Search result for

*การขัด*

(213 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การขัด, -การขัด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขัดกัน[N] confliction, See also: opposition, Example: การขัดกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทำให้การทำงานไม่ราบรื่น
การขัดขืน[N] disobedience, See also: resistance, Ant. การยินยอม, Example: เพราะการขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ผู้ร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรม
การขัดขวาง[N] hindrance, See also: obstruction, Example: การที่บุคคลไม่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนับเป็นการขัดขวางความเจริญทางสังคมทางหนึ่ง
การขัดข้อง[N] hitch, See also: fault, Example: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
การขัดเกลาทางสังคม[N] socialization, Example: การขัดเกลาทางสังคมช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวและดำรงตนอย่างมีความสุข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กันท่าก. แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก.
น้ำมันหม่องน. ยาที่ใช้ทาบรรเทาอาการขัดยอก หรือความเจ็บปวดเนื่องจากแมลงกัดต่อยเป็นต้น, ยาหม่อง ก็เรียก.
ละม่อมโดยไม่มีการขัดขืน (ใช้แก่การจับกุม) เช่น ตำรวจจับผู้ร้ายได้โดยละม่อม.
วิฆนะ(วิคะ-) น. การขัดขวาง, เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, ความขัดข้อง.
สัลเลข-(สันเลขะ-) น. การขัดเกลากิเลส.
ฮึกฮักว. อาการไม่พอใจ, อาการขัดใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
processor interruptการขัดจังหวะตัวประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable interrupt controller (PIC)ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ (พีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
police obstructionการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renvoi (Fr.)การย้อนส่ง (ตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
socializationการขัดเกลาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructing a police officerการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstructing justiceการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction; emphraxisการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง, การกีดขวาง, การกีดกั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic interruptการขัดจังหวะอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abrasion resistanceความต้านทานการขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bedding-inการขัดแต่งเข้าที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine interruptionการขัดจังหวะเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
civil contemptการขัดคำสั่งศาล [ดู contempt of court ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionการขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emphraxis; obstructionการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
error interruptการขัดจังหวะเมื่อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
input/output interruptการขัดจังหวะเพื่อรับเข้า/ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
haemostasis๑. การห้ามเลือด, การคัดเลือด๒. การขัดขวางการไหลของเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unlawful picketing๑. การประท้วงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒. การขัดขวางการเข้าทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conflict of lawsการขัดกันแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Electric power failuresการขัดข้องของไฟฟ้ากำลัง [TU Subject Heading]
Grinding and polishingการลับคมและการขัดมัน [TU Subject Heading]
Polishing Process กระบวนการขัดแต่ง
