ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ข้อจำกัด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้อจำกัด, -ข้อจำกัด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อจำกัด(n) limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count Unit: ข้อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อจำกัดน. สิ่งที่กำหนดขอบเขตสิทธิหรืออำนาจไว้โดยเฉพาะ.
ขอบเขตน. อาณาเขต, ขอบข่าย, ข้อจำกัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limitations, constitutionalข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restraint๑. การหน่วงเหนี่ยว, การกักขัง, การควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. การจำกัด, ข้อจำกัด, การยับยั้ง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint of marriageข้อจำกัดในการสมรส (เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยกให้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictionข้อจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrictionการจำกัด, ข้อจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive indorsementการสลักหลังโดยมีข้อจำกัด (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sub modoภายใต้ข้อจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific exclusionข้อจำกัดความคุ้มครองจำเพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific exclusionข้อจำกัดความคุ้มครองจำเพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐธรรมนูญ (ในการออกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exclusionข้อจำกัดความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Nuclear Exclusionข้อจำกัดความคุ้มครองภัยนิวเคลียร์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Foreign limitข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว, Example: สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย สามารถถือครองหุ้นและมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด [ตลาดทุน]
Theory of constraints (Management)ทฤษฎีข้อจำกัด (การจัดการ) [TU Subject Heading]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
International Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตด้านการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราที่มั่นคงและเป็นระเบียบ การกำจัดข้อจำกัดด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และช่วยเหลือประเทศสมาชิกโดยการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาด้านดุลการชำระเงิน [การทูต]
Inter-Governmental Maritime Consultative Organizationองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล หมายถึงองค์การที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างรัฐบาล องค์การนี้มีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ประเทศทั้งหมดรวม 35 ประเทศ ได้ประชุมร่วมกันจัดทำอนุสัญญาขององค์การนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการประชุมขององค์การที่ปรึกษาการเดินเรือทางทะเล ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1958 เมื่อมีประเทศต่าง ๆ รวม 21 ประเทศได้ให้สัตยาบัน ซึ่งในจำนวนนี้ 7 ประเทศเป็นอย่างน้อยจะต้องมีเรือเดินทะเลของตนไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน (Gross tons) วัตถุประสงค์ขององค์การ IMCO คือ1. จัดวางกลไกเพื่อความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก ในด้านการวางระเบียบข้อบังคับของราชการ และการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทางวิชาการหรือเทคนิค รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล2. สนับสนุนให้มีการยกเลิกการกระทำที่เลือกที่รักมักที่ชัง และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นของรัฐบาล3. รับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในทำนองตั้งข้อจำกัดอย่างไม่ยุติธรรมของบริษัท หรือองค์การเดินเรือทั้งหลาย4. รับพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ที่องค์การหนึ่งใดหรือองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติส่งมาให้พิจารณา 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อสนเทศใด ๆ ระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่องค์การ IMCO กำลังพิจารณาอยู่องค์การนี้ยังจัดให้มีการร่างอนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปให้รัฐบาล และองค์การระหว่างรัฐบาลทั้งหลาย รวมทั้งจัดการประชุมเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นองค์การนี้ประชุมกันทุกสอง ปี มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างสมัยประชุมจะมีคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การ คณะมนตรีประกอบด้วยสมาชิก 16 คน ในจำนวนนี้ 8 คน เป็นผู้แทนจากประเทศที่สนใจให้การบริการเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ และอีก 8 คนเป็นตัวแทนจากประเทศที่สนใจการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การมีสำนักเลขาธิการ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ เลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล และเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่องค์การต้องการแล้วแต่กรณี สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [การทูต]
