ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความชอบ*

   
165 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความชอบ, -ความชอบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชอบ[N] liking, See also: fondness, affection, Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Example: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป
ความชอบ[N] goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ
ความชอบพอ[N] fondness, See also: affection, liking, Syn. ความพอใจ, ความรักใคร่, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: หนุ่มสาวที่มีความชอบพอกันมักลงเอยด้วยการแต่งงาน
ความชอบธรรม[N] righteousness, See also: legitimacy, morality, Syn. ความยุติธรรม, Ant. ความอยุติธรรม, Example: เพราะต้องการให้เกิดความชอบธรรม นักศึกษาจึงเดินขบวนประท้วง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความชอบน. คุณงามความดีที่ควรได้รับบำเหน็จรางวัล.
กฤดยาเกียรณ(กฺริดดะยาเกียน) ว. พร้อมด้วยเกียรติยศ เช่น ความชอบกอปรกฤดยา กยรณ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
คุณนามคำคุณที่มาใช้เป็นนาม เช่น ความดีความชอบ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์น. สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด.
ฉันท- ๒, ฉันท์ ๒, ฉันทะน. ความพอใจ, ความรักใคร่, ความชอบใจ, ความยินดี
ดิ่งวัตถุมงคล สำหรับห้อยสายลูกประคำ มีลักษณะกลมเป็นพู ๆ โดยรอบคล้ายลูกมะยมซ้อนเรียงกัน ๓ ลูก จากลูกใหญ่ลงไปหาลูกเล็ก พระมหากษัตริย์ทรงใช้ เรียกว่า พระดิ่ง และอาจพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความดีความชอบ.
ได้หน้าก. ได้ชื่อเสียง, ได้ความดีความชอบ, ได้รับคำชม, เช่น เขาจัดงานได้เรียบร้อย เลยได้หน้าไปเยอะ.
บำนาญน. เงินตอบแทนที่ได้รับราชการหรือทำงานมาเป็นเวลานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนตลอดชีวิตเมื่อออกจากงาน, โบราณใช้ว่า เบี้ยบำนาญ, (กฎ) เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน เมื่อออกจากราชการแล้ว.
เบี้ยหวัดเงินตอบแทนความชอบที่ให้แก่ทหารที่ออกจากประจำการ โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม.
ปี้ ๑โดยปริยายหมายความว่า ความดี ความชอบ.
เปรม(เปฺรม) น. ความรัก, ความชอบใจ.
ผู้ตรวจการแผ่นดินน. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดของบุคคลใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำและยินยอมของฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ การพิจารณาและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากพระราชบัญญัติ.
ยุติธรรมน. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, เช่น ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
รติน. ความยินดี, ความชอบใจ
รางวัลน. สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถ เช่น รางวัลผู้มีมารยาทงาม รางวัลสังข์เงิน รางวัลตุ๊กตาทอง หรือเพราะชนะในการแข่งขัน เช่น รางวัลชนะเลิศในการแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก รางวัลชนะเลิศฟุตบอล หรือเพราะโชค เช่น ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑
รางวัลก. ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินนํ้าใจเป็นต้น.
รุจนะ(รุดจะนะ) น. ความชอบใจ, ความพอใจ.
รุจิ, รุจีความชอบใจ.
ฤตธรรมเนียม, ความจริง, ความชอบธรรม.
ลูบคลำก. จับต้องด้วยความชอบใจหรือสนใจเป็นต้น เช่น ลูบคลำอยู่นานไม่ซื้อเสียที.
สาธารณสถานน. สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้.
หม่อมราชนิกุล, หม่อมราชนิกูลน. อิสริยยศที่พระราชทานแก่หม่อมราชวงศ์ชายที่รับราชการมีความชอบ อยู่ระหว่างหม่อมเจ้ากับหม่อมราชวงศ์ เช่น หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ถ้าเทียบกับบรรดาศักดิ์ฝ่ายขุนนาง อยู่ระหว่างพระยากับพระ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ว่า เจ้าราชนิกุล ซึ่งรวมทั้งหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ ที่สืบสายราชสกุลห่างไกลมาหลายชั้น ตลอดจนพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้าที่ห่างออกไป เจ้าราชนิกุลนี้ครั้งต้นพระบรมราชจักรีวงศ์ มีคำเรียกว่าคุณว่าหม่อม ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดให้เปลี่ยนใช้คำว่า หม่อม แทนคำว่า เจ้า, หม่อมราชินิกูล ก็เรียก.