กระบวนการที่ปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นอีก เช่น การใช้บ่อขัดแต่ง [สิ่งแวดล้อม]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อสองรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกัน เพราะมีการไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรง หรือเพราะเกิดสงคราม จึงไม่มีหนทางติดต่อกันได้โดยตรง ดังนั้น แต่ละรัฐมักจะขอให้มิตรประเทศที่เป็นกลางแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในอีกรัฐหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วยดูแลคนชาติของรัฐนั้น ตัวอย่างเช่น ในตอนที่สหรัฐอเมริกากับคิวบาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกดัน สหรัฐอเมริกาได้ขอให้คณะผู้แทนทางการทูตของสวิส ณ กรุงฮาวานา ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในประเทศคิวบา ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตเช็คโกสโลวาเกียในกรุงวอชิงตัน ก็ได้รับการขอจากประเทศคิวบา ให้ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในสหรัฐอเมริกาถึงสังเกตว่า การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์ทางกงสุลจะต้องตัดขาดไปด้วย มาตรา 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติว่า ?ถ้าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองรัฐขาดลง หรือถ้าคณะผู้แทนถูกเรียกกลับเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก. แม้ในกรณีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ รัฐผู้รับจะต้องเคารพและคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทนด้วยข. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการพิทักษ์สถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทน ให้แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่รัฐผู้รับก็ได้ค. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชน์ของคนและคนชาติของตน แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับได้แก่รัฐผู้รับก็ได้ [การทูต]
Departure of Diplomatic Agentsการออกไปจากรัฐผู้รับของเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้อ 44 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติได้ว่า ?แม้ในกรณีการขัดกันด้วยอากร รัฐผู้รับต้องอำนวยความสะดวก เพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นอกจากคนชาติของรัฐผู้รับและคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้น ออกไปในขณะที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะ รัฐผู้รับต้องจัดพาหนะเดินทางในการขนส่งสำหรับตัวบุคคลเหล่านั้น และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้ด้วย? [การทูต]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Chloroprene rubberยาง CR เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน มีทั้งประเภทที่ใช้งานทั่วไปและประเภทใช้งานพิเศษ เช่น ทำกาวยาง ยางใช้เคลือบ และวัสดุอุดรอยรั่ว เป็นต้น เนื่องจากโมเลกุลของยาง CR สามารถจัดเรียงตัวได้อย่างเป็นระเบียบภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ยางชนิดนี้จึงสามารถตกผลึกได้เช่นเดียวกับยางธรรมชาติ มีค่าความทนต่อแรงดึงสูง มีค่าความทนต่อการฉีกขาดและความต้านทานต่อการขัดถูสูง ยาง CR มีสมบัติทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี และทนต่อความร้อน แสงแดด และโอโซนได้ค่อนข้างดี และยังมีสมบัติการหน่วงไฟ จึงนิยมนำไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานภายนอกอาคาร เช่น ยางขอบหน้าต่าง ยางรองคอสะพาน ยางปลอกสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Natural rubberยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลเป็น ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene)ได้มาจากต้นยาง Hevea brasiliensis เมื่อผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันแล้วให้สมบัติเชิงกลดีมาก แข็งแรง ทนต่อการขัดถูและการฉีกขาดดีเยี่ยม แต่ไม่ทนน้ำมันและการเกิดออกซิเดชัน [เทคโนโลยียาง]
