Search result for

*การประชุม*

(345 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การประชุม, -การประชุม-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประชุม[N] meeting, See also: convention, assembly, conference, congress, session, Syn. การสัมมนา, Example: มีการประชุมระหว่างชาติครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ
รายงานการประชุม[N] minutes, See also: the proceedings, Example: เลขานุการมีหน้าที่ดำเนินงานด้านธุรการพัสดุการเงิน การประชาสัมพันธ์ จัดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม, Count unit: ฉบับ, เรื่อง, Thai definition: รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ
ระเบียบวาระการประชุม[N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[N] video conference

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานการประชุมน. รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ.
ข้อบังคับของบริษัทน. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจการของบริษัทจำกัด เช่น การออกหุ้นและการโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น.
คว่ำกระดานก. อาการที่ฝ่ายซึ่งเห็นว่าตนกำลังจะแพ้ในการเล่นหมากรุก จึงพาลล้มกระดานเลิกเล่นกันโดยแกล้งปัดตัวหมากรุกบนกระดานให้กระจัดกระจายหรือเทตัวหมากรุกบนกระดานเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงการที่ฝ่ายมีอำนาจล้มเลิกการประชุมหรือกิจการใด ๆ เสียกลางคัน เช่น ประธานเห็นว่าจะคุมเสียงในการประชุมไม่อยู่ เลยสั่งปิดประชุมเป็นการคว่ำกระดานเสีย, ล้มกระดาน ก็ว่า.
จาตุรงคสันนิบาตน. การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ คือ ๑. วันนั้นดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อมฆา) ๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมวันนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา ๔. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น, นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา, คำสามัญว่า มาฆบูชา.
ดำเนิน ๑เป็นไป เช่น การประชุมดำเนินไปด้วยดี, ทำให้เป็นไป, เช่น ดำเนินงาน ดำเนินการ ดำเนินชีวิต.
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาน. การประชุมของผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาทุกคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนด เช่น การวินิจฉัยปัญหาในคดีตามที่ประธานศาลฎีกาเห็นสมควร หรือการเลือกองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.
บันทึกก. จดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, จดหรือถ่ายทำไว้เพื่อช่วยความจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, เช่น บันทึกรายงานการประชุม บันทึกภาพ บันทึกเสียง, จดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม
ประชุมโต๊ะกลมน. การประชุมปรึกษาหารือหรืออภิปราย ซึ่งจัดที่นั่งล้อมกันเป็นวงกลม ไม่มีประธาน ทุกคนมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเท่าเทียมกัน.
ประชุมสุดยอดน. การประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล.
ภาษาราชการน. ภาษาที่ใช้สื่อสารในราชการและวิชาการเป็นต้น เช่น จดหมายติดต่อราชการ รายงานการประชุมของหน่วยงาน รายงานการวิจัย รายงานวิชาการสาขาต่าง ๆ, ภาษาระดับทางการ หรือ ภาษากึ่งแบบแผน ก็เรียก
ยืนโรงน. เรียกผู้แสดงเป็นตัวละครหรือลิเกเป็นต้นตัวใดตัวหนึ่งประจำ เช่น พระเอกยืนโรง ตัวตลกยืนโรง, เรียกผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเป็นประจำ เช่น เขาเป็นตัวยืนโรงในการประชุม
ระเบียบวาระน. ลำดับรายการที่กำหนดไว้ในการประชุมแต่ละครั้ง.
ระหว่างบ. คำที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลหรือสถาบันเป็นต้นตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป เช่น งานมงคลสมรสระหว่างนาย ก กับนางสาว ข แบ่งมรดกในระหว่างลูก ๆ การแข่งขันฟุตบอลระหว่างมหาวิทยาลัย การประชุมระหว่างชาติ.
ล้มกระดานก. อาการที่ฝ่ายซึ่งเห็นว่าตนกำลังจะแพ้ในการเล่นหมากรุก จึงพาลคว่ำกระดานเลิกเล่นกันโดยแกล้งปัดตัวหมากรุกบนกระดานให้กระจัดกระจายหรือเทตัวหมากรุกบนกระดานเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงการที่ฝ่ายมีอำนาจล้มเลิกการประชุมหรือกิจการใด ๆ เสียกลางคัน เช่น ประธานคุมเสียงสมาชิกไม่อยู่เลยล้มกระดานด้วยการเลิกประชุม, คว่ำกระดาน ก็ว่า.
ลากยาวออกไป เช่น การประชุมลากยาวไปถึง ๒ ทุ่ม, ทำให้ยาวออกไป เช่น ลากเสียง ลากเส้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก. ผลัดกันแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นต้น.
วาระจรน. เรื่องที่มิได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระ แต่ได้นำเข้ามาพิจารณาเป็นพิเศษในการประชุมคราวนั้น.
วิชาการน. วิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา เช่น บทความวิชาการ สัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ.
