Search result for

*ความเจริญ*

(174 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความเจริญ, -ความเจริญ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รภัสสรณ์[ระ-พัด-สอน] (name ) ความเจริญรุ่งเรือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่วงความเจริญ[ADJ] obstructive, Example: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ, Thai definition: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
ถ่วงความเจริญ[V] retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
ความเจริญงอกงาม[N] growth, Syn. ความงอกงาม, Example: ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้จะมีความเจริญงอกงามดี
ความเจริญก้าวหน้า[N] progress, See also: growing, development, advance, Syn. ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Ant. ความเสื่อมถอย, Example: ผู้ที่ทำงานก็หวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกันทั้งนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จงเป็นคำช่วยกริยา บอกความบังคับ เช่น จงปฏิบัติตามระเบียบวินัย, หรือบอกความหวัง เช่น จงมีความสุขความเจริญ.
จริยศึกษาน. การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติและการปฏิบัติตน เพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม.
ชิงดีชิงเด่นก. แย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว.
ถ่วงก. ทำให้หนัก เช่น ถ่วงนํ้าหนัก, ทำให้ช้า เช่น ถ่วงเวลา ถ่วงความเจริญ.
เถื่อนว. ห่างไกลจากที่อยู่ของคน, ห่างไกลจากความเจริญ เช่น บ้านป่าเมืองเถื่อน
ทุรกันดารว. ที่ไปมาลำบากมาก, ที่ห่างไกลความเจริญ.
บ้านนอกว. ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ, (ปาก) ไม่ทันสมัย เช่น หน้าตาบ้านนอก แต่งตัวบ้านนอก.
ป่าว. ที่ได้มาจากป่าหรืออยู่ในป่า เช่น ของป่า ช้างป่า สัตว์ป่า คนป่า, ที่ห่างไกลความเจริญ เช่น บ้านป่า เมืองป่า.
พฤฒิ, พฤฒิ-(พฺรึด, พฺรึดทิ-) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, ความอวบ, พฤทธิ์ ก็ว่า.
พฤทธิ์(พฺรึด) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, ความอวบ, พฤฒิ ก็ใช้
พลศึกษา(พะละ-) น. การศึกษาที่จะนำไปสู่ความเจริญงอกงามและพัฒนาการทางร่างกาย.
พัฒน-, พัฒนะ(พัดทะนะ) น. ความเจริญ.
พัฒนากรน. ผู้ทำความเจริญ, ผู้ทำการพัฒนา.
พัฒนาการน. การทำความเจริญ, การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น, การคลี่คลายไปในทางดี.
พิพัฒน์น. ความเจริญ.
พืชมงคล(พืดชะ-, พืด-) น. ชื่อพระราชพิธีเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่เกษตรกรและความเจริญงอกงามของพืชพรรณธัญญาหาร เรียกว่า พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ที่ทำก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ เริ่มมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
พุฒิ(พุดทิ) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์.
ภคะน. โชคดี, ความเจริญ, เกียรติ.
ภัคน. โชคดี, ความเจริญ, เกียรติ.
มงคล, มงคล-(มงคน, มงคนละ-) น. เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ เช่น มงคล ๓๘, สิ่งซึ่งถือว่าจะนำสิริและความเจริญมาสู่และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล้ำกราย, เรียกงานที่จัดให้มีขึ้นเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญวันเกิด ว่า งานมงคล
มงคล, มงคล-เรียกเครื่องรางของขลังที่เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้ หรือป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ว่า วัตถุมงคล
มหาอุจน. ดาวพระเคราะห์ที่ทรงคุณสูงเด่น ทำให้เจ้าดวงชะตามีความเจริญรุ่งเรือง.
มิ่งมงคลน. สิ่งที่ถือว่าเป็นสิริมงคลอันจะนำความสุขความเจริญมาสู่.