Nitrile rubber or Acrylonitrile butadieneยางไนไทรล์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโคพอลิเมอร์ของอะไค รโลไนไทรล์และบิวทาไดอีน ประกอบด้วยอะไครโลไนไทรล์ตั้งแต่ร้อยละ 18-51 ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ยางไนไทรล์เป็นยางที่มีความเป็นขั้วสูงมีสมบัติเด่น คือ ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อความร้อนและต้านทานต่อการขัดถูได้ดี จึงนิยมนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน เช่น ปะเก็นน้ำมัน ยางโอริง ยางซีล ยางเชื่อมข้อต่อ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Polyurethane rubberยางพอลิยูรีเทนได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างหมู่ไอโซไซยาเนต (isocyanate, -N-C=O) และหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl, -OH) เกิดเป็นพันธะยูรีเทน (-NH-CO-O-) ขึ้น ถ้าหมู่ R ในพอลิออลเป็นพอลิเอสเทอร์ จะเรียกว่า พอลิเอสเทอร์ยูรีเทน (AU) และถ้าหมู่ R เป็นพอลิอีเทอร์ จะเรียกว่า พอลิอีเทอร์ยูรีเทน (EU) สมบัติทั่วไปของยางพอลิยูรีเทน คือ มีความทนต่อแรงดึง ความทนต่อการฉีกขาด ความแข็ง ความต้านทานต่อการขัดถู รวมทั้งมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาพอากาศ ออกซิเจน ความร้อน และโอโซนดีมาก แต่จะเสื่อมสภาพได้ง่ายถ้าใช้งานในที่ร้อนชื้นหรือในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับ น้ำร้อน ไอน้ำ กรด หรือด่าง (เกิดการไฮโดรไลซิส) สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ท่อยาง ข้อต่อยาง ปลอกหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง ล้อสเก็ต ยางพื้นรองเท้า ยางซีล ปะเก็น เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Silicone rubberยางซิลิโคนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งในแกนสายโซ่หลักของโมเลกุล ประกอบด้วยอะตอมของซิลิกอน (Si) และออกซิเจน (O) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นพอลิไซลอกเซน (polysiloxane) ยางซิลิโคนมีหลายเกรด แต่ละเกรดจะแตกต่างกันที่หมู่ R ที่เกาะอยู่บนสายโซ่หลัก ดังนี้ MQ หมู่ R เป็นหมู่เมทิล (CH 3 ) VMQ หมู่ R เป็นหมู่ไวนิล (CH 2 = CH 2) PMQ หมู่ R เป็นหมู่ฟีนิล (C 6 H 5 ) PVMQ หมู่ R มีทั้งหมู่ฟีนิล หมู่ไวนิล และหมู่เมทิล FVMQ หมู่ R มีทั้งหมู่ไตรฟลูออโรโพรพิล หมู่ไวนิล และหมู่เมทิล แต่เกรดที่ใช้กันมากที่สุดจะเป็นพอลิเมอร์ของไดเมทิลไซลอกเซน (หมู่ R คือ CH 3) หรือที่มีชื่อย่อว่า MQ สมบัติโดยทั่วไปมีค่าความทนต่อแรงดึง ความต้านทานต่อการขัดถู และความต้านทานต่อแรงกระแทกต่ำมาก ดังนั้นจึงต้องมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงเช่น ซิลิกาเข้าช่วย แต่ยางซิลิโคนทนต่อสภาพอากาศ ออกซิเจน โอโซน แสงแดด และความร้อนได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ได้ เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก ดังนั้นการใช้งานจึงจำกัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ยางชนิดอื่นๆ ได้ เช่น การผลิตชิ้นส่วนของยานอวกาศ เครื่องบิน รถยนต์ ยางโอริง หน้ากากออกซิเจน แป้นกดของโทรศัพท์มือถือ งานทางการแพทย์และเภสัชกรรม เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Abrasionแผลถลอก, การขัดสี, บาดแผลถลอก, รอยแผลถลอก, การถลอก [การแพทย์]
Abrasive Testการตรวจสอบคุณภาพในการขัดสี [การแพทย์]
Autoimmune Mechanismกลไกในระบบอัตตะอิมมิว, การขัดขวางภูมิต่อต้านตัวเอง [การแพทย์]
Dermabrasionเดอร์มาเบรชั่น,เดอร์มาเบรชัน,การขัดผิวหนัง [การแพทย์]
husked rice [brown rice]ข้าวกล้อง, ข้าวที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีให้ขาว เป็นข้าวที่ยังมีเยื่อซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิตามิน B1 ข้าวชนิดนี้ถ้ากะเทาะเปลือกด้วยการตำเรียก ข้าวซ้อมมือ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interfering with the captain's orders will not help resolve our current crisis.การขัดคำสั่งของกัปตันไม่ได้ช่วยแก้วิกิตในปัจจุบันได้ Dead Space: Downfall (2008)
I'm with him. Sorry. Didn't mean to interrupt.มันไม่ได้หมายถึงการขัดคอ Not Cancer (2008)
Now you want to bet against her?ตอนนี้คุณต้องการขัดขวางเธอ Joy (2008)
I meant she's a minor and daddy has a conflict, so we're gonna need Cuddy's signoff.ฉันหมายถึงเธอเป็็นผู้เยาว์และพ่อของเธอ ก็ติดกฎการขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้นเราต้องให้คัดดี้เซ็นต์อนุมัติ Joy (2008)
They don't jam and they never run out of bullets.ไม่มีการขัดลำกล้อง กระสุนไม่เคยหมด Wanted (2008)
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้ 24: Redemption (2008)
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว Frost/Nixon (2008)