สมัช, สมัชชา(สะมัด-) น. การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ไปร่วมประชุมสมัชชาแห่งชาติ
สมัยประชุมน. ระยะเวลาที่กำหนดให้มีการประชุมสภา เช่น สมัยประชุมของรัฐสภา.
สมาคม(สะมา-) น. การประชุม, การเข้าร่วมพวกร่วมคณะ, การคบค้า
สโมธาน(สะโม-) น. การประชุม, การรวมกัน.
สังคายนา, สังคายนาย(-คายะ-, -คายยะ-) น. การซักซ้อม, การสวดพร้อมกันและเป็นแบบเดียวกัน, การประชุมชำระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน.
สังคีติน. สังคายนา, การสวดพร้อมกันและเป็นแบบเดียวกัน, การประชุมชำระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน.
สันนิบาต ๑น. การประชุม, ที่ประชุม, เช่น สังฆสันนิบาต สันนิบาตชาติ, งานชุมนุม เช่น รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาล.
สัมมนาน. การประชุมแบบหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ เช่น สัมมนาการศึกษาประชาบาล.
สูจิบัตรน. ใบแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ในการประชุม การแสดงมหรสพเป็นต้น เช่น สูจิบัตรการแสดงวิพิธทัศนา.
องค์ประชุมน. จำนวนสมาชิกหรือกรรมการที่มาประชุมตามข้อบังคับการประชุมที่กำหนดไว้ เช่น กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parlor caucusการประชุมลับของผู้นำในพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure, rule ofข้อบังคับการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา๒. รายงานการประชุม [ดู minutes และ verbatim] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา (ก. วิ)๒. รายงานการประชุม (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenary sessionการประชุมเต็มคณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plenary sessionการประชุมใหญ่, การประชุมเต็มสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party conventionการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rapport (Fr.)๑. สายสัมพันธ์๒. รายงาน, รายงานการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rapporteur (Fr.)ผู้เสนอรายงานการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of procedureข้อบังคับการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recess๑. การพักการประชุม (สภานิติบัญญัติ)๒. การเลื่อนการนั่งพิจารณาคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recess๑. การพักการนั่งพิจารณา (ก. วิ.)๒. การพักการประชุม (สภานิติบัญญัติ) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule, jointข้อบังคับการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statutory meeting๑. การประชุมตั้งบริษัท (ก. พาณิชย์)๒. การประชุมตามกฎหมาย (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sittings of the House of Commonsการประชุมสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sessionสมัยประชุม, ช่วงการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sine die, adjournmentเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret session; session, secretการประชุมลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special order๑. ระเบียบพิเศษ (ในการประชุมสภา)๒. คำสั่งพิเศษทางการทหาร (ใช้แก่บุคคลบางจำพวก) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, executiveการประชุมสภาในเรื่องของฝ่ายบริหาร, การประชุมเป็นการภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, jointการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, plenaryการประชุมเต็มคณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, secret; secret sessionการประชุมลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order, special๑. ระเบียบพิเศษ (ในการประชุมสภา)๒. คำสั่งพิเศษทางการทหาร (ใช้แก่บุคคลบางจำพวก) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of business; order of the dayระเบียบวาระการประชุม [ดู agenda] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of the day; order of businessระเบียบวาระการประชุม [ดู agenda] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordinary meetingการประชุมสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjournment sine dieเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjournment sine die๑. การเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยไม่มีกำหนด๒. การเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agendaระเบียบวาระการประชุม [ดู order of business และ order of the day] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agendaระเบียบวาระการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjourn, motion toญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjournmentการเลื่อนการประชุม, การปิดการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjournment๑. การเลื่อนการนั่งพิจารณา (ก. วิ) [ดู continuance]๒. การเลื่อนการประชุม (ก. ปกครอง)๓. การปิดการประชุม (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audioteleconferenceการประชุมทางไกลโดยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
journal๑. บันทึกการประชุมสภา๒. หนังสือพิมพ์รายวัน, วารสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint ruleข้อบังคับการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint sessionการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
business, order ofระเบียบวาระการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to adjournญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minutesรายงานการประชุม [ดู proceedings ๒ และ verbatim] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minutesรายงานการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority๑. นิติภาวะ (ก. แพ่ง)๒. เสียงข้างมาก (ในการประชุมบริษัท) (ก. พาณิชย์)๓. เสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority ruleกฎว่าด้วยเสียงข้างมาก (ในการประชุมบริษัท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
