Search result for

*ความวิตก*

(111 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความวิตก, -ความวิตก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความวิตกกังวล[N] anxiety, See also: distress, worry, Syn. ความกังวล, ความวิตก, ความไม่สบายใจ, Example: เขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบิดาของเขา, Thai definition: ความร้อนใจเพราะห่วงใย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anxietyความวิตกกังวล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxietyความวิตกกังวล [TU Subject Heading]
Dental anxietyความวิตกกังวลต่อทันตกรรม [TU Subject Heading]
Speech anxietyความวิตกกังวลในการพูด [TU Subject Heading]
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
New World Orderระเบียบใหม่ของโลก คำนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับอดีตประธานาธิบดียอร์ช บุช และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางใจสมัยหลังจากที่ประเทศอิรักได้ใช้กำลัง ทหารรุกรานประเทศคูเวต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1990 กล่าวคือ ประธานาธิบดียอร์ช บุช มีความวิตกห่วงใยว่า การที่สหรัฐอเมริกาแสดงปฏิกิริยาต่อการรุกรานของอิรักนี้ ไม่ควรจะให้โลกมองไปในแง่ที่ว่า เป็นการปฏิบัติการของสหรัฐแต่ฝ่ายเดียวหากควรจะมองว่าเป็นเรื่องของหลักความ มั่นคงร่วมกัน (Collective Security ) ที่นำออกมาใช้ใหม่ในสมัยหลังสงครามเย็นในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสภาร่วมทั้ง สองของรัฐสภาอเมริกันเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดีบุชได้วางหลักการง่าย ๆ 5 ข้อ ซึ่งประกอบเป็นโครงร่างของระเบียบใหม่ของโลก ตามระเบียบใหม่ของโลกนี้ โลกจะปลอดพ้นมากขึ้นจากการขู่เข็ญหรือการก่อการร้าย ให้ใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการแสวงความยุติธรรม ตลอดจนให้บังเกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นในการแสวงสันติสุข ซึ่งจะเป็นยุคที่ประชาชาติทั้งหลายในโลก ไม่ว่าจะอยู่ในภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคเหนือหรือภาคใต้ ต่างมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวแม้ว่า ระเบียบใหม่ของโลก ดูจะยังไม่หลุดพ้นจากความคิดขั้นหลักการมาเป็นขั้นปฏิบัติอย่างจริงจังก็ตาม แต่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า อย่างน้อยก็เป็นการส่อให้เห็นเจตนาอันแน่วแน่ที่จะกระชับความร่วมมือระหว่าง ประเทศใหญ่ ๆ ทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้องค์การระหว่างประเทศมีฐานะเข้มแข็งขึ้น และให้กฎหมายระหว่างประเทศมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ต่อมา เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในด้านการเมืองของโลกระหว่างปี ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 1991 ทำให้หลายคนเชื่อกันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังผันไปสู่หัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ กล่าวคือ ความล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปภาคตะวันออก อวสานของสหภาพโซเวียตในฐานะประเทศอภิมหาอำนาจ การยุติของกติกาสัญญาวอร์ซอว์และสงครามเย็น การรวมเยอรมนีเข้าเป็นประเทศเดียว และการสิ้นสุดของลัทธิอะพาไทด์ในแอฟริกาใต้ (คือลัทธิกีดกันและแบ่งแยกผิว) เหล่านี้ทำให้เกิด ?ศักราชใหม่? ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า บรรดาประเทศต่าง ๆ บัดนี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น องค์การสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงมีศักยภาพสูงขึ้น กำลังทหารมีประโยชน์น้อยลง เสียงที่กำลังกล่าวขวัญกันหนาหูเกี่ยวกับระเบียบใหม่ของโลกในขณะนี้ คือความพยายามที่จะปฏิรูปองค์การสหประชาติใหม่ และปรับกลไกเกี่ยวกับรักษาความมั่นคงร่วมกันให้เข้มแข็งขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคง ควรจะเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ โดยจะให้สมาชิกที่มีอำนาจใช้สิทธิ์ยับยั้งนั้นได้แก่สมาชิกในรูปกลุ่มประเทศ (Blocs of States) แทนที่จะเป็นประเทศสมาชิกถาวร 5 ประเทศเช่นในปัจจุบันอย่างไรก็ดี การสงครามอ่าวเปอร์เซียถึงจะกระทำในนามของสหประชาชาติ แต่ฝ่ายที่รับหน้าที่มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา แม่ว่าฝ่ายที่รับภาระทางการเงินมากที่สุดในการทำสงครามจะได้แก่ซาอุดิอาระ เบียและญี่ปุ่นก็ตาม ถึงแม้ว่าคติของระเบียบใหม่ของโลกจะผันต่อไปในรูปใดก็ดี สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ โลกจะยังคงต้องอาศัยพลังอำนาจ การเป็นผู้นำ และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อไปอยู่นั่นเอง [การทูต]
Antianxietyยาระงับความวิตกกังวล [การแพทย์]
Antianxiety Drugsยาที่ใช้ระงับความวิตกกังวล, ยาต้านวิตกกังวล [การแพทย์]
Anxietyความกังวล, ความวิตกกังวล, กังวล, กระวนกวาย, วิตกกังวล, ความกังวลใจ [การแพทย์]
Anxiety Disorders, Generalizedความวิตกกังวลกระจายไปทั่ว [การแพทย์]
Anxiety Neurosesความวิตกกังวล [การแพทย์]
Anxiety, Apisodicความวิตกกังวลเกิดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Anxiety, Avoiding Increased Patientหลีกเลี่ยงการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย [การแพทย์]
Anxiety, Characteristicความวิตกกังวลที่เป็นลักษณะเฉพาะ [การแพทย์]
Anxiety, Chronicความวิตกกังวลเรื้อรัง [การแพทย์]
Anxiety, Communication ofการสื่อความวิตกกังวล [การแพทย์]
Anxiety, Episodicความวิตกกังวลเกิดเป็นช่วง ๆ [การแพทย์]
Anxiety, Free-Floatingความวิตกกังวลมีลักษณะลอยตัวเป็นอิสระ [การแพทย์]
Anxiety, Generalizedความวิตกกังวลที่กระจายทั่วไป [การแพทย์]
Anxiety, Intenseความวิตกกังวลอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Anxiety, Morbidความวิตกกังวลที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Anxiety, Neuroticความวิตกกังวลเชิงโรคประสาท [การแพทย์]
Anxiety, Normalความวิตกกังวลปกติ [การแพทย์]
Anxiety, Objectiveความวิตกกังวลเชิงวัตถุวิสัย [การแพทย์]
Anxiety, Organicความวิตกกังวลจากโรคทางกาย [การแพทย์]
Anxiety, Overwheimingความวิตกกังวลอย่างท่วมท้น [การแพทย์]
Anxiety, Pathologicalความวิตกกังวลที่มีพยาธิสภาพ [การแพทย์]
Anxiety, Patient, Avoiding Increasedหลีกเลี่ยงการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย [การแพทย์]
Anxiety, Persistentความวิตกกังวลคงอยู่นาน [การแพทย์]
Anxiety, Reboundความวิตกกังวลที่สะท้อนกลับ [การแพทย์]
Anxiety, Situationalความวิตกกังวลแบบเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ [การแพทย์]
Anxiety, Traitแนวโน้มวิตกกังวล, ความวิตกกังวลซ่อนเร้น [การแพทย์]
Anxiolyticsยาลดกังวล, กลุ่มยาคลายความวิตกกังวล, ยาต้านวิตกกังวล, ยาคลายกังวล, ยาระงับอาการทางประสาท, ยาคลายความวิตกกังวล [การแพทย์]
Anxiousness, Extremeความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ [การแพทย์]
Attitude, Over-Anxietyทัศนคติแบบความวิตกกังวลหวาดกลัวมากเกินกว่าเหตุ [การแพทย์]
Child, Anxiousเด็กที่มีความวิตกกังวล [การแพทย์]