A minor struggle ensued, and he was shot at the back of the head.มีการขัดขืนเล็กน้อย และเขาถูกยิง ด้านหลังศรีษะ Pathology (2008)
So there was no struggle.เลยไม่มีร่องรอยการขัดขืน Pathology (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
Or do you want to disobey a direct order?หรือคุณต้องการขัดคำสั่ง ? Chapter Five 'Exposed' (2009)
It looks like we're experiencing some technical difficulty.ดูเหมือนว่าเราจะมี การขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อย The Ugly Truth (2009)
She violated too many aspects of FBI protocol to even count!ทั้งๆที่มีการขัดขวามจากคุณ หล่อนฝ่าฝืนระเบียบหลายอย่างของเอฟบีไอ มากเกินกว่าที่จะนับด้วยนะ! The No-Brainer (2009)
And no defensive wounds, either.ไม่มีร่องรอยการขัดขืน Bloodline (2009)
Dissociative identity disorder.ดูนี่นะ เอาล่ะ การขัดขวามครั้งแรกดูกล้า ๆ กลัว ๆ Conflicted (2009)
You know,your involvement in this case could be a conflict of interest.รู้ไหมว่าความเกี่ยวพันที่คุณมีในคดีนี้ อาจเป็นการขัดผลประโยชน์ A Shade of Gray (2009)
The man's like a wall of stone when it comes to breaching Buy More policy.เขาชอบสร้างกำแพงกั้นตัวเอง เมื่อมีนโยบายการขัดแย้งของบายมอร์ Chuck Versus the First Kill (2009)
These processing nodes are scrubbers,นั่นเป็นจุดที่ทำงานด้านการขัดถู Air: Part 1 (2009)
Eric has had a thousand years practicing deceit.เอริคมีเวลานับพันปีในการขัดเกลาเล่ห์กล I Will Rise Up (2009)
In a supposedly gang-related incident.จากที่คาดเอาไว้ เกิดการขัดแย้งระหว่างแก๊งค์ Dex Takes a Holiday (2009)
That's highly unlikely during a struggle.มันคงไม่ใช่วิธีการขัดขืนต่อสู้ Dex Takes a Holiday (2009)
- what you said about traditions shaping our kids...การพูดเรื่องประเพณี ถือเป็นการขัดเกลา เด็กๆ Hungry Man (2009)
I've been a part of a lot of study groups, that fell apart because of unresolved tension.เพียงเพราะภาวะตึงเครียดที่ไม่เคยได้รับการขัดเกลา เราควรจะมองข้ามความกังวลใจของแอนนี่รึเปล่า? เราไม่ได้ชวนเธอมาเหรอ? Pilot (2009)
The result of conflicting neural impulses.ผลจากการขัดกันของระบบประสาท Of Human Action (2009)
Anakin Skywalker races in to cut off their escape and stop Bane from delivering the stolen holocron.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ก็ได้ เข้าทำการขัดขวางและหยุดยั้งเบน จากการส่งมอบโฮโลครอนที่ถูกขโมย Holocron Heist (2009)
The assassination of Yoon Sung Chul was the result of the internal dissension in North Korea.คดีลอบสังหาร ยุนซองชอล เป็นผลมาจากการขัดแย้งภายในของฝ่ายเกาหลีเหนือ Iris (2009)
Doctor, in all conflicts between positive and negative energy ... always dominates the negative.ด๊อกเตอร์ เมื่อมีการขัดแย้งระหว่าง ด้านบวกและด้านลบ ด้านลบจะเป็นฝ่ายที่มีอิทธิพลกว่าเสมอ Astro Boy (2009)
Their objective isn't to control the conflict it's to control the debt that the conflict produces.เป้าหมายพวกเขาไม่ใช่ควบคุมการขัดแย้ง แต่คือการควบคุมหนี้สินที่เกิดจากการทำสงคราม The International (2009)
I'm not saying that the world is enjoying its longest period of uninterrupted peace in years because of me.ผมจะไม่พูดว่าโลกนั้นสนุกสนานกับ ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด ของการขัดขวางสันติภาพมาเป็นเวลานานนับปี Iron Man 2 (2010)
When is your money on publicity for the martial artsมันเหมือนเป็นการขัดใจ kito เอา Ip Man 2 (2010)
Pardon me... for interrupting.ขอประทานโทษ ในการขัดจังหวะ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
There was no screams, no sign of any altercation.ไม่มีเสียงกรีดร้อง ไม่มีร่องรอยการขัดขืนต่อสู้ Episode #1.4 (2010)
You know, it's illegal to provide false information that may impede a federal investigation.มันผิดกฎหมายที่ให้การ ข้อมูลเท็จนั้น เป็นการขัดขวางการสืบสวนของจนท. The Predator in the Pool (2010)
Break-in at Langdon chemical two weeks ago.มีการขัดจังหวะที่ลอนดอน สองอาทิตย์ก่อน Amber 31422 (2010)