camera, in (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference paperเอกสารการประชุมทางวิชาการ

เอกสารการประชุมทางวิชาการ คือ เอกสารหรือบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม โดยต้องส่งเอกสารหรือบทความ หรือสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ของเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมล่วงหน้า ในช่วงที่ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) และงานต้องมีคุณภาพมากเพียงพอที่กรรมการพิจารณาบทความจะยอมรับให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่างการประชุมทางวิชาการ เช่น IFLA Conference (International Federation of Library Associations and Institutions : สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม

Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Teleconferenceการประชุมทางไกล, การประชุมทางไกล โดยผู้ประชุมได้ยินเสียงและเห็นภาพกันได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
teleconferenceการประชุมทางไกล
การประชุมที่จัดโดยผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ห่างกันคนละสถานที่ วิธีการคือ จะต้องมีระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูดคุยกันได้ และเห็นหน้ากันและกันได้ ระบบประชุมทางไกลในปัจจุบันมักเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เพื่อบีบอัดภาพผู้เข้าร่วมประชุมก่อนส่งผ่านระบบโทรคมนาคม และขยายภาพที่ได้รับเพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ เห็น [คอมพิวเตอร์]
World Economic Forumการประชุมเศรษฐกิจโลก [ธุรกิจ]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Extraordinary meetingการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
กฎหมายกำหนดว่านอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละ 1 ครั้งแล้ว การประชุมในครั้งอื่น ๆ ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญ โดยบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น [ตลาดทุน]
Business meetingsการประชุมทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Cataloging of conference proceedingsการทำรายการรายงานการประชุม [TU Subject Heading]
Congresses and conventions ; Meetingsการประชุม [TU Subject Heading]
Convention facilitiesสถานบริการการประชุม [TU Subject Heading]
Internet videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Publication of proceedingรายงานการประชุม [TU Subject Heading]
Stockholders' meetingsการประชุมผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
Teleconferencingการประชุมทางไกล [TU Subject Heading]
Teleconferencing in educationการประชุมทางไกลในการศึกษา [TU Subject Heading]
United Nations Conference on Trade and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา [TU Subject Heading]
Videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ [TU Subject Heading]
ASEAN-Australia Forumการประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย เป็นการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุกๆ 18 - 24 เดือน โดยหัวหน้าคณะ ผู้แทนของออสเตรเลียและประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ อาวุโส (ปลัดกระทรวงฯ) และเป็นประธานร่วมของการประชุม เพื่อหารือและกำกับดูแลความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน [การทูต]
Asia-Africa Forumการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกับแอฟริกา [การทูต]
Asian-African Sub-Regional Organizations Conferenceการประชุมองค์การอนุภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2546 [การทูต]
ASEAN-Canada Business Councilการประชุมสภาธุรกิจอาเซียน-แคนาดา มีการประชุมทุกปีในระหว่างการประชุมสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อค้าขาย และการร่วมลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางของความร่วมมือ [การทูต]
ASEAN Coordinating Councilคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการเตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ เพื่อความสอดคล้องกันตามนโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน [การทูต]
ASEAN Conference on Civil Service Mattersการประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการพลเรือน [การทูต]
Asia Cooperation Dialogueความร่วมมือเอเชีย เวทีความร่วมมือในระดับทวีปเอเชีย โดยเป็นความคิดริเริ่มของไทยในการสร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกอนุ ภูมิภาคของเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงจุดแข็งและต่อยอดความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศเอเชีย โดยอาศัยความแตกต่างหลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเอเชียมีอยู่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งสร้างความร่วมมือในวงกว้างทั้งทวีปเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งสำหรับภูมิภาค อื่น ๆ เอซีดีได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 18-19 มิถุนายน 2545 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 18 ประเทศเข้าร่วม ที่ประชุมได้แบ่งกรอบความร่วมมือเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการหารือ (dialogue dimension) และมิติโครงการความร่วมมือ (project dimension) เช่น การท่องเที่ยว ความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market) [การทูต]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
ASEAN Experts Group on Disaster Managementการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ [การทูต]
ASEAN Economic Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีพาณิชย์หรือรัฐมนตรีด้านการ ค้าต่างประ- เทศ ปกติจัดขึ้นปีละครั้งประมาณเดือนกันยายน/ตุลาคมของทุกปี เพื่อหารือ ทบทวนและพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน [การทูต]
ASEAN-EU Ministerial Meetingการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป 15 ประเทศ จัดขึ้นทุก 18-24 เดือน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน [การทูต]