ยุคมืดน. ช่วงแรกของสมัยกลางในประวัติศาสตร์ยุโรป ประมาณ ๖๐๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๕๐-๑๖๕๐ เป็นยุคที่ประชาชนมีแต่ความมืดมนหมดหวังในชีวิต เพราะถูกพวกตาดมองโกลทำลายล้าง และไม่มีความเจริญทางสติปัญญาเพราะศาสนาไม่เปิดโอกาสให้คิดอย่างเสรี, โดยปริยายหมายถึงยุคที่ประชาชนหมดหวังในชีวิต.
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสาก. ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก.
ลักษมี(ลักสะหฺมี) น. โชคลาภ, ความเจริญ, ทรัพย์
ลูกตุ้มผู้ถ่วงความเจริญ เช่น ไม่ทำการงานแล้วยังทำตัวเป็นลูกตุ้มถ่วงความเจริญเสียอีก.
โลกาวินาศว. สูญสิ้นความเจริญสวัสดิมงคล ทางโหราศาสตร์ห้ามประกอบการมงคลต่าง ๆ ในวัน ยาม ฤกษ์ ราศี และดิถีที่เป็นโลกาวินาศ ทั้งนี้ตลอดปีนั้น, ตรงข้ามกับ อธิบดี.
วรรธนะ(วัดทะนะ) น. ความเจริญ, ความงอกงาม.
วัฒน-, วัฒนะ(วัดทะนะ-) น. ความเจริญ, ความงอกงาม.
วัฒนธรรมน. สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา.
วัฒนาน. ความเจริญ, ความงอกงาม.
วัตถุมงคลน. เครื่องรางของขลังที่เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้หรือป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ เช่น ตะกรุด ผ้าประเจียด.
ว่าอะไรว่าตามกันก. ปรองดองกัน, ไม่ขัดคอกัน, พูดเต็มว่า ว่าอะไรว่าตามกัน ได้เงินหม้อทองหม้อ หมายความว่า ว่าอะไรว่าตามกัน จะเกิดความเจริญมั่งคั่ง (มักใช้แก่คู่สามีภรรยา).
วิภว-(-พะวะ-) น. ความเจริญ
วิวรรธน์น. ความเจริญรุ่งเรือง, ความคลี่คลายไปในทางเจริญ.
วิวัฒน-, วิวัฒน์(-วัดทะนะ-, -วัด) น. ความเจริญรุ่งเรือง, ความคลี่คลายไปในทางเจริญ. (ป. วิวฑฺฒน; ส. วิวรฺธน)
วุฒิ, วุฒิ-ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่.
ศรี ๑(สี) น. มิ่ง, สิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส, ความงาม, ความเจริญ, เช่น ศรีบ้าน ศรีเรือน ศรีเมือง, ใช้นำหน้าคำบางคำเป็นการยกย่อง เช่น พระศรีรัตนตรัย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม.
ศุภ-(สุบพะ-) น. ความงาม, ความดีงาม, ความเจริญ.
ศุภกรว. ที่ทำความเจริญ, ที่เป็นมงคล.
ส่งความสุขก. ตั้งจิตอธิษฐานให้ผู้รับบัตรอวยพรมีความสุขความเจริญในวันสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด.
สร้างสรรค์ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม.
สวัสดิ-, สวัสดิ์ ๑, สวัสดี ๑(สะหฺวัดดิ-, สะหฺวัด, สะหฺวัดดี) น. ความดี, ความงาม, ความเจริญรุ่งเรือง
สวัสดิมงคลน. สิ่งที่ให้ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เช่น ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ในบ้านเพื่อสวัสดิมงคล.
สุญนิยมลัทธิที่ถือว่าความเจริญก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็โดยวิธีทำลายองค์การทางสังคมที่มีอยู่เดิมให้หมดไป.
สุภ-(สุบพะ-) น. ความงาม, ความดีงาม, ความเจริญ.
เสาวภาคย์น. ความสุขเกษม, ความเจริญ, โชคลาภ, ความสำเร็จ.
