแล้ว ไม่ฉีดยา ไม่มีสารเคมี ไร้คำอธิบาย Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Someone got here before us. It's the only explanation.มีคนมาเอามันไปก่อนเรา เป็นคำอธิบายเดียว Map 1213 (2006)
I am done with your explanations, and I am done with just give me two more weeks, baby.ฉันเบื่อกับคำอธิบาย เบื่อแล้วกับ ขอผมสองอาทิตย์นะที่รัก The Game (2007)
Oh, It Was Hardly Making Out, And There Is An Explanation.โอ้ว ไม่ใช่เรื่องบัดสีอะไรที่ไหน ฉันมีคำอธิบายนะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
The police have blocked off the area, they are keeping us in here, with no explanations.ตำรวจปิดล้ออมเราเอาไว้ พวกเขากักบริเวณเราที่นี่ โดยไม่มีคำอธิบาย [ Rec ] (2007)
The police won't let us leave and are giving us no explanations.ตำรวจข้างนอกนั่นไม่ให้เราออกไป โดยไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้น [ Rec ] (2007)
They know these men are here, and we have to get them out soon.เราไม่ได้รับคำอธิบายใดๆ พวกเขารู้ว่ามีคนเจ็บอยู่ในนี้ [ Rec ] (2007)
Something has to explain all the killing and the goth-O-Rama around here.แต่มันต้องมีคำอธิบายเรื่องการฆ่า กับข้าวของแนวโกธิคนี่ No Such Thing as Vampires (2007)
It is good news.ไม่มีคำอธิบายอื่นๆเหรอ? Alone (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annotate(vt) ทำหมายเหตุประกอบ, See also: ทำคำอธิบายประกอบ, Syn. comment, gloss, expound
call to(phrv) ขอให้อธิบาย, See also: ช่วยให้รายละเอียด, ขอคำอธิบาย
definition(n) คำนิยาม, See also: คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย, Syn. meaning, explanation, Ant. absurdity, nonsense
elucidation(n) คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย
explanation(n) การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration
explanation(n) คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration
exposition(n) คำอธิบายอย่างละเอียด, See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด, Syn. explanation, explication
follow(vt) เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย), Syn. understand, catch on, appreciate
footnote(n) เชิงอรรถ, See also: คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
footnote(vt) ให้คำอธิบายเพิ่มเติม, Syn. annotate
gloss(n) คำอธิบาย, Syn. explanation, commentary
illustrate(vt) แสดงตัวอย่าง, See also: ให้ตัวอย่าง, ให้คำอธิบาย, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
legend(n) คำบรรยายใต้ภาพ, See also: คำอธิบายภาพ, Syn. caption
rede(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, ให้คำอธิบาย
Scooby-Do(sl) ข้ออ้าง, See also: คำอธิบายถึงพฤติกรรม
solution(n) วิธีแก้ปัญหา, See also: คำตอบ, คำอธิบาย, Syn. explication, resolution, clarification
v.i.(abbr) ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ, Syn. see below

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
caption(แคพ'เชิน) { captioned, captioning, captions } n. หัวข้อ, ข้อความจ่าหน้า, คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ, จ่าหน้า, Syn. heading, title, head
comment(คอม'เมินทฺ) { commented, commenting, comments } n., vi., vt. (ให้) ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ข้อสังเกต, คำอธิบาย, คำวิจารณ์, See also: commenter n.
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
cr/lf<คำย่อ>เป็นคำอธิบายคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ CR ย่อมาจาก Carriage Return หมายถึงการสิ้นสุดบรรทัด เครื่องพิมพ์จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ ส่วน LF ย่อมาจาก Line Feed หมายถึงว่าเครื่องพิมพ์จะเลื่อนกระดาษให้ด้วย (เครื่องพิมพ์บางเครื่องจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย, การชี้แจง, สิ่งที่อธิบาย, สิ่งที่ชี้แจง, ความหมาย, คำอธิบาย, คำชี้แจง
explicationn. การอธิบาย, คำอธิบาย, คำชี้แจง, คำแปล
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
label(เล'เบิล) { labeled/labelled, labeling/labelling, labels } n. ฉลาก, ป้าย, คำอธิบาย, คำนิยาม, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ฉายา vt. ติดฉลาก, ติดป้าย, ตราหน้าอธิบาย, แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
legend(เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth, fiction, fable
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
powerpoint(พาวเวอร์พอยนต์) เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office โปรแกรมนี้เน้นในเรื่องการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย ใช้เพื่อการนำเสนองาน (presentation) โดยทำเป็นหน้า ๆ อาจทำให้มีเสียงบรรยายประกอบด้วยก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อแจกผู้ฟังก็ได้
subtitle(ซับไท'เทิล) n., vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง, หัวข่าวเล็ก, หัวข้อเล็ก, หัวข้อย่อย, ข้อย่อย, ชื่อย่อย, ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) , ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
toolbarแถบเครื่องมือหมายถึง แถบที่อยู่ด้านบนของวินโดว์ ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป บนแถบนี้จะมีปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ถ้านำตัวชี้ไปวางใกล้ ๆ ก็จะมีคำอธิบายว่า แต่ละปุ่มมีไว้ใช้ทำอะไร แต่ถ้ากดเมาส์ลงบนปุ่มเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ตามคำสั่งเหมือนใช้คำสั่งที่เมนู
underline(อัน'เดอะไลนฺ) n., vt. (ทำ) เส้นที่อยู่ข้างใต้, คำอธิบายใต้ภาพ, See also: underlineation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
annotation(n) หมายเหตุ, คำอธิบายประกอบ
caption(n) คำอธิบายภาพ, คำบรรยายภาพ, หัวข้อ
comment(n) คำวิจารณ์, คำอธิบาย, ความเห็น, ข้อสังเกต
commentary(n) คำวิจารณ์, คำอธิบาย, ความเห็น, คำบรรยาย
definition(n) คำนิยาม, คำจำกัดความ, คำอธิบาย, การบัญญัติศัพท์, ความชัดเจน
explanation(n) การชี้แจง, การอธิบาย, การบรรยาย, คำชี้แจง, คำอธิบาย
notation(n) หมายเหตุ, คำอธิบาย, เครื่องหมาย, การบันทึก, เอกสาร, จดหมาย
note(n) หมายเหตุ, เครื่องหมาย, คำอธิบาย, จดหมาย, สาร, โน้ตเพลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apemเป็นโหลดหรือ ฟังก์ชั่นในวงการ DotA ย่อมาจาก "All Pick Easy Mode" คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นโหลดที่พวก noob, grean, kak ชอบใช้กัน แต่ไม่ได้หมายความว่า โหมดอื่นจะไม่มีนะ
compute(vt) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
mansplainingการกระทำที่ผู้พูด อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟังในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
伝説[でんせつ, densetsu] (n) (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, S. myth, fiction, fable

German-Thai: Longdo Dictionary
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top