Accelerating Economic Recovery in Asiaโครงการเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเชีย (สำหรับประเทศไทย) เป็นโครงการที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศในระหว่างการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 6 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศในเอเชีย 3 ประเทศที่ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ คือ สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และไทย [การทูต]
Asia-Europe Vision Groupกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชีย-ยุโรป เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจัดตั้งภายหลังจากการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 2 ที่กรุงลอนดอน เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับอนาคตของกระบวนการอาเซม [การทูต]
ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน [การทูต]
ASEAN Finance and Central Bank Deputies + 3 (China, Japan and Republic of Korea)การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนกับผู้แทนจาก จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี [การทูต]
ASEAN Finance Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการจัดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับญี่ปุ่น (AFMM + Japan) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและความช่วยเหลือที่ ญี่ปุ่นให้แก่อาเซียน อาทิ แผนมิยาซาวา ควบคู่กันไปด้วย [การทูต]
ASEAN Finance Minister + 3 (China, Japan and the Republic of Korea) Meetingการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู้แทนจากจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในช่วงการประชุม ประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่กรุงมะนิลา และได้ ตกลงในหลักการที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค ผลงานที่สำคัญคือ ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) [การทูต]
ASEAN Free Trade Area Councilคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีคลัง เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงาน ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ปกติจะจัดขึ้นประมาณปีละครั้ง ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน [การทูต]
ASEAN Transport Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน " จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการ ขนส่งในอาเซียน อาทิ เส้นทาง ประเภท/ขนาดรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การตรวจทางศุลกากร การขนส่งสินค้าผ่านแดน การขนส่งสินค้าข้ามแดน และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน" [การทูต]
ASEAN Heads of Investment Agenciesการประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านการลงทุนของอาเซียน [การทูต]
ASEAN Investment Area Councilคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน " เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมการลงทุน เพื่อกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานจัดตั้งเขตการลงทุน อาเซียน ปกติมีการประชุมปีละครั้ง " [การทูต]
ASEAN-India Joint Cooperation Committeeคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย เป็นการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุก ๆ 18-24 เดือน โดยอินเดียและประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือและกำกับดูแลความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดีย [การทูต]
ASEAN Inter-Parliamentary Organizationองค์การรัฐสภาอาเซียน " เป็นเวทีการประชุมของผู้แทนรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี " [การทูต]
ASEAN-Japan Forumการประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น " เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงฯ เดิมจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 18-24 เดือน ต่อมาได้ตกลงกันที่จะจัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับ ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในทุกด้าน " [การทูต]
ASEAN-JAPAN SUMMITการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งในหลักการจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestryการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน [การทูต]
ASEAN Ministers on Energy Meetingการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อกำหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนด้าน พลังงาน [การทูต]
ASEAN Ministerial Meetingการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน " เป็นการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำอาเซียนจะเป็น เจ้าภาพ ส่วนใหญ่จะจัดการประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี " [การทูต]
ASEAN Ministers Meeting on Development Planningการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการวางแผนการพัฒนา [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on the Environmentการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อหารือ กำหนดนโยบาย และติดตามผลความคืบหน้าของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Hazeการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน " จัดขึ้นตามความจำเป็นและด้วยความเห็นชอบของทุกประเทศสมาชิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อาเซียนด้านปัญหาหมอกควัน " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because these meetings with these buyersเพราะว่าการประชุมกับพนักงานจัดซื้อ Pret-a-Poor-J (2008)
It was a boring convention.เป็นการประชุมที่น่าเบื่อ Birthmarks (2008)
Meetin' closed.ปิดการประชุม Pilot (2008)
This is an important meeting, Ahsoka.นี่คือการประชุมครั้งสำคัญ อโศกา Rising Malevolence (2008)
This meeting is adjourned.การประชุมถูกเลือน Heartbreak Library (2008)
