Search result for

*คับข้องใจ*

(26 entries)
(0.4374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คับข้องใจ, -คับข้องใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frustration(จิตเวช.) ความคับข้องใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frustrated Behaviorพฤติกรรมแสดงความคับข้องใจ [การแพทย์]
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
Frustration of the Hospitalความคับข้องใจต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล [การแพทย์]
ความคับข้องใจความคับข้องใจ, สภาพทางจิตใจหรือความรู้สึกที่เป็นผลสืบเนื่องอันได้แก่ ความหงุดหงิด กระวนกระวายใจ กลุ้มใจ สิ่งเหล่านี้มาจากความปรารถนาที่บุคคลมุ่งหวัง แต่ถูกขัดขวาง ทำให้ลดแรงจูงใจ บั่นทอนอิทธิพลความพยายาม ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ไม่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ด้วยอุปสรร [สุขภาพจิต]
ตัวกระตุ้นทางใจตัวกระตุ้นทางใจ, สิ่งที่ไปเร้าจิตใจให้เกิดการกระทำจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สิ่งนั้นอาจสร้างผลดีหรือผลเสียได้หลายรูปแบบ เช่น ความสับสน (Confusion) ความกดดัน (Pressure) ความเครียด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ย้ [สุขภาพจิต]
กลไกป้องกันทางจิตกลไกป้องกันทางจิต, วิธีการปรับตัวและปรับจิตใจเพื่อให้ผ่านพ้นจากผลกระทบที่ก่อให้เกิดความ สับสน ความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ ความขัดแย้ง จนเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ปรารถนาหรือถูกคุกคามอย่างที่สุด เพื่อป้องกันตนเองในระดับจิตไร้สำนึก ให้ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I understand your frustration.- ฉันเข้าใจความคับข้องใจของนาย Smite (2009)
Frustrating enough to drive a guy to fake an accent.มีความคับข้องใจมากพอ ที่จะผลักดันให้ชายคนหนึ่ง เสแสร้งสำเนียงพูด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I will see solonius pay for the grievance.ข้าจะไปพบกับโซโลเนียส เพื่อชำระความคับข้องใจ Delicate Things (2010)
Believe me, Mr. Butler, I-I share your frustrations. It's a complicated situation...เชื่อผมนะคุณบัทเลอร์ ผมเข้าใจความคับข้องใจของคุณ It Just Got Normal (2012)
That must have been very frustrating.คงจะคับข้องใจน่าดู If It Bleeds, It Leads (2012)
♪ Every little past frustration ♪#ทุกๆความคับข้องใจเล็กน้้อย ที่เคยผ่านมา# Shooting Star (2013)
I can say that because it's the truth, and I don't hold grudges.ที่ผมกล้าพูดแบบนี้ก็เพราะมันคือเรื่องจริง และผมก็ไม่คับข้องใจด้วย The Long Bright Dark (2014)
Are they ever gonna let go of this grievance?พวกเขาเคยจะปล่อยให้ไปของ ความคับข้องใจนี้หรือไม่? Denial (2016)
We'll file a grievance with the union!คุณกำลังสร้างความคับข้องใจให้กับเราสองนะ! Mannequin (1987)
Can you share with the group one particular grievance that you might have about your job?เธอพอจะมีประสบการณ์คับข้องใจที่จะบอก เกี่ยวกับงานที่ทำบ้างมั้ย The Nanny Diaries (2007)
I wish I could help you with your problem... but I simply cannot.คุณมีปัญหาคับข้องใจอะไร_BAR_ ถ้าฉันช่วยได้ก็อยากช่วย แต่เห็นทีจะช่วยไม่ได้ Rendition (2007)
He's told me his grievance.เขาบอกฉันเรื่องความคับข้องใจ Photo Finish (2007)
It's very frustrating.มันน่าคับข้องใจมาก Twilight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับข้องใจ[v. exp.] (khapkhøngjai) EN: frustrate ; feel constraint   
ความคับข้องใจ[n.] (khwām khapkhøngjai) EN: frustration ; anger   FR: frustration [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grievance[N] ความคับข้องใจ, See also: ความจ็บใจ, Syn. complaint
grudge[N] ความไม่พอใจ, See also: ความคับข้องใจ, ความขุ่นแค้น, Syn. enmity, rancor, Ant. affection, amity
grudging[ADJ] ซึ่งไม่เต็มใจ, See also: เสียไม่ได้, ซึ่งขุ่นเคือง, ซึ่งคับข้องใจ, Syn. reluctant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top