Search result for

*ก๊าซ*

(217 entries)
(0.0487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ก๊าซ, -ก๊าซ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Oil and gas (name ) น้ำมันและก๊าซ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๊าซ[N] gas, Syn. แก๊ส, ก๊าส, Example: ก๊าซอ๊อกซิเจนมีคุณสมบัติช่วยให้ไฟติด
ก๊าซพิษ[N] poison gas, Example: ก๊าซพิษถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน, Count unit: ก๊าซ
ก๊าซน้ำตา[N] tear gas, Example: ตำรวจยิงก๊าซน้ำตาใส่คนที่ชุมนุมประท้วง, Count unit: ก๊าซ, Thai definition: ก๊าซที่ทำให้ระคายเคืองลูกตาอย่างรุนแรง
ก๊าซชีวภาพ[N] biogas, Example: นอกเหนือจากก๊าซชีวภาพจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอีกด้วย, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซชีวภาพ[N] biogas, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซหุงต้ม[N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ก๊าซหุงต้ม[N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ก๊าซหุงต้ม[N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ก๊าซเฉื่อย[N] inert gas, See also: noble gas, Example: นีออนเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างหนึ่ง, Count unit: ก๊าซ
ก๊าซไข่เน่า[N] hydrogen sulfide, Example: ในธรรมชาติมักมีก๊าซไข่เน่าปรากฏละลายอยู่ในบ่อน้ำร้อนและแหล่งแร่บางแห่ง, Count unit: ก๊าซ, Thai definition: ก๊าซพิษชนิดหนึ่งมีกลิ่นเหม็น
ก๊าซธรรมชาติ[N] natural gas, Syn. ปิโตรเลียม, Example: ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าแร่ธาตุน้ำมันก๊าซธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์, Thai definition: น้ำมันจากดินที่นำมากลั่นเป็น้ำเชื้อเพลิง เป็นน้ำมันดิบที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ อีกมาก
ก๊าซเชื้อเพลิง[N] fuel gas, Example: ก๊าซจากหอกลั่นซึ่งไม่สามารถกลั่นตัวเป็นของเหลวได้จะถูกแยกออกไปใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงในโรงกลั่นต่อไป, Thai definition: ก๊าซที่ติดไฟง่ายทำให้เกิดการเผาไหม้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Count unit: ก๊าซ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก๊าซน. อากาศธาตุ, (วิทยา) สถานะหนึ่งของสสาร รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ, เรียกไฟซึ่งเกิดจากการจุดอะเซทิลีน ซึ่งได้จากก้อนแคลเซียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับนํ้า ว่า ไฟก๊าซ, แก๊ส ก็ว่า.
ก๊าซไข่เน่า, แก๊สไข่เน่าน. แก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า มีสูตร H2S เกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกำมะถัน ในธรรมชาติมักมีปรากฏละลายอยู่ในบ่อนํ้าร้อนและในแหล่งนํ้าแร่บางแห่ง.
ก๊าซเฉื่อย, แก๊สเฉื่อยน. ธาตุที่เป็นแก๊ส มีสมบัติไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน, ปัจจุบันเรียก ก๊าซมีตระกูลหรือแก๊สมีตระกูล (noble gases) ก๊าซหายากหรือแก๊สหายาก (rare gases).
ก๊าซชีวภาพ, แก๊สชีวภาพน. แก๊สที่เกิดจากการเสื่อมสลายผุพังของสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งมีชีวิต ติดไฟได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นต้น.
ก๊าซน้ำตา, แก๊สน้ำตาน. สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง นํ้าตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง.
ก๊าซหุงต้ม, แก๊สหุงต้มน. แก๊สที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ติดไฟได้ง่าย ใช้ในการหุงต้มเป็นต้น.
แก๊สน. อากาศธาตุ, (วิทยา) สถานะหนึ่งของสสาร รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ, เรียกไฟซึ่งเกิดจากการจุดอะเซทิลีน (acetylene) ซึ่งได้จากก้อนแคลเซียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับน้ำว่า ไฟแก๊ส, ก๊าซ ก็ว่า.
ไข่เน่า ๒น. ชื่อแก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า. (ดู ก๊าซไข่เน่า, แก๊สไข่เน่า).