I am standing inside Plaza Major in Salamanca, Spain, where crowds are lined up for a kick-off of what is, without a question, a landmark summit.ฉันกำลังยืนอยู่ที่จตุรัสมายอร์ ในซาลามังก้าสเปนค่ะ ผู้คนมารอดูพิธีเปิดสุดยอดการประชุมในครั้งนี้ กันอย่างเนืองแน่นเลย Vantage Point (2008)
Camera two are you gonna move or what? We're here for the summit, not the sideshow.กล้อง 2 จะแช่อีกนานมั้ย เราถ่ายการประชุมนะไม่ใช่งานข้างถนน Vantage Point (2008)
This summit can very well be the defining moment... -Pull out four, three...- การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดี Vantage Point (2008)
And the summit?การประชุมล่ะ? Vantage Point (2008)
-This summit is too important.-การประชุมสุดยอดนี่สำคัญมาก Vantage Point (2008)
This summit can very well be the defining moment for this Presidency.การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็น ผลงานชิ้นเอกของท่านครับ Vantage Point (2008)
Bombing a camp in Morocco would blow this summit out of the water and that is exactly what the bombers want us to do.สั่งบอมบ์ค่ายในโมร็อคโค ก็เท่ากับการประชุมครั้งนี้ล้มเหลว ยิ่งทำให้ไอ้พวกที่ อยู่เบื้องหลังได้อย่างที่มันต้องการ Vantage Point (2008)
President Ashton has made a point of reassuring Americans that he's alright, and that summit will continue in days to come.ท่านประธานาธิบดีแอชตั้นได้ประกาศ เพื่อบอกกับประชาชนชาวอเมริกันว่าท่านปลอดภัยดี และการประชุมยังคงจะยัง คงมีต่อไปในไม่อีกกี่วันข้างหน้า Vantage Point (2008)
Ladies and gentlemen, I've called this press conference for two reasons.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี\ การประชุมครั้งนี้มี 2 วาระ The Dark Knight (2008)
This meeting will now come to order;การประชุมจะเริ่ม ณ บัดนี้ Changeling (2008)
Today's meeting is tinged with sadness.การประชุมวันนี้ เต็มไปด้วยความเศร้า The House Bunny (2008)
I don't know how this big meeting stuff works, but I just...ฉันไม่รู้ว่าการประชุมใหญ่ๆแบบนี้ จะช่วยยังไง แต่ฉันแค่.. The House Bunny (2008)
Meeting adjourned.ยุติการประชุม The House Bunny (2008)
Well, I've been doing a little light reading this end, and you remember that hunch you had about the meeting between Nixon and Colson?อืม ผมได้อ่านผ่านๆ จนจบแล้ว แล้วนายจำได้มั้ยถึงลางสังหรณ์ ที่มีในการประชุมนั่น ระหว่างนิกสันกับโคลซันมั้ย Frost/Nixon (2008)
Branch manager wants a revised brochure for the conference on the Knox 500.ผู้จัดการสาขาที่ต้องการโบรชัวร์ปรับปรุง สำหรับการประชุมในน็อกซ์ 500 Revolutionary Road (2008)
Isn't this the day you have your conference with Pollock?ไม่ได้วันนี้คุณมีการประชุมของคุณกับ Pollock? Revolutionary Road (2008)
The meeting for the exciting new hotel will take place in the living room.การประชุมกันเรื่อโรงแรมใหม่ จะจัดขึ้นในห้องนั่งเล่น Bedtime Stories (2008)
Graduation committee convenes Monday.คณะกรรมการประชุมกันวันจันทร์ ส่วนรูปวันอังคารวันสุดท้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
And meetings-- who he's with, when and where.และการประชุมเอาไว้ว่านัดกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ Shut Down (2008)
At somebody I've never even seen at a conventionืัที่ผมไม่เคยเห็นที่การประชุม Eagles and Angels (2008)
It was a meeting between all six cardholders.มันเป็นการประชุมระหว่างผู้ถือการ์ดทั้งหก Safe and Sound (2008)
The rumors in Washington are of frequent private meetings at the White House, and the question on everyone's mind is what are you discussing?มีข่าวลือในวอชิงตันว่า มีการประชุมลับกันถี่ ในทำเนียบขาว และทุกคนต่างสงสัยว่า Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
For the summit in Taiwan?เรื่องการประชุมกับไต้หวันเหรอคะ.. Invictus (2009)
How was your breakfast meeting?การประชุมตอนเช้าเป็นไงบ้าง? Dead Like Me: Life After Death (2009)
I want a conference with the SECNAV and the Joint Chiefs as soon as possible.ผมต้องการประชุมคณะนายทหาร และหัวหน้าหน่วยต่างโดยเร็วที่สุด Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Jonas called a late night board meeting, that's what I'm doing here.โจนัส โทรมากลางดึก ผมมาเข้าร่วมการประชุมคณะบริหาร Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Sir, that meeting ended nearlyท่านครับ การประชุมจบลงไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Jonas, i agreed to this meetingโจนัส,ฉันเห็นด้วยกับการประชุมวันนี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
It allows staff meetings to be logged and archived.ที่จะช่วยบันทึกและจัดเก็บการประชุมของทีมงาน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- I want you to come with me to the APA Conference next week.ผมอยากให้คุณไปกับผม ไปงานการประชุมAPAอาทิตย์หน้า Confessions of a Shopaholic (2009)
What's the APA Conference?การประชุมAPAคืออะไรน่ะ? Confessions of a Shopaholic (2009)
I mean the conference.พาฉันไปชายหาด ฉันหมายถึงการประชุม Confessions of a Shopaholic (2009)
You know, Alex. This ruling can't be revisited.คุณรู้มั้ยอเล็กซ์ การประชุมนี้จะไม่เกิดขึ้น Prison Break: The Final Break (2009)
- I was late for a meeting.- พอดีฉันสายแล้วสำหรับการประชุม I Agree, It Wasn't Funny (2009)
First, though, how are your meetings going?ว่าแต่ การประชุม เป็นไงบ้าง? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
My meetings?การประชุมYou Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Well, we were gonna hit that party for the tech conference at the hotel.เอ่อ คือ เราจะไปปาร์ตี้ ของการประชุมวิชาการที่โรงแรมจัดขึ้นน่ะ Up in the Air (2009)