International Trade Organizationองค์การการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับความตกลงทั้วไปว่าด้วยภาษี ศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ ต้องการขยายการค้าของโลกให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ขจัดการกีดกันการค้า หรือพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การตั้งข้อจำกัดโควต้า เป็นต้น ตัดทอนภาษีศุลกากรทั่วโลกให้ต่ำลง ดูแลตลาดวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และพยายามควบคุมด้านการค้าของการร่วมมือกันทางธุรกิจ (Cartels) จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือ ป้องกันมิให้กลับไปสู่การดำเนินการทางการค้าที่ตัดราคากันอย่างหั่นแหลก เหมือนเมื่อระยะปี ค.ศ. 1930 ถึง 1939 นั่นเองอย่างไรก็ดี ตั้งแต่มีการปฏิบัติใช้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ามาจนบัด นี้ ก็ได้รับผลสำเร็จตามแนววัตถุประสงค์อย่างมากมาย เช่น มีประเทศสมาชิกหลายสิบประเทศลดภาษีศุลกากรและรักษาระดับภาษีอย่างมีเสรีภาพ แต่ละปี ประเทศสมาชิกจะได้ยินได้ฟังเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้า ละเมิดกฎเกณฑ์ของความตกลงทั่วไป แล้วเสียงร้องเรียนดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงข้อกำหนดของความตกลงทั่วไป ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา [การทูต]
Chlorosulfonated polyethlene rubberยาง CSM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิลีนและ ของผสมของก๊าซคลอรีน (Cl2) กับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีหลายเกรดขึ้นกับปริมาณคลอรีนในโมเลกุล สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้ค่อนข้างดี ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนและสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ทนต่อการเปลี่ยนสี (discoloration) อันเนื่องมาจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ดีอีกด้วย แต่สามารถทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี ทนต่อกรดและสารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และยังทนต่อน้ำร้อนได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือ มีค่า compression set ที่ต่ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำขึ้นกับปริมาณของคลอรีน ถ้าปริมาณของคลอรีนสูงสมบัติการหักงอของยางที่อุณหภูมิต่ำจะด้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางชนิดนี้ ได้แก่ ปลอกหุ้มสายเคเบิล ท่อยาง ยางหุ้มลูกกลิ้ง ยงบุผนัง ท่อที่ต้องทนต่อกรด แผ่นยางมุงหลังคา แผ่นยางรองสระน้ำ เรือยาง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
setเซต, กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Integrated Drive Electronic( IDE)ไอดีอี, ขั้วต่อที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่อยู่ภายในเคสผ่านทางสายเคเบิล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไดร์ฟ แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ไม่สามารถใช้กับฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mean limitations?เจ้าหมายถึง ข้อจำกัด ในการข้อพร Aladdin (1992)
Glorious... radiant, spectacular... and perfect because I am not limited by my eyesight.งดงาม เปล่งปลั่ง เฉิดโฉม และสมบูรณ์แบบ เพราะสายตาผมไม่มีข้อจำกัด Don Juan DeMarco (1994)
Your effort to remain what you are is what limits you.คุณพยายามบอกถึงข้อจำกัดของคุณ. Ghost in the Shell (1995)
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้. Ghost in the Shell (1995)
You have to be realistic. With a heart condition like yours....ลูกต้องยอมรับความจริงนะ, ข้อจำกัดทางหัวใจของลูก... Gattaca (1997)
And wanted to remove some of the constraints that had historically been placed on the corporate form.และต้องการขจัดข้อบังคับบางอย่าง ที่สร้างข้อจำกัดแก่รูปแบบของบรรษัท The Corporation (2003)
It's about testing your limits Experimenting. New experiences.แต่เพื่อทดสอบข้อจำกัดของพวกเธอ ทดลอง หาประสบการณ์ใหม่ๆ Raise Your Voice (2004)
Anyone here familiar with the Hayflick limit?โดยทั่วไปแล้วคนปกติ ต่างมีข้อจำกัดของ "เฮ-ฟลิก" Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
But what if we could transcend that limit?อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าสามารถ ทำให้เราอยู่เหนือข้อจำกัดนี้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
These snakes have transcended the Hayflick limit.พวกงูเหล่านั้นมันจะอยู่เหนือ ข้อจำกัดของระบบเฮฟลิก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด The Bourne Supremacy (2004)
Contestants, find the limit of this equation.ผู้เข้าแข่งขัน, จงหาข้อจำกัดของสมการต่อไปนี้. Mean Girls (2004)
The limit of the 86 has been reached. It's time for my FC to shine.ข้อจำกัดของ 86 ได้มาถึงแล้ว .ต่อจากนี้และนายจะได้เห็นว่าFCของฉันมันเหนือกว่า Initial D (2005)
Few things in life are certain, ms...ในชีวิตเรายังไงก็ยังมีข้อจำกัดนะ คุณ... Scan (2006)