เหรียญน. โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมเป็นต้น มีภาพนูนหรือตัวอักษรอยู่บนพื้น เช่น เหรียญกระษาปณ์ เหรียญความดีความชอบ เหรียญที่ระลึก.
อธิการสิทธิ, ความชอบธรรม
อิสริยยศ(อิดสะริยะยด) น. ยศที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาเจ้านายให้สูงขึ้น เนื่องจากได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ เช่น สถาปนาพระองค์เจ้าขึ้นเป็นเจ้าฟ้า สถาปนาหม่อมเจ้าขึ้นเป็นพระองค์เจ้า, ยศอันยิ่งใหญ่ที่สามัญชนได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principle of legalityหลักความชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimation crisisวิกฤติแห่งความชอบธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimacyความชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบด้วยกฎหมาย๒. ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบธรรม๒. นิติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
พระอิสริยยศยศอันยิ่งใหญ่, ยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ หมายถึง สกุลยศของพระราชวงศ์ที่ถือกำเนิดมาว่ามียศทางขัตติยราชสกุลชั้นใด เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า, ถ้าพระราชวงศ์พระองค์ใดได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ ก็อาจได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าต่างกรมจึงต่อพระนามกรมไว้ท้ายพระ นามเดิม เช่น พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
Judicial reviewการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Judicial review of administrative actsการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Responsibility to protect หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครอง เป็นหลักการที่ได้รับการรับรองในการประชุมระดับผู้นำ เพื่อทบทวนผลของปฏิญญาสหัสวรรษ(High Level Panel Meeting - HLPM) เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ นครนิวยอร์ก ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางมนุษยธรรม ( humanitarian interference/intervention of humanity)เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การฆ่าล้างชนชาติ โดยจะถือเป็นความรับผิดชอบและที่จะต้องดำเนินการร่วมกันโดยประชาคมระหว่าง ประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่องนี้มีนัยเกี่ยวข้องกับกฏหมายระหว่างประเทศ อธิปไตย ของรัฐ ความอ่อนไหวทางการเมือง และความชอบธรรมในการปฏิบัติ จึงยังไม่มีการนิยามแนวความคิด R2P รวมถึงขอบเขตของ R2P ที่ชัดเจน [การทูต]
Electron Grativityความชอบอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่ Blazing Saddles (1974)
No, no. She gets a credit. Hey, I'm in there too.ไม่ๆ เธอได้ความชอบ ผมอยู่ในนั้นด้วย The One with the Sonogram at the End (1994)
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ Ghost in the Shell (1995)
Yeah, but see, there's a difference between like and love.แต่ฟังนะ ความรัก และ ความชอบ มันต่างกันนะ 10 Things I Hate About You (1999)
You've been taking credit for what other wizards have done.คุณขโมยความชอบของคนอื่น เป็นของตัวเอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Right next to the rules about dressing up like a man and joining the army.ข้าจะให้ความชอบธรรมแก่เหล่าทหารหาญ ในระหว่างการเข้ารับใช้ราชการแผ่นดินในกองทัพ Mulan 2: The Final War (2004)
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง The Chronicles of Riddick (2004)
I think it was a one-sided loveผมคิดว่าเป็นความชอบข้างเดียว Be with You (2004)
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้ Pride & Prejudice (2005)
If the Golden Bow Army takes the honor of victory,ถ้าหากทัพธนูทอง ได้รับความดีความชอบ Shadowless Sword (2005)
I'm not discriminating, it's just a matter of preference.ฉันไม่ได้รังเกียจนะ แค่เป็นความชอบส่วนตัว Heavenly Forest (2006)
Well, don't get sappy on me. I won't stand for it.ดีแล้ว ถ้าเธอไม่ให้ความดีความชอบ ฉันจะไม่ทำมันแล้ว Smiles of a Summer Night (2007)
Captain Matthews takes all the credit.สารวัตร แมธทิว ก็รับความดีความชอบไป Waiting to Exhale (2007)
It's like to jump in fire to you.มันเป็นความชอบที่ได้โดดเข้ากองไฟเพื่อคุณ Om Shanti Om (2007)
I'm to believe you did all that and took no credit?ข้าจะเชื่อได้เหรอว่าเจ้าทำหมดนี่ แล้วไม่เอาความชอบใส่ตัวเลย ? Chapter Two 'Lizards' (2007)