I have to fly standby and make a meeting in Cincinnati.ฉันต้องบินไปเตรียมพร้อมการประชุมที่ซินซิเนติ Up in the Air (2009)
Setup a meeting with judge Birch.เตรียมจัดการประชุมร่วมกับผู้พิพากษาบริซ Law Abiding Citizen (2009)
No meetings.ไม่มีการประชุมอะไรทั้งนั้น Mandala (2009)
Hey, listen in the calendar section all week long there's a fiction writer's seminar at UNM.เป็นวันหยุดยาว มีการจัดการประชุมสัมมนานักเขียนนิยาย ที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก และ คุณรู้นะ พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่ Down (2009)
So now there's a staff meeting on the 15th, ... and if you're not back by then, I'm just gonna have to tell people that I don't know where you are.ตอนนี้กำลังจะมีการประชุมพนักงานวันที่ 15 แล้วถ้าคุณหมอไม่กลับมาภายในวันนั้น ดิฉันจะ ต้องโทรบอกทุกคนว่าดิฉันไม่รู้ว่าคุณหมออยู่ที่ไหน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
No, dad called a family meeting.ไม่ครับ พ่อเรียกมันว่า การประชุมครอบครัว In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Didn't you get my text? The meeting got moved up.คุณไม่ได้รับข้อความผมเหรอ การประชุมเลื่อนขึ้นมานะ Rose's Turn (2009)
And don't worry about the meeting.คุณคงไม่เป็นอะไร แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการประชุม Rose's Turn (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงการประชุม[n. exp.] (chūang kān prachum) EN: session   
จัดการประชุม[v. exp.] (jatkān prachum) EN: organize a conference   
จดบันทึกการประชุม[v. exp.] (jot bantheuk kān prachum) EN: do the minutes ; take the minutes   
การเลื่อนการประชุม[n. exp.] (kān leūoen kān prachum) EN: adjournment   
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมอาเซียน [n. exp.] (Kān Prachum Asīan) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   FR: Sommet de l'ASEAN [m]
การประชุมบริหาร[n. exp.] (kān prachum børihān) EN: executive meeting   
การประชุมชี้แจง[n. exp.] (kān prachum chījaēng) EN: briefing meeting   FR: briefing [m] (anglic.)
การประชุมช่วงปิด[n. exp.] (kān prachum chūang pit) EN: final sitting   
การประชุมช่วงเปิด[n. exp.] (kān prachum chūang poēt) EN: opening sitting   
การประชุมเจรจา[n. exp.] (kān prachum jēnrajā = kān prachum jēnjā) EN: negotiating conference   FR: table de négociations [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   
การประชุมกลุ่มเล็ก[n. exp.] (kān prachum klum lek) FR: petit comité [m] ; comité restreint [m]
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum køtang børisat) EN: statutory meeting   
การประชุมไม่เป็นทางการ[n. exp.] (kān prachum mai pen thāngkān) EN: unofficial meeting   
การประชุมนานาชาติ[n. exp.] (kān prachum nānāchāt) EN: internzational conference [f]   FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การประชุมภายใน[n. exp.] (kān prachum phāinai) EN: meeting in camera   
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phisēt) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réunion spéciale [f]
การประชุมผู้ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phū chamnanphisēt) EN: panel meeting   
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum phūseūkhāo) EN: news conference ; press conference   FR: conférence de presse [f]
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum phūtheū hun) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders   FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมร่วม[n. exp.] (kān prachum ruam) EN: joint meeting   
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum sāman) EN: ordinary meeting   FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum sāman prajampī) EN: annual general meeting (AGM)   FR: assemblée générale annuelle [f]
การประชุมสภา[n. exp.] (kān prachum saphā) EN: congress   
การประชุมสาธารณะ[n. exp.] (kān prachum sāthārana) EN: public meeting   FR: réunion publique [f]
การประชุมส่วนตัว[n. exp.] (kān prachum suantūa) EN: private meeting   FR: réunion privée [f]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum sutyøt) EN: summit ; top level talks   FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
การประชุมทางการ[n. exp.] (kān prachum thāngkān) EN: official meeting   FR: réunion officielle [f]
การประชุมทางการทูต[n. exp.] (kān prachum thāng kānthūt) EN: diplomatic conference   FR: conférence diplomatique [f]
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[n. exp.] (kān prachum thāng klai dūay phāp lae sīeng) EN: video conference   FR: vidéoconférence [f] ; visioconférence [f]
การประชุมทั่วไป[n. exp.] (kān prachum thūapai) EN: general meeting   
การประชุมโต๊ะกลม[n. exp.] (kān prachum toklom) EN: round-table meeting   
การประชุมเตรียมการ[n. exp.] (kān prachum trīemkān) EN: preparatory meeting   FR: réunion préparatoire [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum wisāman) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réuinion extraordinaire [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum wisāman phūtheū hun) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders   
การประชุมใหญ่[n. prop.] (kān prachum yai) EN: general meeting ; convention   FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum yai sāman) EN: ordinary general meeting   FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum yai wisāman) EN: extraordinary general meeting   FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ[v. exp.] (khaoruam kān prachum nānāchāt) EN: attend an international conference   FR: participer à une conférenvce internationale