Because the little I know about love is that it's unconditional.เพราะว่าข้ารู้จักความรักอยู่บ้าง ว่ารักนั้นไร้ข้อจำกัด Stardust (2007)
Attractive tax opportunities for foreign investment restrictive building consent and massive hedge-fund bonuses.ก็เพราะอัตราภาษีที่ล่อใจผู้ลงทุนต่างชาติ การยินยอมในข้อจำกัดต่างๆ กับเงินโบนัสก้อนโต RocknRolla (2008)
And though this is a relatively simple example, there's no limit to the size and intricacy of the possibilities.คิดว่านี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ใช้เทียบเคียง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดและความซับซ้อน ของรูปร่างที่มันเปลี่ยนไป Knight Rider (2008)
People have just tried to stretch the limits, come up with new techniques.หลายๆ คนได้พยายามทำลายข้อจำกัด และค้นพบเทคนิคใหม่ๆ It Might Get Loud (2008)
Our limitations as musicians were ultimately not gonna be a problem.ข้อจำกัดของเราในฐานะนักดนตรี ไม่ใช่อุปสรรคเลยแม้แต่น้อย It Might Get Loud (2008)
Knowing that there was a threshold. to volume, ผมรู้ว่ามันมีข้อจำกัด เกี่ยวกับระดับเสียง It Might Get Loud (2008)
With all the restrictions on people coming to the States, ด้วยข้อจำกัดคนเข้ามาในเมือง Won't Get Fueled Again (2008)
I'm aware of the limitations of hypnotherapy.ผมทราบเรื่องข้อจำกัดของการสะกดจิตดีครับ Memoriam (2008)
Well, there must be some restriction there.มันคงมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่นั่น 52 Pickup (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
There's no age limit, as long as you can do the work.ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ ตราบเท่าที่คุณยังสามารถทำงานได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
There is no time limit, start whenever you want.ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เริ่มเมืออยากทำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He doesn't know that. I mean, he doesn't know what we can't do.เขายังไม่รู้เกี่ยวกับข้อจำกัดของเรา Body of Lies (2008)
The real-world applications are endless.ใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัดด้วย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Ellen parsons... is alive and well.ผมดูแล้วเรื่องคำร้องต่อศาลนี่\ เป็นเรื่องข้อจำกัดของจริยธรรม ชัดเจนและง่าย สิ่งเดียวที่ชัดเจนและง่ายในคดีนี้คือ ลูกความของคุณทุจริต Trust Me (2009)
But I will remind you that we have very limited resources and limited time.แต่อย่าลืมว่าเรามีข้อจำกัด ทางทรัพยากร และเวลา 2012 (2009)
Good, then I trust that we can move forward with Mr Ames' trial unimpeded by delays a trial date is imminent.ดี ผมไว้ใจ เราจะดำเนินการต่อไป การสอบสวนกับนายเอมส์ ไม่มีข้อจำกัดโดยความล่าช้า วันสอบสวนใกล้จะถึงแล้ว Law Abiding Citizen (2009)
They're absolute.พวกเขาไม่มีข้อจำกัด The Monster at the End of This Book (2009)
Sometimes, in-laws... overstep their bounds, but...บางเวลาในกฏ นอกเหนือข้อจำกัดพวกนั้น แต่... S.O.B. (2009)
Reid, you mentioned the possibility of a physical limitation, รี้ด คุณเคยพูดถึงความเป็นไปได้ที่คนร้ายจะมีข้อจำกัดทางกายภาพ Roadkill (2009)
You need to realize your limitations.ลูกต้องตระหนักถึง ข้อจำกัดของลูก Blinded by the Light (2009)
The regulations of every field have been altered.กฏข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่โดนเปลี่ยนหมดแล้ว Summer Wars (2009)
There's no statute of limitations on evil.ไม่มีสถานะข้อจำกัดใดๆ ของปีศาจหรอก 137 Sekunden (2009)
But there have to be some limits, Mark.แต่มันต้องมีข้อจำกัด บ้างแหละมาร์ค 137 Sekunden (2009)
"without willful disobedience, nor transgressing due limits, then is he guiltless.""โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือไปล่วงละเมิด เนื่องจากมีข้อจำกัดใด ให้ถือเขาผู้นั้นบริสุทธิ์" The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
"The Blue Hand. No limits. No fear."มือสีน้ำเงิน ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีความกลัว The Gift (2009)
No limits. No fear.ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีความกลัว The Gift (2009)
Texas hold'em, no holds barred.เท็กซัสได้ตัวพวกเขาไป ปราศจากข้อจำกัดใด Playing Cards with Coyote (2009)
By a self-imposed time line.จากข้อจำกัดส่วนตัว เรื่องเส้นตาย The Eyes Have It (2009)
Youcanliveyourlife without limitations.คุณจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีข้อจำกัด Surrogates (2009)
And thankfully, I have found somebody who shares that dream, and I can assure you that you will not find two people more in sync with your exceptionally high standards and, if I may be so bold, your taste.รู้สึกดีมากเลย ที่มีคนมารวมฝันนี้ด้วยกัน และฉันขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่า คุณจะไม่พบใครที่เหมาะสมไปกว่านี้แล้ว สำหรับข้อจำกัดของคุณ มาตรฐานสูงและ Leap Year (2010)