Make haste, and if we wed, you'll be commended, sir.รีบหน่อย เพราะถ้าเราได้แต่งงานกัน คุณจะได้รับความดีความชอบ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I look at this as a favor for you, Pam, giving you an opportunity to complete some unfinished business.ผมมองว่านี่เป็นความดีความชอบของคุณนะแพม โดยให้โอกาสคุณในการทำงานที่ค้างคาให้เสร็จเนี่ย The Bourne Ultimatum (2007)
Annoying you a little bit, you can't take credit, doesn't it? No.แกรำคาญที่อ้างความดีความชอบไม่ได้ใช่มั้ย Mr. Brooks (2007)
Anyone who's good what they do wants credit.ใครก็ตามถ้าทำอะไรดี ก็ต้องการความชอบ Mr. Brooks (2007)
I'll let Mr. Smith have the credit.ฉันจะให้คุณสมิธ... รับความชอบไปเต็ม ๆ Mr. Brooks (2007)
Therefore my attitude, my thinking, my likings are all British.ความคิดของฉัน, ความชอบของฉันเป็นอังกฤษหมดเลย Namastey London (2007)
A series of purchases, preferences, and quantifiable data points that we define as your personality.ประวัติการซื้อ ความชอบ และข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเราใช้กำหนดลักษณะ บุคลิกของคุณ Eagle Eye (2008)
I refused to let the government rewrite the truth as they saw fit.ฉันจะไม่ยอมให้รัฐบาลสร้างเรื่องยกความชอบ ให้ตัวเองเด็ดขาด Resident Evil: Degeneration (2008)
Who does he credit with this little miracle?เค้ากลับยกความดีความชอบให้กับ... Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
I appreciate that but it's a private pleasure.ขอบใจนะ แต่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลน่ะ To Love Is to Bury (2008)
Never think that war, no matter how necessary, nor how justified is not a crime.ไม่ว่ามันจะมีความจำเป็น หรือมีความชอบธรรมขนาดไหน สงครามก็คืออาชญากรรมดีๆนี่เอง เออร์เนส เฮมมิ่งเวย์ Mayhem (2008)
He asked her out when they first met, but she didn't wanna mix business with pleasure.เขาขอเธอไปเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรก แต่ไม่ได้เอาเรื่องธุรกิจเข้ามาเอี่ยวกับความชอบหรอกนะ Bonfire of the Vanity (2008)
Eleanor, over dinner, you mentioned your fondness for Cyndi Lauper.เอลานอร์ ดินเนอร์มันเหนือความคาดหมายมาก ที่คุณกล่าวถึงความชอบของคุณต่อ ซินดี้ ลอเปอร์ Bonfire of the Vanity (2008)
- I have the right to avoid his funeral.ฉันมีความชอบธรรมที่จะหลีกเลี่ยงงานศพเขา Birthmarks (2008)
But I cannot take credit for what I did not do.แต่ผมไม่สามารถรับความดีความชอบจากสิ่งที่ผมไม่ได้ทำหรอกนะ Lancelot (2008)
- Alex deserves all the credit.ความดีความชอบของอเล็กซ์น่ะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And I received all the creditข้าได้รับความชอบทั้งหมด Three Kingdoms (2008)
You begin with a calf's foot, which I am in possession of thanks to my sainted husband, and you boil it until your kitchen smells Like a tannery.เริ่มจากน่องวัว ซึ่งต้องยกความดีความชอบให้สามีสุดที่รักของฉัน แล้วก็ต้มไป จนกว่าครัวจะมีกลิ่นเหมือนโรงงานฟอกหนัง Julie & Julia (2009)
Good conquering Evil. The righteous prospering, the wicked suffering.ความดีเอาชนะความเลว ความชอบธรรมเอาชนะ Law Abiding Citizen (2009)
The righteous prosper and the wicked suffer.ความชอบธรรมประสบความเร็จและความชั่วร้ายต้องทุกข์ทรมาน Law Abiding Citizen (2009)
Maybe the victims all share the same fetish.บางทีเหยื่ออาจจะมีความชอบในวัตถุทางเพศเหมือนๆกัน Pleasure Is My Business (2009)
These boys look nothing alike,so discount suspects who have a very specific type.เด็กพวกนี้ดูไม่คล้ายกันเลย ดังนั้นตัดคนที่มีความชอบแบบเจาะจงออกไปได้ A Shade of Gray (2009)
Our unsub's taste of more broad.ผู้ต้องหาของเรามีความชอบหลากหลาย A Shade of Gray (2009)
Danny's far more age appropriate for Rollins' preference.อายุของแดนนี่ตรงกับความชอบของโรลินส์มากกว่า A Shade of Gray (2009)
Getting in our way, taking all the credit.เข้ามายุ่งกับงานของเรา , แล้วเอาความดีความชอบไป Bulletproof (2009)
I probably do deserve most of the creditข้าคงต้องขอรับความดีความชอบส่วนใหญ่ Mystery of a Thousand Moons (2009)
Where's their sense of duty and justice?หน้าที่และความชอบธรรม อยู่ที่ไหน Gokusen: The Movie (2009)
- Justice?- ความชอบธรรม? Gokusen: The Movie (2009)
Yeah. It's--It's really more of a passion than a job.ใช่ มัน มันเหมือนความชอบมากกว่างานค่ะ The Wrath of Con (2009)
Your penchant for emasculation, my kleptomania.ความชอบของคุณในการกดผู้ชายให้ต่ำกว่า และโรคขี้ขโมยของผม Everybody Says Don't (2009)
lieutenant laguerta, special agent davis of the fbi.ต้องยกความชอบให้นักสืบ มอร์แก ค่้ะ The Getaway (2009)
"for righteousness sakeเพราะเหตุความชอบธรรม Invasion (2009)