(ซอ) พยัญชนะตัวที่ ๑๑ เรียกว่า ซอ โซ่ เป็นอักษรต่ำ ใช้เป็นพยัญชนะต้นและเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด เช่น ก๊าซ.
ซอมน. เรียง เช่น พลูเก้าซอม (สุบิน).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biogasก๊าซชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synthesis gasก๊าซสังเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coal gasificationการผลิตก๊าซจากถ่านหิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas flowการไหลของก๊าซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse gasก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Annual Contract Quantityปริมาณก๊าซรวมที่ส่งและรับมอบในหนึ่งปี
เป็นผลบวกของ Daily Contract Quantity (DCQ) คือ ปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ 365 x DCQ [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gasก๊าซธรรมชาติ
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 1-4 อะตอม กับไฮโดรเจน (H) จับตัวกันเป็นโมเลกุลโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ตามชั้นหินดินเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เนื่องจากความร้อนและความกดดันจึงแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ เบากว่าอากาศ ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีก๊าซอีเทน (C2H6) โปรเพน (C3H8) และบิวเทน(C4H10) ปนอยู่บ้าง นอกจากนี้ก็อาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฮีเลียม ไอน้ำ ปนอยู่ด้วย ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gas Liquidก๊าซโซลีนธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งสามารถแยกออกมาในรูปของเหลวจากการผลิตก๊าซธรรมชาติ มีอีเทน แอลพีจี และเพนเทน เป็นองค์ประกอบหลัก [ปิโตรเลี่ยม]
Natural Gas Vehiclesยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิง
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นำมาอัดด้วยความดันสูง (แต่ก็ยังเป็นก๊าซอยู่) บรรจุในถังเพื่อสะดวกในการขนส่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล ซึ่งนำมาทดลองใช้กับรถเมล์โดยสาร ขสมก แล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Non-associated Gasก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเกือบทั้งหมดไม่มีน้ำมันปนอยู่ด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Associated Gasก๊าซธรรมชาติที่พบร่วมกับน้ำมันในแหล่ง
มีทั้งละลายอยู่ในน้ำมันหรือปิดอยู่บนชั้นน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Cap Rockชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน, ชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ปิดทับอยู่ด้านบนของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และปิดกั้นไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนหนีออกมาถึงพื้นผิวดินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Biogasก๊าซชีวภาพ
ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารในสภาพที่ขาดออกซิเจน เรียกขบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่า การย่อยสลายไร้อากาศ ตามธรรมชาติโดยทั่วไปกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในที่ลุ่มชื้นแฉะ ก้นทะเลสาบและในที่ลึกลงไปใต้ผิวดิน หรืออาจเกิดจากมนุษย์ เช่น ในบ่อน้ำเสียปศุสัตว์ และในหลุมขยะกลบฝัง เป็นต้น ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทน 60-80% คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 20-40% โดยประมาณ นอกจากนี้อาจมีไนโตรเจน ไฮโดรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปนอยู่ในปริมาณเล็กน้อย [ปิโตรเลี่ยม]
Blowoutการพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ, การพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel Oil Equivalent การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ
ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Booster Stationแท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล, แท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล เพื่อเพิ่มแรงดันให้ก๊าซไหลผ่านท่อได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก
ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Bottled Gasก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย, ก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย หรือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเพนและบิวเทน ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลว
Bottled gas จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในชนบทสำหรับทำความอบอุ่นในบ้านเรือน การหุงต้ม การเกษตรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง bottled gas ก็คือก๊าซ LPG [ปิโตรเลี่ยม]
Gaseก๊าซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biogasก๊าซชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Natural gas vehicleก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquefied petroleum gasก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Christmas treeท่อและวาล์วติดตั้งอยู่ที่ปากหลุม , ท่อและวาล์วติดตั้งอยู่ที่ปากหลุม (Wellhead) ควบคุมการไหลของน้ำมันและก๊าซไม่ให้เกิดการ blowout [ปิโตรเลี่ยม]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compressor Stationสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซเมื่อไหลตามท่อส่งที่มีความยาวมากๆ จะสูญเสียความดัน เพื่อให้ก๊าซไหลได้สม่ำเสมอ ต้องทำการเพิ่มความดันโดยตั้งสถานีเพิ่มความดันก๊าซทุกๆระยะทาง 60 ถึง 80 กิโลเมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Daily Contract Quantityปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Pigอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ, อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ ที่ใส่ไว้ในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ (pipeline) เพื่อใช้ทำความสะอาดท่อส่ง
โดยมันจะไหลไปในท่อตามแรงดันของน้ำมันหรือก๊าซที่ไหลไป และจะติดอุปกรณ์สำหรับตรวจดูว่าส่วนใดของท่อสึกกร่อนหรือชำรุดด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ
วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]
Shortfallผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ
เหตุการณ์ที่ผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ ให้ส่งก๊าซมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายใต้ CDC (Contractual Delivery Capacity) หรือ DCQ (Daily Contract Quantity) ที่ได้รับรองไว้ จะถูกลงโทษโดยส่งมอบก๊าซส่วนที่ส่งขาดไปในภายหลังในราคาลดลง เช่น ในราคา 75% ของ current price [ปิโตรเลี่ยม]
Showผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ, การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซ
การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซที่เห็นได้ในเศษหินตัด (Cuttings) แท่งหิน (cores) หรือในน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ (drilling mud) [ปิโตรเลี่ยม]
cubic feet หน่วยวัดปริมาตรก๊าซ เป็นลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Cubic feetหน่วยวัดปริมาตรก๊าซ เป็นลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Cubic metreหน่วยวัดปริมาตรก๊าซ เป็นลูกบาศก์เมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Solution Gasก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่ในน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บ เมื่อน้ำมันถูกสูบขึ้นมาบนพื้นผิวและความดันลดลง ก๊าซนี้ก็จะแตกตัวออกมาจากน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Raw Natural Gasก๊าซธรรมชาติที่มีสสารหรือก๊าซอื่นเจือปนอยู่ (Impurities)
เป็นสารที่ไม่ต้องการ เช่น น้ำ ก๊าซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟล์ ฮีเลียม สารเหล่านี้จะต้องถูกแยกออกก่อนที่จะมีการซื้อขายก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Sweeteningการแยกก๊าซออกจากน้ำมัน
วิธีการที่แยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกจากก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันที่มันปนอยู่ [ปิโตรเลี่ยม]
Rich Gasก๊าซซึ่งมีมีเทนเป็นส่วนใหญ่ , ก๊าซซึ่งมีมีเทนเป็นส่วนใหญ่
แต่ก็มีสัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นอยู่สูง ซึ่งไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้สามารถแยกออกมาได้ในรูปของก๊าซเหลว (NGL) หรือ หมายถึงก๊าซธรรมชาติที่มีค่าความร้อน (calorific value) มากกว่า 900 BTU/ft3 [ปิโตรเลี่ยม]
Sweet Oil or Sweet Gasน้ำมันที่แยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออก
น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ผ่านขบวนการแยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกแล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลง
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Synthetic Gasก๊าซที่ผลิตได้จากน้ำมันและถ่านหินซึ่งมีมีเทนอยู่มาก
คุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีคล้ายก๊าซธรรมชาติ ก๊าซนี้สามารถส่งไปถึงผู้ใช้ได้แบบก๊าซที่มีค่าความร้อนต่ำหลังจากที่ได้แยกเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Take or Payข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซ
ข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซซึ่งผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายที่จะซื้อและรับก๊าซในปริมาณที่ตกลงไว้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซในปริมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ จะต้องจ่ายมูลค่าก๊าซที่ยังไม่ได้รับไปก่อนแล้วไปรับก๊าซคืนในปีถัดไป (Make-up) (ดูคำ Make-up Gas) [ปิโตรเลี่ยม]
Third Party Accessการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม [ปิโตรเลี่ยม]
Trip Gasก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะ, ก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะระหว่างที่ดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุม
การไหลเข้ามาของก๊าซเกิดขึ้นได้ทั้งการดึงก้านเจาะขึ้นและเนื่องมาจากน้ำหนักน้ำโคลนที่ลดลงและความดันก้นหลุมที่ลดลง [ปิโตรเลี่ยม]
Ultimate Recoveryปริมาณก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ
ปริมาณทั้งหมดของก๊าซธรรมชาต ิหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ หรือจากแอ่งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสภาพทางวิศวกรรม Ultimate recovery อาจจะเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างเดียว หรือรวมทั้งการผลิตขั้นทุติยภูมิด้วย เช่น การทำ water flood (ดูคำ Water Flood) เมื่อพิจารณาว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
for gas things, some cubic...สำหรับก๊าซสิ่งบางลูกบาศก์ ... Gas Pills (2008)
We use Liquid Tibanna as fuel to heat the base.เราเลยใช้ก๊าซทิบันน่าเหลว เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน Rookies (2008)
- Liquid Tibanna: highly explosive.-ก๊าซทิบันน่าเหลว : ระเบิดแรงสูง Rookies (2008)
Bring the tanks here and prime the detonators.ไปขนถังก๊าซมา แล้วติดตั้งเชื้อปะทุ Rookies (2008)
Poison gas!ก๊าซพิษ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You mix that shit wrong and you got mustard gas.นายโยนผิดที่ และนายจะได้รับก๊าซพิษ Pilot (2008)
One whiff will kill you. That's why the respirators.สูดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะฆ่านายทันที นั่นแหล่ะถึงต้องสวมหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ Pilot (2008)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
Our activities release gigantic quantities of carbon dioxide.กิจกรรมของพวกเราได้ปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาล Home (2009)
The concentration of carbon dioxide hasn't been so high for several hundred thousand years.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน ในรอบหลายแสนปี Home (2009)
Greenland's ice sheet suffers from greenhouse gases emitted elsewhere on Earth.แผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์ได้รับ ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยมาจากที่อื่นของโลก Home (2009)
As the trees burn, they release carbon dioxide.ขณะที่ต้นไม้ถูกเผา, พวกมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
Methane, a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.มีเทน, ก๊าซเรือนกระจก มีความรุนแรง กว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า Home (2009)
If the permafrost melts, the methane released would cause the greenhouse effect to race out of control with consequences no one can predict.ถ้าดินน้ำแข็งละลาย ปลดปล่อยก๊าซมีเทนจะก่อให้ เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่มนุษยชาติควบคุมไม่ได้ และผลที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง Home (2009)