ระเบียบวาระการประชุม[n. exp.] (rabīepwāra kān prachum) EN: agenda   
รายงานการประชุม[n. exp.] (rāi-ngān kān prachum) EN: minutes ; proceedings ; meeting minutes ; protocols   FR: minute [f]
เสนอวาระการประชุม[v. exp.] (sanōe wāra kān prachum) EN: propose an agenda   FR: proposer un agenda
ศูนย์การประชุม[n. exp.] (sūn kān prachum) EN: convention hall ; convention center   FR: centre de congrès [m] ; palais des congrès [m]
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ = ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ [org.] (Sūn Kān Prachum Haengchāt Sirikit = Sun Prachum Haengchāt Sirikit) EN: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)   FR: Centre national des congrés Reine Sirikit [m]
วาระการประชุม[n. exp.] (wāra kān prachum) EN: agenda [m]   FR: agenda [m]
ญัตติให้เลื่อนการประชุม[xp] (yatti hai leūoen kān prachum) EN: motion to adjourn a meeting   
ยกเลิกการประชุม[v. exp.] (yokloēk kān prachum) EN: cancel a meeting   FR: annuler une réunion

English-Thai: Longdo Dictionary
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absentee[N] ผู้ที่ไม่มา, See also: ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม, ผู้ขาดการประชุม
assembly[N] การรวมกลุ่ม, See also: การชุมนุม, การประชุม, Syn. assemblage, meeting, association
casting vote[N] การลงคะแนนตัดสินโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีคะแนนเท่ากัน
caucus[N] การประชุมของสมาชิกหรือกลุ่มผู้นำของพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกหรือวางแผนทางการเมือง
conclave[N] การประชุมลับ, Syn. conference
consultation[N] การปรึกษาหารือ, See also: การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. conference, deliberation
convention[N] การประชุม, Syn. assembly
council[N] การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
count out[PHRV] ประกาศว่าสมาชิกในการประชุมสภาไม่เพียงพอ (เพื่อปิดการประชุม)
discussion[N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
forum[N] การประชุมแสดงความคิดเห็น
play hookey[IDM] โดดเรียน, See also: โดดการประชุม
manifestation[N] การชุมนุม, See also: การเดินขบวน, การรวมตัวกัน, การประชุม
mass meeting[N] การประชุมใหญ่
meeting[N] การประชุม, See also: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม, Syn. class, conference, round table
minutes[N] รายงานการประชุม, See also: บันทึกการประชุม
national convention[N] การประชุมพรรคเพื่อเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี
news conference[N] การประชุมข่าว, Syn. press conference
parley[N] การเจรจา, See also: การประชุม, การสนทนา, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. discussion, conference, colloquium
pow-wow[N] การประชุมของชนพื้นเมืองอเมริกัน, Syn. assembly, conference, convention, congress
proceedings[N] สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม, See also: เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม
preside over[PHRV] เป็นประธาน, See also: ทำหน้าที่นำการประชุม, Syn. preside at
rapporteur[N] ผู้เขียนรายงานต่อคณะกรรมการหรือการประชุม
rise[VI] ยุติการประชุม, Syn. adjourn
round table[N] การประชุมโต๊ะกลม
pow-wow[SL] การประชุม
seminar[N] การสัมมนา, See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา, Syn. discussion group, conference, workshop
session[N] การประชุม, See also: การร่วมประชุม, Syn. assembly, concourse, gathering
session[N] เวลาในการประชุม, See also: ระยะการประชุม, สมัยประชุม
summit[N] การประชุมสุดยอด
symposiac[ADJ] เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
symposium[N] การประชุมสัมมนา, See also: การประชุมอภิปราย, Syn. conference, parley, discussion
synod[N] การประชุมทางศาสนา (คำทางการ), See also: การประชุมของผู้แทนโบสถ์, Syn. assembly, convention
transactions[N] รายงานการประชุม
videoconference[N] การประชุมผ่านทางจอวิดีโอ
workshop[N] การประชุมเชิงปฏิบัติการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง,อาชีพ,การเยี่ยม,สิ่งดลใจ,การประชุม, Syn. vocation
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน,โรงบ่อน,อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
council(เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ
joint sessionn. การประชุมร่วมกันของสมาชิกจากสองสภา
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
moderator(มอด'ดะเรเทอะ) n. พิธีกร,ประธานการประชุม, See also: moderatorial adj., Syn. mediator,master of ceremony
musical(มิว'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับดนตรี,ซึ่งมีเสียงไพเราะ, See also: musicality n. musicale n. การประชุมฟังดนตรี
obsequeence(ออบซี'ควิอันซฺ) n. การประชุม,การสอพลอ,การเอาใจ
obsequence(ออบซี'ควิอันซฺ) n. การประชุม,การสอพลอ,การเอาใจ
parley(พาร์'ลี) n. การเจรจา,การประชุม
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
preside(พรีไซดฺ') vi. นำการประชุม,เป็นประธานการประชุม,บรรเลงนำ,ควบคุม., See also: presider n., Syn. chair,moderate
prorogue(โพรโรก') vt. ยุติการประชุม,ปิดการประชุม., See also: prorogation n., Syn. defer
rise(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
round table(เรานดฺ'เท'เบิล) adj. เกี่ยวกับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน
seminar(เซม'มะนาร์) n. กลุ่มสัมมนา,สัมมนา,การประชุมสัมมนา,วิชาประเภทสัมมนา,การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอภิปราย
seminary(เซม'มินะรี) n. โรงเรียนศาสนา,โรงเรียนธรรมะ,โรงเรียนที่สอนวิชาศาสนศาสตร์ (เพื่อให้เป็นพระ) ,โรงเรียน (โดยเฉพาะโรงเรียนชั้นสูง) ,โรงเรียนมัธยมหรืออุดมศึกษาสำหรับสตรี,การประชุมสัมมนา., See also: seminarial adj.