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ August (2009)
Heck, growing up and discovering i had a penchantแฮ่ะ! แต่เมื่อโตขึ้นมา และค้นพบว่าผม มีความชอบอย่างมาก Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
- Can you comment on- - this is ridiculous.- แจ๊คอยู่ไหน - ขอความเห็นเรื่องความชอบด้วยกฎหมายหน่อยครับ You Don't Know Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบ[n.] (khwām chøp) EN: liking ; fondness ; affection   FR: affection [f]
ความชอบด้วยเหตุผล[n. exp.] (khwām chøp dūay hētphon) EN: justice ; fairness   
ความชอบด้วยกฎหมาย[n. exp.] (khwām chøp dūay kotmāi) EN: righteousness ; legality ; legitimacy   
ความชอบธรรม[n.] (khwām chøptham) EN: righteousness ; legality ; legitimacy   

English-Thai: Longdo Dictionary
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray. , A. objective
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bi[N] ผู้ที่มีความชอบทั้งสองเพศ
bi[ADJ] ที่มีความชอบทั้งสองเพศ, Syn. bisexual
desirability[ADJ] ความพอใจ, See also: ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. pleasedness
fondness[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike
inclination[N] ความโน้มเอียง, See also: ความเอนเอียง, ความชอบ, Syn. predisposition, propensity
justice[N] ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legitimacy
legality[N] ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
legitimacy[N] ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: ความชอบธรรม, Syn. authenticity, genuineness
liking[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. fondness, affection
love[N] ความชอบ, See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
love[N] ความรัก, See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา, Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth, Ant. hate, hatred
meritorious[ADJ] ซึ่งมีความดีความชอบ, See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, honorable
meritoriously[ADV] อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ
passion[N] ความหลงใหล, See also: ความชอบ, Syn. emotion, feeling
penchant[N] ความชอบอย่างมาก, See also: ความโปรดปราน, Syn. love, affection, devotion, Ant. hate, dislike, aversion
pole[N] สิ่งที่ต่างกันมาก (ในด้านความคิด ความชอบ หลักการ ตำแหน่ง)
righteousness[N] ความชอบธรรม, See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม, Syn. justice, virtue
thing[N] ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก
venturousness[N] ความชอบผจญภัย
virtuosity[N] ความสามารถพิเศษ, See also: ฝีมือพิเศษ, ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม, Syn. outstanding skill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
liking(ไล'คิง) n. ความชอบ,การชื่นชอบ,ความรู้สึกชื่นชอบ, Syn. partiality
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
predilection(เพรดดะเลค'เชิน) n. ความลำเอียง,ความชอบมากกว่า, Syn. tendency,bias
propensity(พระเพน'ซิที) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,ความชอบ, Syn. bent,leaning
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
virtuosity(เวอชุออส'ซิที) n. ความสามารถพิเศษ,ฝีมือพิเศษ,ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม., Syn. finish,mastery,artistry
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility,frailty,failing,fondness,bent
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
gusto(n) โอชารส,ความอร่อย,ความโอชะ,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบ
inclination(n) ความเอียง,ความชอบ,ความลำเอียง,ความโน้มเอียง
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
militarism(n) ลัทธิทหาร,ความชอบทางทหาร
predilection(n) ความลำเอียง,ความชอบ,อคติ
pugnacity(n) ความชอบชกต่อย,ความเป็นนักเลงโต
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล,ผู้รักเหตุผล,ผู้รักความชอบธรรม
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Act of warเหตุแห่งสงคราม คือการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้อีกฝ่ายมีความชอบธรรมในการประกาศสงคราม
See also: S. Casus belli,
laurel (n) ความดีความชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
好み[このみ, konomi] (n) ความชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
異国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n ) ความชอบของต่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top