ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความชอบ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความชอบ, -ความชอบ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชอบ(n) liking, See also: fondness, affection, Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Example: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป
ความชอบ(n) goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ
ความชอบพอ(n) fondness, See also: affection, liking, Syn. ความพอใจ, ความรักใคร่, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: หนุ่มสาวที่มีความชอบพอกันมักลงเอยด้วยการแต่งงาน
ความชอบธรรม(n) righteousness, See also: legitimacy, morality, Syn. ความยุติธรรม, Ant. ความอยุติธรรม, Example: เพราะต้องการให้เกิดความชอบธรรม นักศึกษาจึงเดินขบวนประท้วง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความชอบน. คุณงามความดีที่ควรได้รับบำเหน็จรางวัล.
กฤดยาเกียรณ(กฺริดดะยาเกียน) ว. พร้อมด้วยเกียรติยศ เช่น ความชอบกอปรกฤดยา กยรณ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
คุณนามคำคุณที่มาใช้เป็นนาม เช่น ความดีความชอบ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์น. สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด.
ฉันท- ๒, ฉันท์ ๒, ฉันทะน. ความพอใจ, ความรักใคร่, ความชอบใจ, ความยินดี
ดิ่งวัตถุมงคล สำหรับห้อยสายลูกประคำ มีลักษณะกลมเป็นพู ๆ โดยรอบคล้ายลูกมะยมซ้อนเรียงกัน ๓ ลูก จากลูกใหญ่ลงไปหาลูกเล็ก พระมหากษัตริย์ทรงใช้ เรียกว่า พระดิ่ง และอาจพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความดีความชอบ.
ได้หน้าก. ได้ชื่อเสียง, ได้ความดีความชอบ, ได้รับคำชม, เช่น เขาจัดงานได้เรียบร้อย เลยได้หน้าไปเยอะ.
บำนาญน. เงินตอบแทนที่ได้รับราชการหรือทำงานมาเป็นเวลานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนตลอดชีวิตเมื่อออกจากงาน, โบราณใช้ว่า เบี้ยบำนาญ, (กฎ) เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน เมื่อออกจากราชการแล้ว.
เบี้ยหวัดเงินตอบแทนความชอบที่ให้แก่ทหารที่ออกจากประจำการ โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม.
ปี้ ๑โดยปริยายหมายความว่า ความดี ความชอบ.
เปรม(เปฺรม) น. ความรัก, ความชอบใจ.
ผู้ตรวจการแผ่นดินน. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดของบุคคลใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำและยินยอมของฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ การพิจารณาและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากพระราชบัญญัติ.
ยุติธรรมน. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, เช่น ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
รติน. ความยินดี, ความชอบใจ
รางวัลน. สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถ เช่น รางวัลผู้มีมารยาทงาม รางวัลสังข์เงิน รางวัลตุ๊กตาทอง หรือเพราะชนะในการแข่งขัน เช่น รางวัลชนะเลิศในการแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก รางวัลชนะเลิศฟุตบอล หรือเพราะโชค เช่น ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑
รางวัลก. ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินนํ้าใจเป็นต้น.
รุจนะ(รุดจะนะ) น. ความชอบใจ, ความพอใจ.
รุจิ, รุจีความชอบใจ.
ฤตธรรมเนียม, ความจริง, ความชอบธรรม.
ลูบคลำก. จับต้องด้วยความชอบใจหรือสนใจเป็นต้น เช่น ลูบคลำอยู่นานไม่ซื้อเสียที.
สาธารณสถานน. สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้.
หม่อมราชนิกุล, หม่อมราชนิกูลน. อิสริยยศที่พระราชทานแก่หม่อมราชวงศ์ชายที่รับราชการมีความชอบ อยู่ระหว่างหม่อมเจ้ากับหม่อมราชวงศ์ เช่น หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ถ้าเทียบกับบรรดาศักดิ์ฝ่ายขุนนาง อยู่ระหว่างพระยากับพระ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ว่า เจ้าราชนิกุล ซึ่งรวมทั้งหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ ที่สืบสายราชสกุลห่างไกลมาหลายชั้น ตลอดจนพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้าที่ห่างออกไป เจ้าราชนิกุลนี้ครั้งต้นพระบรมราชจักรีวงศ์ มีคำเรียกว่าคุณว่าหม่อม ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดให้เปลี่ยนใช้คำว่า หม่อม แทนคำว่า เจ้า, หม่อมราชินิกูล ก็เรียก.
เหรียญน. โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมเป็นต้น มีภาพนูนหรือตัวอักษรอยู่บนพื้น เช่น เหรียญกระษาปณ์ เหรียญความดีความชอบ เหรียญที่ระลึก.