เสื่อมก. น้อยลง, หย่อนลง, เช่น เครื่องจักรเมื่อใช้ไปนาน ๆ คุณภาพก็ค่อย ๆ เสื่อมไป, เสีย เช่น เสื่อมเกียรติ, ค่อย ๆ ลดลง เช่น ความจำเสื่อม, ต่ำกว่าระดับเดิม เช่น เมื่อความเจริญทางวัตถุมีมากขึ้น คุณธรรมของคนก็เสื่อมลง, ถอยความขลัง เช่น มนตร์เสื่อม.
โสตถิ(โสดถิ) น. ความสวัสดี, ความเจริญรุ่งเรือง, เช่น เป็นประโยชน์โสตถิผล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precocityความเจริญก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export-led Growth ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ให้ภาคการส่งออกเป็น ตัวนำ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้น ของสินค้าออก ซึ่งทำให้เกิดผลเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจส่วนอื่น ๆ ของประเทศ เป็นการสร้างเงินตราต่างประเทศและจะทำให้มีการสั่งสินค้าเข้าเพิ่มเติมเพื่อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปอีกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ภาคการส่ง ออกเป็นตัวนำนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วได้หากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ให้การส่งเสริมด้วยการใช้กลยุทธ์แบบการส่งเสริมการส่งออก (ดู Export Promotion) ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (ดู NICS) ที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วก็เป็นความเจริญเติบโตในลักษณะนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Economic Growth Rate อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การวัดอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน ประเทศ หรือในภูมิภาคหนึ่งจะใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) เป็นตัววัด โดยดูอัตราการเปลี่ยนแปลงคิดเป็น อัตราร้อยละต่อปี เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนี้ หากปรับด้วยภาวะเงินเฟ้อออกไปแล้ว ค่าที่ได้จะเป็นอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แห้จริง [สิ่งแวดล้อม]
Association of South-East Asian Nationsสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เพื่อร่วมมือและส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และการบริหารในภูมิภาค โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ต่อมาบรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2527 เวียดนามเป็นสมาชิกประเทศที่ 7 ในปี พ.ศ. 2538 ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันในปี พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับสุดท้ายหรือประเทศที่ 10 เมื่อปี พ.ศ. 2542 [การทูต]
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1946 สมัชชาสหประชาชาติได้ยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อนนั้นให้ถือเป็นอาชญากรรม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งโลกที่บรรลุความเจริญแล้วประณามอย่างรุนแรงอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญานี้ได้นิยามคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึงการประกอบอาชญากรรมบางอย่าง โดยมีเจตนาที่จะทำลายล้างกลุ่มชนชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มศาสนา ในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม การประกอบกรรมซึ่งถือเป็นการฆ่าล้างชาตินั้นได้แก่ การฆ่า การทำให้เกิดความเสียหายอย่างสาหัส ทั้งต่อร่างกายหรือจิตใจ และการบังคับให้มีสภาวะการครองชีพที่เจตนาจะให้ชีวิตร่ายกายถูกทำลาย ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ตลอดจนออกมาตรการกีดกันมิให้มีลูกและโยกย้ายเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่การฆ่าล้างชาติอย่างเดียว หากแต่การคบคิดหรือการยุยงให้มีการฆ่าล้างชาติ รวมทั้งความพยายามที่จะฆ่าล้างชาติและสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมดังกล่าว ย่อมถูกลงโทษได้ตามนัยแห่งอนุสัญญานี้ บรรดาผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกลงโทษไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง หรือเอกชนส่วนบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดของตามกฎหมายก็ตามบรรดาประเทศที่ภาคี อนุสัญญานี้จำเป็นต้องออกกฎหมายของตนเพื่อรองรับ และจะต้องตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติ และบุคคลที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกพิจารณาลงโทษในประเทศที่มีการ ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวขึ้น หรือโดยศาลระหว่างประเทศที่มีอำนาจครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้ เพื่อต้องการป้องกัน และลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างชาติ ไม่ว่าจะประกอบขึ้นในยามสงครามหรือในยามสงบก็ตามอนุสัญญาดังกล่าวได้เริ่มมี ผลบังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นเวลา 90 วันหลังจากที่ 20 ประเทศได้ให้สัตยาบัน หรือให้ภาคยานุวัติตามที่ระบุอยู่ในอนุสัญญา อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับเป็นเวลา 10 ปี และมีการต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี สำหรับประเทศที่มิได้บอกเลิกสัญญา หากประเทศที่ยังเป็นภาคีอนุสัญญามีจำนวนเหลือไม่ถึง 16 ประเทศ อนุสัญญานี้จะเลิกมีผลบังคับทันที [การทูต]
International Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตด้านการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราที่มั่นคงและเป็นระเบียบ การกำจัดข้อจำกัดด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และช่วยเหลือประเทศสมาชิกโดยการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาด้านดุลการชำระเงิน [การทูต]
The New Partnership for Africa?s Developmentหุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนาแอฟริกา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแอฟริกา มีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศแอฟริกา การขจัดความยากจนและการขจัดความเสียเปรียบของประเทศแอฟริกาในยุคโลกาภิวัตน์ NEPAD พัฒนามาจากการประชุม สุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G8 ที่ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งในการประชุมนี้ ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ประธานาธิบดีไนจีเรีย และประธานาธิบดี แอลจีเรียได้เสนอต่อที่ประชุม ขอให้กลุ่มประเทศเหนือและประเทศใต้ร่วมกันแก้ปัญหาที่ทั้งสองกลุ่มประเทศ เผชิญอยู่ บนพื้นฐานของ ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนาประเทศที่ยากจน เช่น ประเทศ ในภูมิภาคแอฟริกา ต่อมาบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศแอฟริกาได้ร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาแอฟริกาสำหรับ ใช้ขอรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เรียกว่า New Africa Initiative (NAI) ที่ประชุมองค์การเอกภาพแอฟริกา หรือ OAU (ซึ่งต่อมากลายเป็น African Union ? AU) ได้เห็นชอบต่อแผน NAI ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2544 ผู้นำของประเทศแอฟริกาได้นำเสนอ NAI ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G8 เมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเป็น NEPAD ในปัจจุบัน [การทูต]
Plan Puebla-Panamaสมาชิก เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา วัตถุประสงค์ ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Vicente Fox ของเม็กซิโก เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศภูมิภาค อเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น ถนน สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบอเมริกากลางเข้า สู่เม็กซิโก หมายเหตุ Puebla เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโก และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา [การทูต]
Amino Acids, Essentialกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนชนิดเอสเซนเชียล, กรดอะมิโนจำเป็น, อมิโนแอซิดที่จำเป็นสำหรับความเจริญเติบโตของร่าง, กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสุขภาพ, กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกาย [การแพทย์]
Bone Ageอายุกระดูก,อายุความเจริญของกระดูก,อายุของกระดูก,อายุจากกระดูก [การแพทย์]
Development, Bio-Sexualความเจริญเติบโตทางเพศในด้านร่างกาย [การแพทย์]
Fertility Rateอัตราความเจริญพันธุ์,อัตราเจริญพันธุ์ [การแพทย์]