But I have also seen, in Denmark, a prototype of a coal-fired plant that releases its carbon into the soil rather than the air.แต่ฉันก็เห็นที่เดนมาร์ก สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต้นแบบ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอน ลงสู่ดินแทนที่อากาศ Home (2009)
One of the canisters was breached.ถังเก็บก๊าซอันนึ่งมันรั่ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Give me the canister. Go with these men. They'll help you.เอากระป๋างก๊าซมาให้ผม ไปกับผู้ชายคนนี้ เขาจะช่วยคุณ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Oh, well, actually they theoretically can separate the hydrogen from the oxygen and process that into providing fuel for man's space flights.ในทางทฤษฎีสามารถแยก ไฮโดรเจนจากก๊าซออกซิเจนได้ กระบวนการในการบรรทุกเชื้อเพลิง สำหรับนักบินอวกาศ ให้ชาวโลกรู้ว่าเปลี่ยนดาวอังคาร เป็นสถานีบริการน้ำมันขนาดยักษ์ Phoenix (2009)
It's just gas.แค่ก๊าซน่ะ Dooku Captured (2009)
Probably toxic gas.น่าจะเป็นก๊าซพิษ Dooku Captured (2009)
the blocked entrance, the poison gas, or that gundark behind you?ปากทางที่ถูกปิด? ก๊าซพิษ? หรือกันดาร์คที่อยู่ข้างหลังนั่น Dooku Captured (2009)
The virus in its gaseous forms combined with these bombs will release the blue shadow virus back into the galaxy, more potent than ever before.ไวรัสที่อยู่ในสภาวะก๊าซ ผนวกเข้ากับระเบิดเหล่านี้ จะปลดปล่อยไวรัสบลูชาโดว์ Blue Shadow Virus (2009)
Plus a gas giantรวมถึงกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ Darkness (2009)
We're going to pass very close to a gas giantพวกเรากำลังจะผ่าน กลุ่มก๊าซขนาดมหึมา Darkness (2009)
Come to think of it, you actually came to your senses in Macau.ตอนนี้ฉันคิดว่า ,ถ้าคุณมีปัญหา ก็กลับไปมาเก๊าซะ Episode #1.18 (2009)
Frozen methane.ก๊าซมีเทน แข็งตัว Light (2009)
"The flash-forwards were caused by a toxic gasการแวปเห็นอนาคต เกิดมาจากสาเหตุก๊าซพิษ 137 Sekunden (2009)
A compromised intestinal tract, methane, some mining processes, oil and gas refining.การสลายตัวบริเวณลำไส้ ก๊าซมีเทน กระบวนการย่อยสลายตัว ของน้ำมันและก๊าซ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's massive gastro-precipitation accumulated around the machine.ฟลิ้นท์ มีกลุ่มก๊าซก่อตัว.. อยู่รอบๆเครื่องประกอบอาหารด้วย Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I told you high school was the wrong thing.ฉันบอกแล้ว ก๊าซโซฮอลกับโรงเรียนน่ะผิด 17 Again (2009)
The one from the gas station the other day.หนึ่ง จากสถานี ก๊าซในวันอื่น ๆ I Spit on Your Grave (2010)
Just stopped for gas and directions.หยุด เพียงแค่ สำหรับก๊าซ และ ทิศทาง I Spit on Your Grave (2010)
It's not the mustard gas, never the mustard gas!มันไม่ใช่ก๊าซพิษ มันไม่มีทางเป็นก๊าซพิษไปได้! Lost (2010)
There's a lot of natural gas to be had in Louisiana.หลุยส์เซียน่ามีก๊าซธรรมชาติมากมาย Beautifully Broken (2010)
You're not from the gas company.คุณไมไ่ด้มาจากบริษัทก๊าซนี่นา Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Respirator.หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ Abiquiu (2010)
Pneumo drills. Some kinda gas.เครื่องเจาะอากาศ และก๊าซบางอย่าง Amber 31422 (2010)
- Start warming him up and draw an A.B.G....- เริ่มอุ่นตัวเขาแล้ววิเคราะห์ก๊าซในเลือด... Sanctuary (2010)
What is the sixth noble gas?ก๊าซเฉี่อยตัวที่ 6 คืออะไร The Staircase Implementation (2010)
What is the sixth noble gas?ก๊าซเฉี่อยตัวที่ 6 คืออะไร The Staircase Implementation (2010)
USING SIMPLY THE MATERIAL THAT WE CAN SEE?เมฆยักษ์ของก๊าซที่ลอย อยู่ในพื้นที่ว่างเปล่า Beyond the Darkness (2010)
SO CARLOS STARTED TO ADD DARK MATTER TO HIS EQUATIONS --เพื่อให้ก๊าซเหล่านี้เข้าด้วยกัน Beyond the Darkness (2010)
AND EVENTUALLY FIVE TIMES AS MUCH OF IT AS VISIBLE MATTER.ก๊าซว้าวุ่นออกน้อย มากที่อยู่เบื้องหลัง Beyond the Darkness (2010)
THESE CLUMPS CAME TOGETHER, FUSED TO BUILD EVER-LARGER STRUCTURES,ตอนนี้มีสสารมืดที่มองไม่ เห็นและก๊าซที่แสดงที่นี่เป็นสีเขียว Beyond the Darkness (2010)