อธิการสิทธิ, ความชอบธรรม
อิสริยยศ(อิดสะริยะยด) น. ยศที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาเจ้านายให้สูงขึ้น เนื่องจากได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ เช่น สถาปนาพระองค์เจ้าขึ้นเป็นเจ้าฟ้า สถาปนาหม่อมเจ้าขึ้นเป็นพระองค์เจ้า, ยศอันยิ่งใหญ่ที่สามัญชนได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principle of legalityหลักความชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimation crisisวิกฤติแห่งความชอบธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimacyความชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบด้วยกฎหมาย๒. ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบธรรม๒. นิติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
พระอิสริยยศยศอันยิ่งใหญ่, ยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ หมายถึง สกุลยศของพระราชวงศ์ที่ถือกำเนิดมาว่ามียศทางขัตติยราชสกุลชั้นใด เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า, ถ้าพระราชวงศ์พระองค์ใดได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ ก็อาจได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าต่างกรมจึงต่อพระนามกรมไว้ท้ายพระ นามเดิม เช่น พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
Judicial reviewการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Judicial review of administrative actsการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Responsibility to protectหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครอง เป็นหลักการที่ได้รับการรับรองในการประชุมระดับผู้นำ เพื่อทบทวนผลของปฏิญญาสหัสวรรษ(High Level Panel Meeting - HLPM) เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ นครนิวยอร์ก ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางมนุษยธรรม ( humanitarian interference/intervention of humanity)เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การฆ่าล้างชนชาติ โดยจะถือเป็นความรับผิดชอบและที่จะต้องดำเนินการร่วมกันโดยประชาคมระหว่าง ประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่องนี้มีนัยเกี่ยวข้องกับกฏหมายระหว่างประเทศ อธิปไตย ของรัฐ ความอ่อนไหวทางการเมือง และความชอบธรรมในการปฏิบัติ จึงยังไม่มีการนิยามแนวความคิด R2P รวมถึงขอบเขตของ R2P ที่ชัดเจน [การทูต]
Electron Grativityความชอบอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบ[khwām chøp] (n) EN: liking ; fondness ; affection  FR: affection [f]
ความชอบด้วยเหตุผล[khwām chøp dūay hētphon] (n, exp) EN: justice ; fairness
ความชอบด้วยกฎหมาย[khwām chøp dūay kotmāi] (n, exp) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความชอบธรรม[khwām chøptham] (n) EN: righteousness ; legality ; legitimacy

English-Thai: Longdo Dictionary
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray., See also: A. objective
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bi(n) ผู้ที่มีความชอบทั้งสองเพศ
bi(adj) ที่มีความชอบทั้งสองเพศ, Syn. bisexual
desirability(adj) ความพอใจ, See also: ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. pleasedness
fondness(n) ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike
inclination(n) ความโน้มเอียง, See also: ความเอนเอียง, ความชอบ, Syn. predisposition, propensity
justice(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legitimacy
legality(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
legitimacy(n) ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: ความชอบธรรม, Syn. authenticity, genuineness
liking(n) ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. fondness, affection
love(n) ความชอบ, See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
love(n) ความรัก, See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา, Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth, Ant. hate, hatred
meritorious(adj) ซึ่งมีความดีความชอบ, See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, honorable
meritoriously(adv) อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ
passion(n) ความหลงใหล, See also: ความชอบ, Syn. emotion, feeling
penchant(n) ความชอบอย่างมาก, See also: ความโปรดปราน, Syn. love, affection, devotion, Ant. hate, dislike, aversion
pole(n) สิ่งที่ต่างกันมาก (ในด้านความคิด ความชอบ หลักการ ตำแหน่ง)
righteousness(n) ความชอบธรรม, See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม, Syn. justice, virtue
thing(n) ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก
venturousness(n) ความชอบผจญภัย
virtuosity(n) ความสามารถพิเศษ, See also: ฝีมือพิเศษ, ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม, Syn. outstanding skill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire, craving, relish, liking, Ant. aversion, distaste
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้, ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent, Ant. pacific
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
liking(ไล'คิง) n. ความชอบ,การชื่นชอบ,ความรู้สึกชื่นชอบ, Syn. partiality
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
predilection(เพรดดะเลค'เชิน) n. ความลำเอียง,ความชอบมากกว่า, Syn. tendency, bias
propensity(พระเพน'ซิที) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,ความชอบ, Syn. bent, leaning
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
virtuosity(เวอชุออส'ซิที) n. ความสามารถพิเศษ,ฝีมือพิเศษ,ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม., Syn. finish, mastery, artistry
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility, frailty, failing, fondness, bent
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
gusto(n) โอชารส,ความอร่อย,ความโอชะ,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบ
inclination(n) ความเอียง,ความชอบ,ความลำเอียง,ความโน้มเอียง
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
militarism(n) ลัทธิทหาร,ความชอบทางทหาร
predilection(n) ความลำเอียง,ความชอบ,อคติ
pugnacity(n) ความชอบชกต่อย,ความเป็นนักเลงโต
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล,ผู้รักเหตุผล,ผู้รักความชอบธรรม
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Act of warเหตุแห่งสงคราม คือการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้อีกฝ่ายมีความชอบธรรมในการประกาศสงคราม, Syn. Casus belli
laurel(n) ความดีความชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
好み[このみ, konomi] (n) ความชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
異国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n) ความชอบของต่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top