session(เซส'เชิน) n. การนั่งประชุม,สมัยประชุม,ระยะการประชุม,ภาคการศึกษา, See also: sessional adj., Syn. sitting,period,term
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
symposium(ซิมโพ'เซียม) n. การประชุมสัมมนา
synod(ซิน'นอด) n. การประชุมทางศาสนา,การชุมนุมของผู้แทนโบสถ์หรือพระ,สภาสงฆ์,สภา,เถรสมาคม., See also: synodal adj., Syn. conclave
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ,การจัดการ,การค้า,ธุรกิจ,สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม,บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference
workshop(เวิร์ค'ชอพ) n. โรงงาน,การประชุมปฏิบัติการ,ห้องเครื่อง,การสัมนาเชิงปฏิบัติการ, Syn. seminar

English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
assemble(n) การประชุม
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
caucus(n) การประชุมพรรคการเมือง
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
forum(n) การประชุม,ที่ประชุม,สภา,ศาล
gathering(n) การประชุม,การชุมนุม,การรวม,การรวบรวม
journal(n) บันทึก,หนังสือพิมพ์,วารสาร,รายงานการประชุม,สมุดรายวัน,นิตยสาร
meeting(n) การประชุม,การชุมนุม,การดวลกัน
minute(n) นาที,รายงานการประชุม,ลิปดา
negotiation(n) การเจรจา,การประชุม,การซื้อขาย
parley(n) การตกลง,การเจรจาข้อพิพาท,การประชุม
preside(vi) เป็นผู้นำการประชุม,บรรเลงนำ
prorogue(vi) ปิดการประชุม
seminar(n) การสัมมนา,การประชุมกลุ่ม
session(n) สมัยประชุม,การประชุม,ภาคการศึกษา
sitting(n) การนั่ง,การประชุม,ที่นั่ง,การเปิดศาล
symposium(n) การประชุมสัมมนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
European Council (name ) ที่ประชุมยุโรป เป็นการประชุมของผู้นำในสหภาพยุโรป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
リハーサル[りはーさる, riha-saru] (n) การฝึกซ้อม (โดยจะใช้เฉพาะอย่างยิ่งกับ การฝึกซ้อมการบรรยายสำหรับเตรียมการประชุมวิชาการ), See also: S. practice, rehearsal
委員会[いいんかい, iinkai] (n) การประชุม(กรรมการ)สมาคม เช่นการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู การประชุมกรรมการบริหาร ก็จะใช้คำนี้
日米[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 日米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ
稟議[りんぎ, ringi] (n) การเวียนเรื่องเพื่อขอการรับรอง (โดยไม่ผ่านการประชุม)
臨時国会[りんじこっかい, rinjikokkai] (n) การประชุมสภาสมัยวิสามัญ
議事録[ぎじろく, gijiroku] (n) บันทึกการประชุม
通常国会[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) การประชุมสภาสมัยสามัญ
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
言論[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
言論[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
朝会[ちょうかい, choukai] (n ) การประชุมเช้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
会議[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting

German-Thai: Longdo Dictionary
Konferenz(n) |die, pl. Konferenzen| การประชุม, งานสัมมนาทางวิชาการ เช่น Der Professor geht nächste Woche zu einer Konferenz in den Vereinigten Staaten.
Sitzung(n) |die, pl. Sitzungen| การประชุม เช่น Um 18:00 Uhr treffen sich die Mitglieder zur wöchentlichen Sitzung im Hörsaal., See also: S. das Meeting, die Besprechung,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sitzung (n) การประชุม
See also: S. Konferenz, Besprechung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top