Conversion Reactionโรคเสแสร้งสำออย,โรคประสาทฮิสทีเรีย,กลไกทางจิตที่เปลี่ยนความวิตกกังวลเป็นอาการทางร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's just that, you know, anxiety and fear can-can really, um affect your dream life.มันแค่นั้น คุณรู้ไหม,ความวิตก ความกลัว สามารถที่จะ... . Chuck Versus the Third Dimension (2009)
And all your anxieties.และความวิตกกังวล ของนายทั้งหมด Chapter Two 'Ink' (2009)
(TV) "We're live here in Palo Alto, where sources are claiming a major announcement will be made concerning the causes of the blackout.""เราถ่ายทอดสดมาจาก 'พาโลอัลโต' ที่แหล่งข่าวอ้างว่า จะมีงานแถลงข่าวครั้งสำคัญ ที่แสดงความวิตกถึงสาเหตุ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์หมดสติ A561984 (2009)
Now, these attacks on everyday citizens are a cause for great concern.การทำ้ร้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว ประชาชนตกเป็นเหยื่อทุกวัน ทำให้เกิดความวิตกไปทั่ว Daybreakers (2009)
To the point of madness.เพื่อคลายความวิตกกังวล Shadow Games (2010)
Well, you've been through quite an ordeal, and I imagine the curiosity of the townsfolk is its own burden.คุณผ่้านประการณ์ที่เจ็บปวด แสนสาหัสมาได้ และผมคิดว่าทำให้ืคนทั้งเมือง อยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้มากทีเดียว เพื่้อให้พวกเขาเองได้ผ่อนคลาย ความวิตกกังวลใจ This Is Why We Stay (2010)
This pickpocket that your worryเจ้าโจรล้วงกระเป๋านี่ ซึ่งความวิตกของเจ้านั้น Lightsaber Lost (2010)
I can sense bannamu's anxiety?ข้าจะสัมผัสได้ถึงความวิตกของบันนามุรึ? Lightsaber Lost (2010)
They freak out, slip away. My point here is that these visions are just a snapshot. led.ความวิตกของพวกเขาหมดไป ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ ภาพปรากฎนี้เป็นเพียงระยะสั้นๆ Revelation Zero: Part 1 (2010)
The seriousness of the problem.ความวิตกกังวลในปัญหา I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I thought I could try to analyze you and get to the root of your anxiety.ฉันคิดว่าอาจลองวิเคราะห์ ถึงก้นบึ้งความวิตกกังวลของนาย The Pants Alternative (2010)
Not really, but you see, Brian, your concern betrays you.ไม่มีหรอก แต่คุณเห็นมั้ย ไบรอัน ความวิตกของคุณทรยศตัวคุณเอง Excellence in Broadcasting (2010)
♪ Soon your cares will all be gone ♪# และอีกไม่นานนัก ความวิตกกังวลของเธอจะหมดไป # Duets (2010)
RACHEL: ♪ They'll be no more from now on ♪# และจะไม่มีความวิตกใดๆนับจากนี้ไป # Duets (2010)
If you have an end, then you have anxiety.ซึ่งเป็นอย่างมากที่ก่อ ให้เกิดความวิตกกังวล, ว่าแนวคิดโผล่ออกมาอีก Is There a Creator? (2010)
So there had to be a concept inculcated within the brain itself that there is something out there that goes on forever.ซึ่งได้รับอนุญาตที่ ความวิตกกังวลที่จะลดลง และสิ่งที่เป็นแนวคิดที่ว่า มันมีค่าบางอย่าง Is There a Creator? (2010)
Dr. Persinger believes the efforts of our brains' right temporal lobe to relieve the anxiety of death is what we sense when we think we are sensing the divine.หากคุณมีปลายแล้วคุณ มีความวิตกกังวล ดังนั้นจะต้องมีแนวคิด ภายในสมองของตัวเอง Is There a Creator? (2010)
And he's designed his God helmet to produce that sense on demand.ความคิดของความวิตกกังวล กลายเป็น เหตุการณ์ที่ไม่ ดร. เพอซิงเออ เชื่อ Is There a Creator? (2010)
Where's the hand-wringing and the, uh, mishegas?การแสดงออกของความทุกข์หรือความวิตกกังวลในอ้อมกอดและการบิดมือร่วมกันหล่ะอยู่ไหน แล้วไหนจะ, เอ่อ เรื่องไร้สาระ? Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Well, that would explain the anti-anxiety meds.นั่นคงอธิบายถึง ยาลดความวิตกกังวลของเขาได้ The Ho Ho Ho Job (2010)