WITH A SIMULATION OF THE WHOLE UNIVERSE.กาแลคซีทั้งหมด และก๊าซในจักรวาล Beyond the Darkness (2010)
WITHOUT GALAXIES, THERE WOULD BE NO STARS. WITHOUT STARS, THERE WOULD BE NO PLANETS.เป็นก๊าซเหล่านี้เย็นและ ควบแน่นภายในพวกเขา Beyond the Darkness (2010)
SO IT'S NOT VERY EASY TO SCHEDULE THE LARGEST TELESCOPES IN THE WORLD,และส่วนใหญ่ของก๊าซ จะถูกเป่าออกไปสู่? Beyond the Darkness (2010)
But what interests black-hole researchers is not the explosion.ออกจากทุ่งเศษของ ก๊าซและฝุ่นละออง หลายร้อยปีแสงข้าม The Riddle of Black Holes (2010)
Christian Ott and his theoretical-astrophysicist group at caltech are trying to discover whether exploding stars really do form black holes.พวกเขาอาจจะแอบซุ่มอยู่ที่ศูนย์ ของบางส่วนของเมฆเหล่านั้น ของก๊าซและฝุ่นละออง โยนออกในซูเปอร์โนวา? The Riddle of Black Holes (2010)
So far, Christian has failed to make a virtual star explode in a way that looks like a real supernova.มันพลศาสตร์ของไหล สำหรับก๊าซที่ทรุดฮวบลง มันฟิสิกส์ของอนุภาค การทำแบบจำลอง, The Riddle of Black Holes (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
หางก๊าซ[n. exp.] (hāng kāt) EN: gas tail   
เก่าซอมซ่อ[v. exp.] (kaosømsø) EN: be shabby   
ก๊าซ[n.] (kāt) EN: gas ; LPG   FR: gaz [m] ; GPL [m]
ก๊าซเชื้อเพลิง[n. exp.] (kāt cheūaphloēng) EN: fuel gas   
ก๊าซเฉื่อย[n. exp.] (kāt cheūay) EN: inert gas ; noble gas   FR: gaz inerte [m]
ก๊าซหุงต้ม[n. exp.] (kāt hung tom) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas   
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (kāt khābøn daiøksai) EN: carbon dioxide   
ก๊าซไข่เน่า[n. exp.] (kātkhainao) EN: hydrogen sulfide   
ก๊าซคลอรีน[n. exp.] (kāt khlørīn) EN: chlorine   FR: chlore [m]
ก๊าซมีเทน[n. exp.] (kāt mīthēn) EN: methane ; CH4   FR: méthane [m] ; CH4
ก๊าซน้ำตา[n. exp.] (kāt nāmtā) EN: tear gas   FR: gaz lacrymogène [m]
ก๊าซเรือนกระจก[n. exp.] (kāt reūoen krajok) EN: greenhouse gas (GHG)   FR: gaz à effet de serre [m]
ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (kāt thammachāt) EN: natural gas   FR: gaz naturel [m]
รถโดยสารที่ไช้ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (rot doisān thī chai kāt thammachāt) EN: NGV-fuelled bus   
รถยนต์ใช้ก๊าซ[n. exp.] (rotyon chai kāt) FR: voiture au gaz [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerodynamics[N] กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ
aeromechanic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับกลศาสตร์อากาศหรือก๊าซ
aerometer[N] เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอากาศหรือก๊าซ
aerostatics[N] การศึกษาเกี่ยวกับก๊าซหรืออากาศธาตุ
ammonia[N] แอมโมเนีย, See also: ก๊าซแอมโมเนีย
baffle[VT] แทรกเข้ามาควบคุม (การไหลของก๊าซ, การส่งคลื่นเสียงหรือแสง)
blimp[N] เครื่องบินที่ลอยด้วยก๊าซ (ไม่มีปีก)
bloated[ADJ] ซึ่งขยายตัวเพราะเต็มไปด้วยก๊าซหรือของเหลว
butane[N] ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลียม
carbon dioxide[N] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, See also: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก, Syn. carbonic acid gas
carbon monoxide[N] คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์, See also: ก๊าซชนิดหนึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่น มีพิษต่อร่างกาย มีสัญลักษณ์ CO
carbonated[ADJ] ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
carminative[ADJ] ที่ทำให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร
carminative[N] ยาที่ช่วยให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร, Syn. carminative medicine
cartridge[N] หลอดเล็กใส่ของเหลวหรือก๊าซเพื่อนำไปใส่เครื่องมืออื่น
coal gas[N] ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
compressor[N] เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ
condenser[N] เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
convection[N] การพาความร้อนหรือของเหลวหรือก๊าซ
ethene[N] ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก, Syn. ethylene
ethylene[N] ก๊าซเอธิลีน ไม่มีสีติดไฟได้, Syn. ethene