meristemเนื้อเยื่อเจริญ, กลุ่มเซลล์ที่สามารถ แบ่งตัวเองเพิ่มจำนวนเซลล์ได้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่พืช มักพบตามยอดและปลายรากของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Growth Plateแผ่นความเจริญของกระดูก, [การแพทย์]
Lung Maturityการเจริญของปอด, ความเจริญของปอด, ความเจริญสมบูรณ์ของปอด [การแพทย์]
Maturationวุฒิภาวะ, ระดับวุฒิภาวะ, ร่างกายโตเต็มที่, การเจริญเต็มวัย, สมบูรณ์เต็มที่, การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเต็มที่, การเจริญเติบโตเต็มขั้น, การเจริญเต็มขั้น, การพัฒนาการของร่างกาย, การเจริญเติบโต [การแพทย์]
Maturityวุฒิภาวะทางอารมณ์, วุฒิภาวะ, วัยกลางคน, การเจริญเต็มที่, ความเจริญวัย [การแพทย์]
Mental Developmentความเจริญทางสมอง, พัฒนาการทางสมอง [การแพทย์]
Mental Retardationจิตเจริญล่าช้า, ปัญญาอ่อน, ความเจริญด้านจิตใจชะงัก, สมองทึบ, โรคปัญญาอ่อน, สมองเจริญไม่เต็มที่, สมองเสื่อม, ความล่าช้าของความเจริญด้านจิตใจ, สมองพิการ, ความด้อยทางสติปัญญา, สติปัญญาเสื่อม, เด็กปัญญาอ่อน, ภาวะเติบโตไม่สมอายุทางสติปัญญา, ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have developed speed but have shut ourselves in.เรามีความเร็วในด้านความเจริญ แต่ถูกปิดเอาไว้ The Great Dictator (1940)
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี The Russia House (1990)
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์ Pulp Fiction (1994)
Such devotion to progress is to be commended.การยอมรับความเจริญ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพค่ะ Anna and the King (1999)
No growth.ไม่มีความเจริญ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
This really is the middle of nowhereห่างไกลความเจริญจริงๆ Spirited Away (2001)
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา The Corporation (2003)
Go away! You're dragging me down!เลิกตามซะทีเถอะน่า แกเป็นตัวถ่วงความเจริญของฉัน Kung Fu Hustle (2004)
"A nation that flourished.ความเจริญของประเทศชาิิติ Nobody Knows (2004)
I disobeyed your orders, and now I'm only a few miles from civilization.ฉันฝ่าฝืนคำสั่งนาย.. ตอนนี้เลยอยู่ไม่ไกลจากความเจริญแล้ว The Great Raid (2005)
For Thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen.เพื่ออาณาจักรของท่าน เพื่อพลังและความเจริญรุ่งเรืองตราบชั่วกาลนาน สาธุ Brokeback Mountain (2005)
You're the one that dragged us down. You hear me?คุณถ่วงความเจริญของเรา ได้ยินชัดมั้ย The Pursuit of Happyness (2006)
- Here is where civilization began.- ความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะเริ่ม The Last King of Scotland (2006)
The other reason is that if we do the right thing, then we're gonna create a Iot of wealthอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้อง เราก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
Civilization. - Yeah.ความเจริญ Bedtime Stories (2007)
All right, due to the booming economy of our fine school,เอาล่ะ เนื่องจากความเจริญลงของระบบ ของโรงเรียนเรา Charlie Bartlett (2007)
Well, I tell you what, this Communism didn't slow him down, did it?จะบอกไรให้ คอมมิวนิสม์ ไม่ได้ช่วยถ่วงความเจริญมันเลยเหรอ? RocknRolla (2008)
Your great gift insures the glory and prosperity of Akkad...ของขวัญชิ้นใหญ่ของพวกท่าน เพื่อความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ และความเจริญของอัคคาด... The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Is that to further your yogurt career, or are you angling towards something bigger?นั่นเพื่อความเจริญก้าวหน้าในงานขายโยเกิร์ต หรือว่าเธอกำลังเตรียมตัว สำหรับ อะไรที่ใหญ่กว่านั้น? Chuck Versus the Cougars (2008)
Away from civilization.ห่างจากความเจริญ I Don't Wanna Know (2008)
It's far away from everything.ที่นี่มันห่างไกลจากความเจริญน่ะ. Last Man Standing (2008)
Given enough time, RIPLEY is gonna tie half the goddamn civilized world to this thing.ให้เวลาพอ ริปลี่จะเปลี่ยน ครึ่งนึงของความเจริญในโลก ให้เป็นแบบนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