Bound by law not to warn them.ข้อจำกัดของกฎหมาย ที่ไม่อนุญาตให้เตือนพวกเขา Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
No limitations. No boundaries.ไร้ข้อจำกัด ไร้ขอบเขต Peter (2010)
We follow all of the rules set forth by the EPA and environmental restrictions in the NAFTA treaty.เราทำตามกฏที่ตั้งขึ้นโดย EPA และข้อจำกัดการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย NAFTA The X in the File (2010)
Well, you see, when the U.S. Attorney signs off on deal it's very specific.อ้อ เธอจะเห็นตอนอัยการสหรัฐ ยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการ มันเป็นข้อจำกัดมาก Turning and Turning (2010)
Okay, boys, now, we're traveling with bond restrictions, right?โอเค เด็กๆตอนนี้ เราต้องเดินทางไกล พร้อมด้วยข้อจำกัดเรื่องเงิน ถูกไหม Widening Gyre (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อจำกัด[dōi mai mī khøjamkat] (adv) EN: without restriction
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[kān sen salaklang dōi mī khø jamkat] (n, exp) EN: restrictive endorsement
ข้อจำกัด[khøjamkat] (n, exp) EN: limitation ; restriction ; constraint  FR: clause restrictive [ f ]
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[khø jamkat jāk patjai phāinøk] (n, exp) EN: external constraints
ข้อจำกัดทางอายุ[khø jamkat thāng āyu] (n, exp) EN: age limit
ตั้งข้อจำกัด[tang khøjamkat] (v, exp) EN: impose restrictions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolutely(adv) อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly
beyond(prep) ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด), See also: มากกว่า
bound(n) ข้อจำกัด
constraint(n) ข้อจำกัด, Syn. confinement, limitation
demarcate(vt) สร้างข้อจำกัดของบางสิ่งบางอย่าง, Syn. delimit, limit, fix
free(adj) ซึ่งเป็นอิสระ, See also: โดยเสรี, ไม่มีข้อจำกัด
no holds barred(idm) ไร้ข้อจำกัด (คำไม่เป็นทางการ)
limitation(n) ข้อจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดจำกัด, Syn. restriction, bound
qualification(n) ข้อจำกัด, See also: ข้อแม้, ข้อบังคับ, Syn. condition, limitation
reservation(n) ข้อจำกัด, See also: เงื่อนไข, Syn. condition, proviso
specification(n) ข้อจำกัด, See also: การจำกัด
stay within(phrv) ยังเชื่อฟัง, See also: ยังอยู่ในความควบคุม, อยู่ในข้อจำกัด, อยู่ในขอบเขต, Syn. keep within, remain within, stick within, stop within
unconstrained(adj) ซึ่งไม่มีเงื่อนไข, See also: ซึ่งไม่มีข้อจำกัด, Syn. absolute, informal, unconditional, uncontrolled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน, เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข, มีข้อแม้, มีข้อจำกัด, ปรับอากาศ, Syn. provisional
file nameชื่อแฟ้ม (ข้อมูล) แฟ้มข้อมูลก็ดี โปรแกรมหรือชุดคำสั่งก็ดี จะต้องมีชื่อที่ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อ ต้องการ เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ จะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลไว้ เป็นต้นว่า ระบบดอสและวินโดว์ มีข้อกำหนดว่า ชื่อของแฟ้ม ข้อมูล จะต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักขระ (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ต้องไม่มีช่องว่าง ฯ และที่สำคัญที่สุด คือตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนั้น อาจจะต้องมีนามสกุล (filetype) ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 ตัวอักษร ส่วนระบบของแมคอินทอช มีข้อจำกัดน้อยกว่านั้น มาก เช่น จะใช้ภาษาไทยก็ได้
free(ฟรี) { freed, freeing, frees } adj., adv. อิสระ, เสรี, เป็นไทย, ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง, ไม่ปิดบัง, ได้รับการยกเว้นภาษี, ปลอดภัย, ทั่วไป, ปราศจาก, หลวม, ว่าง, ปลอด, ไม่ถูกขัดขวาง, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ, คุณวุฒิ, ความเหมาะสม, ข้อจำกัด, ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification

English-Thai: Nontri Dictionary
condition(n) ภาวะ, สภาพ, เงื่อนไข, ข้อแม้, ข้อจำกัด
qualification(n) คุณสมบัติ, คุณวุฒิ, ข้อจำกัด, ข้อแม้, ใบสุทธิ, ประกาศนียบัตร
reservation(n) เขตสงวน, เขตอนุรักษ์, ทุนสำรอง, ข้อจำกัด
restriction(n) ข้อจำกัด, การจำกัด, การกำหนด, การบังคับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
afloat(adj, adv) ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดหรือการชี้นำ
overed right[over right] (n, phrase) ถือสิทธิเหนือกฎความถูกต้องอื่นใด หรือมีอำนาจกระทำอย่างไดอย่างหนึงออกนอกกฎเกณฑ์ปกติ มีอิทธิพลมากกว่าเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ เมื่อแสดงสิทธินี้แล้วทุกอย่างที่เป็นข้อจำกัดจะเป็นไปตามที่ผู้ถือสิทธิต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
限度[げんど, gendo] (n) ข้อจำกัด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top