fixation[N] ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง
fluorine[N] สารฟลูออรีน (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ F), See also: ก๊าซพิษสีเหลืองจางๆ
formaldehyde[N] ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า, Syn. methanal
go to the block[IDM] หมดสติ (จากยาหรือก๊าซ), Syn. go under
gas[N] ก๊าซ, See also: แก๊ซ, น้ำมันเชื้อเพลิง
helium[N] ุก๊าซเฉื่อยชนิดหนึ่งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสัญลักษณ์คือ He, See also: ก๊าซฮีเลี่ยม
hydrogen[N] ก๊าซไฮโดรเจน, See also: ก๊าซไร้สีและกลิ่น
impervious[ADJ] ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน, See also: ที่ผ่านไม่ได้, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious
inert gas[N] ก๊าซเฉื่อย
jet engine[N] เครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
jet propulsion[N] การขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
jet[N] ก๊าซหรือของเหลวที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็ว, Syn. stream, spout, gush
krypton[N] ก๊าซเฉื่อย, See also: ใช้สัญลักษณ์ Kr
lampblack[N] เขม่าดำ (ที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันหรือก๊าซ), See also: เขม่า, ขี้เขม่า
laughing gas[N] ก๊าซชนิดหนึ่งใช้เป็นยาสลบ, Syn. nitrous oxide
marsh gas[N] ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก
methane[N] ก๊าซธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่มีสีและกลิ่น ไวไฟ, See also: ก๊าซมีเทน
mustard gas[N] ก๊าซพิษ
nebula[N] เนบิวลา (ทางดาราศาสตร์), See also: กลุ่มก๊าซสีขาวที่เกิดกลางหมู่ดาวต่างๆ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน, Syn. galaxy, nimbus
nebulously[ADV] เหมือนกลุ่มก๊าซในอวกาศ
neon[N] ก๊าซเฉื่อย (สัญลักษณ์คือ Ne), See also: นีออน
nitrogen[N] ไนโตรเจน, See also: ก๊าซไนโตรเจน
oxygen[N] ก๊าซออกซิเจน
phosgene[N] ของเหลวหรือก๊าซพิษไร้สีชนิดหนึ่งที่เคยใช้ในสงคราม
pipeline[N] ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ, Syn. pipe, aqueduct
poison gas[N] ก๊าซพิษ, See also: ไอพิษ
pressure gauge[N] เครื่องวัดความกดดันของก๊าซหรือของเหลว, See also: เครื่องวัดความดันไอน้ำหรือแก๊ซ
respirator[N] หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ, Syn. gas mask
sublime[VI] เปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซ, See also: ระเหิด, Syn. distill, vaporize, volatilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
plasma(พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม, See also: plasmatic adj. plasmic adj., Syn. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
gas(n) ก๊าซ,ควัน,ไอพิษ,ลม,อากาศธาตุ
gaseous(adj) มีก๊าซ,เป็นก๊าซ,เป็นอากาศธาตุ
helium(n) ก๊าซฮีเลียม
hydrogen(n) ก๊าซไฮโดรเจน
nebula(n) กลุ่มก๊าซ
neon(n) หลอดไฟนีออน,ก๊าซชนิดหนึ่ง
nitric(adj) เกี่ยวกับก๊าซไนโตรเจน,เกี่ยวกับดินประสิว
nitrogen(n) ก๊าซไนโตรเจน
nitrogenous(adj) ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน
oxidation(n) การผสมกับก๊าซออกซิเจน
oxide(n) สารประกอบก๊าซออกซิเจนกับธาตุอื่น
oxidize(vt) ผสมกับก๊าซออกซิเจน
oxygen(n) ก๊าซออกซิเจน
ozone(n) ก๊าซโอโซน,อากาศบริสุทธิ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cabonation[คาบอเนชั่น] (n ) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม,ความอิ่มตัวของกรดถ่าน,การเติมเกลือกรดถ่าน,การเป็นถ่าน
CDM[ซี ดี เอ็ม] (n) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เป็นกลไกที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาที่สะอาดคือ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผู้ดำเนินโครงการจะได้รับ Certified Emission Reduction (CERs) จากหน่วยงานที่เรียกว่า CDM Executive Board (CDM EB) และ CERs ที่ผู้ดำเนินโครงการได้รับนี้ สามารถนำไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้ CERs ในการบรรลุถึงพันธกรณี่ตามพิธีสารเกียวโตได้
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
See also: S. nasogastric intubation,
蒸発[じょうはつ] ระเหย, การแปลงสถานะของสสารจากของเหลวเป็นก๊าซ

German-Thai: Longdo Dictionary
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top