This is a radically new type of urban growth, driven by the urge to survive rather than to prosper.นี่คือการเติบโตของเมือง ในรูปแบบใหม่ที่รุนแรง, เกิดจากการดิ้นรนเพื่ออยู่รอด มากกว่าความเจริญมั่งคั่ง Home (2009)
I wouldn't want you to spoil your appetite.ฉันไม่อยากทำลาย ความเจริญอาหารของคุณ Bulletproof (2009)
Our moon of Pantora is the only civilization in this system.ดวงจันทร์แพนทอร่าของเรา เป็นเพียงความเจริญเดียวเท่านั้นในระบบดาวนี่ Trespass (2009)
It is obvious these creatures are not covered by the convention of civilized systems.เห็นได้ชัดว่าสัตว์พวกนี้ไม่ได้ปฏิบัติตาม ธรรมเนียมของระบบดาวที่มีความเจริญ Trespass (2009)
This town's a cultural desert.เมืองนี้มันช่างห่างไกลความเจริญ Release Me (2009)
And before they made their way Back to civilization,และก่อนที่พวกเขาจะได้กลับมาสู่ความเจริญ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
once on the ground, they will be afforded all America has to offer in return for what everyone hopes will be a prosperous exchange... there is no way that we had time to do a proper threat assessment.ในเรื่องพื้นฐานเรื่องหนึ่ง พวกเขาเสนอจะให้ความช่วยเหลือ แก่ชาวอเมริกาทุกคน เพื่อให้กลับคืนในสิ่งที่ทุกคน ได้ตั้งหวังเอาไว้ นั่นก็คือ การแลกเปลี่ยนความเจริญไพบูลย์... ไม่มีทางเสียหรอก เรายังพอมีเวลาประเมิน ภัยคุกคามได้ก่อน A Bright New Day (2009)
Camelot will enter a new era of prosperity.ถ้าการเจรจานี้ประสบความสำเร็จ \ Camelot จะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญครั้งใหม่ Sweet Dreams (2009)
She doesn't have much in the way of career prospects.เธอไม่มีโอกาสมีความเจริญนักในอาชีพ The Maternal Congruence (2009)
That would make them the number one all-time advanced civilization.นั้นน่าจะใช่ ที่ทำให้พวกนั้นเป็นที่หนึ่งด้าน ความเจริญก้าวหน้านะ Faith (2010)
♪ Spoken with the same depth of feeling Doo-dah day ♪จะเป็นภัยร้ายแรง ต่อวิถีความเจริญ The King's Speech (2010)
They attempted to advance every branch of science-พวกเขาพยายามที่จะหาความเจริญในวิทยาศาสตร์ทุกสาขา The Bishop Revival (2010)
150 years of community, prosperity, family.150 ปีแห่งความเป็นชุมชน ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นครอบครัว Under Control (2010)
To their legacy.เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพวกเรา Founder's Day (2010)
That would make them the number one all-time advanced civilization.นั้นคงทำให้พวกเขา กลายเป็นอันดับหนึ่ง\ ในด้านความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาที่ผ่านมา Visitation (2010)
We believe he left civilization and forged a home for himself right here in the wilderness.เราเชื่อว่าเขาละทิ้งความเจริญ และสร้างบ้านขึ้นเองในป่ารก Into the Woods (2010)
You can't do that with a sick person holding you back.มีฉันไว้ก็ถ่วงความเจริญ Love & Other Drugs (2010)
People who read fairy tales are always a sort of becoming a hideous burden compared to people like me.คนที่อ่านหนังสือนิทานส่วนใหญ่มักจะกลายเป็น ตัวถ่วงความเจริญเมื่อเทียบกับคนแบบฉัน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
- A hideous burden?-ตัวถ่วงความเจริญเหรอ? The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
For men in our position, holding grudges can be an encumbrance, don't you think?สำหรับชายในตำแหน่งเช่นเรา การคิดแค้นอาจเป็น เครื่องถ่วงความเจริญ ท่านว่าไหม What Is Dead May Never Die (2012)
You think because you're out here in the toolies you can gouge people?แกคิดว่าอยู่ห่างไกลความเจริญอย่างนี้ แล้วจะโกงกันได้หรือไง Welcome to Briarcliff (2012)
No, it's in the middle of nowhere.ไม่, มันอยู่ห่างไกลความเจริญมาก unmAsked (2012)
I think it's easy to forget, but he lived apart from civilization for 5 years.อาจไม่ใช่โอลิเวอร์คนที่กลับมา แม่คิดว่ามันคงง่ายที่จะลืม แต่เขาอยู่ห่างจากความเจริญมาตั้ง 5 ปี Muse of Fire (2012)