I know she may seem carefree, but her life hasn't been all that simple.ผมรู้ว่าท่านดูเหมือนไม่มีความวิตกกังวลอะไร แต่ว่าชีวิตของท่านมันก็ไม่เรียบง่าย อย่างนั้นทั้งหมด Letters to Juliet (2010)
I'm writing to bring to your attention an issue of concern for me as a parent." Huh?ฉันเขียนเพื่อบอกคุณ ถึงความวิตก.. ..ในฐานะผู้ปกครอง The Math Class (2011)
My panic needle's swinging out of the red.เข็มความวิตกของฉัน เริ่มลดลงจากขีดแดงแล้วล่ะ Smokey and the Bandit (2011)
You can't sleep because of anxiety?เป็นเพราะความวิตกกังวล เลยทำให้นอนไม่หลับใช่ไหม  ()
It won't help to wear yourself out with worry.ไม่มีประโยชน์ ที่จะเสียแรงไปกับความวิตกกังวล Reading is Fundamental (2012)
Well, glad to know El's paranoia is run-of-the-mill.ก็ ดีใจนะที่ได้รู้ว่าความวิตกของเอลเป็นแค่เรื่องธรรมดา Neighborhood Watch (2012)
I like having no anxiety.ผมชอบที่ไม่มีความวิตกกังวล Contemporary Impressionists (2012)
It causes worry.มันทำให้เกิดความวิตกกังวล Monsters (2012)
My point is, your simulations are nothing more than anxieties.ประเด็นฉันก็คือสถานการณ์จำลองของเธอ เป็นแค่ความวิตกกังวล Virtual Systems Analysis (2012)
It's called recon, Finch. Relax. You're anxiety is giving me anxiety.มันเรียกว่าการจารกรรมต่างหาก,ฟินน์ ผ่อนคลายหน่อย.ความวิตกของคุณ มันทำให้ผมกังวลไปด้วย Til Death (2012)
What is it that gives you so much anxiety?มันคืออะไรที่ทำให ความวิตกกังวลมากครับ Nurse 3D (2013)
About seeing someone to help you with the anxiety.ก็เรื่องที่ให้หาใครสักคนช่วยเธอเรื่องความวิตกไง Misery Loves Company (2013)
She wasn't ready to leave the hospital, she... experienced a bit of anxiety so I gave her a sedative.เธอยังไม่พร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาล เธอประสบกับความวิตกกังวล \ ฉันต้องการให้เธอใจเย็น Oeuf (2013)
They provide comfort, and they help us escape from our day-to-day anxieties.มันปลอบประโลมและมันช่วยให้เราหลีกหนี จากความวิตกกังวลในวัน ๆ นึงของเรา Girls (and Boys) on Film (2013)
I don't like the banks 'cause of the anxiety and the screaming and all the hysteria.ผมไม่ชอบธนาคาร เพราะความวิตกและเสียงกรีดร้อง และความหวาดผวา Days of Wine and Roses (2013)
See if that helps with her nerves.ดูสิว่ามันช่วยเรื่องความวิตกกังวลของเธอได้หรือเปล่า Spilt Milk (2013)
It's great for anxiety.มันใช้ได้ดีสำหรับความวิตกกังวล As Time Goes By (2013)
He's obviously suffering a high level of anxiety.เขาดูทรมานจากความวิตกกังวลอย่างมาก The Babadook (2014)
He hasn't touched his panic button.เขายังไม่ได้สัมผัสถึงความวิตกเลย Corto Maltese (2014)
There's a mood of tension and anxiety here... outside Johnson Space Center.มีอารมณ์ของความตึงเครียดและความวิตกกังวลของที่นี่ นอกพื้นที่ศูนย์จอห์นสัน The Martian (2015)
Tragic situation, and of course this is affecting the state and the entire country as we wait with bated breath.สถานการณ์เศร้าสลด และแน่นอนว่านี่ส่งผลต่อรัฐ และตอนนี้ทั่วประเทศ เรารอด้วยความวิตกกังวล Hacker (2016)
Every time I felt like I was finally letting go of all the anxiety and all the questions that used to keep me up at night,ทุกครั้งที่ผมรู้สึกเหมือนจะปล่อยวาง ความวิตกกังวลลงไปได้ และคำถามทั้งหมดนั้น ทำให้ผม ไม่สามารถข่มตาหลับได้ Snowden (2016)