All those retards who'll be running their asses off.พวกตัวถ่วงความเจริญทั้งหมด พวกนั้นต่างหากที่มันจะไปวิ่งกัน De Marathon (2012)
And we said, "Why don't you try?" Boom.และเรากล่าวว่า "ทำไมคุณไม่ลอง" ความเจริญ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I put up with shit they don't have names for in civilization.ต้องไปเกี่ยวข้อง กับพวกที่ไม่รู้จักความเจริญ Pain & Gain (2013)
The news hits the paper and boom.ข่าวฮิตกระดาษและความเจริญ The Art of the Steal (2013)
Pray for health and prosperity.อธิษฐานเพื่อสุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง Sacrifice (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจริญ[n.] (khwām jaroēn) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement   FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]
ความเจริญรุ่งเรือง[n.] (khwām jaroēnrungreūang) EN: prosperity   FR: prospérité [f]
ถ่วงความเจริญ[v. exp.] (thūang khwām jaroēn) FR: ralentir le développement ; entraver le développement ; freiner le développement ; gêner le développement

English-Thai: Longdo Dictionary
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block[VI] ถ่วงความเจริญ, Syn. hinder
boom[N] ความเจริญรุ่งเรือง, See also: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ, Syn. flourish, Ant. slump
Hellenism[N] วัฒนธรรมหรือความเจริญรุ่งเรืองของกรีกโบราณ
hinterland[N] เขตด้อยความเจริญของประเทศ, See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง, Syn. back country
impedimenta[N] สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า, Syn. hindrance, obstacle, obstuction
outback[N] ชนบท (โดยเฉพาะในออสเตรเลีย), See also: พื้นที่ห่างไกลความเจริญ
passage[N] ความเจริญก้าวหน้า, Syn. progression, Ant. regression
progress[N] ความก้าวหน้า, See also: ความเจริญ, ความเจริญก้าวหน้า, Syn. improvement, growth, Ant. decline
prosperity[N] ความสำเร็จ, See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. accomplishment, victory
boondocks[SL] พื้นที่ห่างไกลความเจริญ, See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง
stature[N] ระดับการประสบความสำเร็จ, See also: ความมีชื่อเสียง, ความเจริญเติบโต, Syn. development, growth, reputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
headwayn. การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญก้าวหน้า,ช่วงระยะเวลาระหว่างรถไฟสองขบวนที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันบนรางเดียวกัน
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
philistine(ฟิล? ลิสทีน,-ไทน์) n. ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ,ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์,ผู้ไร้วัฒนธรรม,ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม. adj. ไร้วัฒนธรรม,ต่อต้านวัฒนธรรม,ไม่รู้จักความเจริญ,ไม่เอาใจใส่ในศิลปะ
progress(โพร'เกรส) n. ความก้าวหน้า,การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญ,การเดินหน้า,การคืบหน้า -Phr. (in progress เดินหน้า คืบหน้า) vi. (โพรเกรส') ก้าวหน้า,เดินหน้า,คืบหน้า, Syn. advance
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
savor(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savour(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
speed(สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง.
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น,ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
evolution(n) วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,การพัฒนา,พัฒนาการ
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า
incumbrance(n) ความลำบาก,เครื่องถ่วงความเจริญ,ภาระ,สิ่งกีดขวาง
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
progression(n) ความเจริญ,การดำเนิน,อันดับ,ขบวน,ทิวแถว
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top