Perhaps it's the result of an anxiety.บางทีมันอาจจะเป็นผลมาจาก ความวิตกกังวล Mad Max (1979)
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
That's their competitive advantage to be there.มันเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะออกมา ผมรับฟังความวิตกของพวกคุณ (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์) The Corporation (2003)
We got fear, a touch of horror, even a little bit of panic.เราเห็นความหวาดกลัว ความวิตกกังวล Compulsion (2005)
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น Compulsion (2005)
It's that convergence of 3s that causes the overwhelming anxiety.มันเป็นการบรรจบกันของเลขสาม/Nที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย Compulsion (2005)
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.พวกย้ำคิดย้ำทำจะคลายความวิตกกังวล/Nได้ด้วยการแสดงออกถึงแรงกดดัน Compulsion (2005)
Severe anxiety.ความวิตกรุนแรง Black Snake Moan (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความวิตก[n.] (khwām witok) FR: appréhension [f]
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witokkangwon) EN: anxiety ; distress ; worry   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anxiety[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความวิตก, ความห่วงใย, Syn. worry, concern, uneasiness, Ant. relief
desensitise[VT] ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize
desensitize[VT] ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize
flap[N] ความตื่นเต้น (แสลง), See also: ความวิตกกังวล, ความสับสน, Syn. commotion, agitation, Ant. calmness, tranquility
in fear and trembling[IDM] ด้วยความวิตกกังวล, See also: เพราะความกลัว
issue[N] ปัญหา, See also: ความวิตกกังวล, Syn. problem, worry
midlife crisis[N] ความวิตกกังวล, See also: ความผิดหวัง
nerves[N] ความเครียด, See also: ความวิตกกังวล, ความตื่นกลัว
quell[VT] ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล), See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ, Syn. silence
beeswax[SL] ภาระ, See also: ความวิตกกังวล, ความห่วงใย
heebie-jeebies[SL] ความกลัวสุดขีด, See also: ความวิตกอย่างมาก
heeby-jeebies[SL] ความกลัวสุดขีด, See also: ความวิตกอย่างมาก
willies[SL] ความกลัว, See also: ความวิตก
seriousness[N] ความเคร่งขรึม, See also: ความจริงจัง, ความวิตก, Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness, Ant. fun, gaiety
suspense[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกระวนกระวายใจ, Syn. anxiety, worry
sweat[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความตึงเครียด, Syn. anxiety, worry, strain
worriment[N] ความทุกข์ (คำโบราณ), See also: ความยุ่งยาก, ความกังวลใจ, ความวิตกกังวล, Syn. anxiety
worry[N] ความวิตกกังวล, See also: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์, Syn. anguish, anxiety, apprehension, Ant. calm, serenity, tranquillity
worry[N] สาเหตุของความวิตกกังวล, See also: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล

English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lather (n ) 1. ฟองสบู่; 2. ฟองเหงื่อบนตัวม้า (เนื่องจากเหนื่อยมาก); 3. ภาวะร้อนรนด้วยความวิตกกังวล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top