- What the hell? !ฉันเกลียดการขัดจังหวะ The Sacrifice (2010)
And there's no sign of forced entry or a struggle.และไม่มีร่องรอยการงัดแงะเข้าบ้าน หรือการขัดขืน The Internet Is Forever (2010)
In case there's any interruptionเผื่อในกรณีที่มีการขัดจังหวะ Awakening (2010)
And with that, my friends went to work trying to stop Paul Young.ด้วยเหตุนี้ เพื่อนๆของฉันจึงเริ่มทำการขัดขวางพอล ยัง Down the Block There's a Riot (2010)
Witnesses have conflicting stories.ผู้เห็นเหตุ ให้การขัดแย้งกัน Samaritan (2010)
True, in the grand scale of things, it was a small conflict.ความจริง , ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยังคงมีการขัดแย้งเล็กน้อยอยู่ Assassin (2010)
He leads the TSS.เขาเป็นหัวหน้า TSS สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาคือการขัดขวาง Trollhunter (2010)
He spends every spare second rubbing that thin sword.เขาใช้เวลาว่างทั้ังหมดไปกับการขัดดาบนั่น The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
- Well, the mutiny didn't help.- การขัดคำสั่งไม่ได้ช่วยอะไร Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
If he knew who the shooter was and didn't tell us that would be obstruction of justice.เพราะถ้ารู้ตัวคนยิงแต่ไม่บอกเรา นั่นคือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Horrible Bosses (2011)
What are you planning to do about Raphael?ยอมรับหรือยอมตาย เป็นอะไรไปเจ้าคนฝรั่งเศส แล้วการขัดขืนล่ะ The Man Who Would Be King (2011)
How wonderful. An interruption.-วิเศษจัง การขัด The Math Class (2011)
We thought you must be out there doing something incredibly stupid against orders, so we sent patrol units everywhere we figured you'd be moronic enough to go.พวกเราคิดว่าพวกคุณ จะต้องออกไปทำอะไรโง่ๆ ที่เป็นการขัดขืนคำสั่งข้างนอกแน่ เราก็เลยส่งหน่วยลาดตระเวน Countdown (2011)
They're still dragging their feet, prolonging their dynasty.นี่คือการขัดความประสงค์ของประชาชน กล้าฝืนทำอะไรเกินตัว 1911 (2011)
And no sign of a struggle.ไม่มีสัญญาณของการขัดขืน Corazon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขัดกัน[n. exp.] (kān khat kan) EN: confliction ; conflict   FR: conflit [m]
การขัดกันของกฎหมาย[n. exp.] (kān khat kan khøng kotmāi) EN: conflict of laws   FR: conflit de lois [m]
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat) EN: obstruction of a police officer   
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhwāng krabūankān yutitham) EN: obstruction of justice   FR: obstruction à la justice [f]
การขัดถู[n.] (kān khatthū) EN: abrasion [f]   FR: abrasion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blockade[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น
blockage[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น, Syn. obstruction
buff[VT] การขัดเพื่อทำให้พื้นผิวนุ่ม
burnish[N] การขัดเงา
chafe[N] ความร้อนที่เกิดจากการขัดถู, Syn. heat
chafe[VT] ถลอกจากการขัดถู
chafe[VI] ถลอกจากการขัดถู
chafe[N] รอยถลอกที่เกิดจาการขัดถู
collision[N] การขัดแย้ง, Syn. clash, conflict, discord, contention, disagreement, disputation
constipation[N] การขัดขวาง
cosmopolitan[ADJ] ซึ่งมีความรู้และได้รับการขัดเกลา
determent[N] การขัดขวาง, See also: การยับยั้ง, การป้องกัน, Syn. limitation
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance
filibuster[N] การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา, Syn. delaying tactic, hindrance, interference
friction[N] การเสียดสี, See also: การขัดสีกันระหว่างวัตถุ
inhibition[N] การขัดขวาง, See also: การสกัดกั้น, การหักห้ามใจ, Syn. restraint, hindrance, repression
interception[N] การสกัดกั้น, See also: การขัดขวาง, Syn. prevention, stoppage
interruption[N] การขัดจังหวะ, See also: การหยุดชะงัก, Syn. suspension, pause, break
loggerhead[N] การทะเลาะวิวาท, See also: การขัดแย้ง
mutinous[ADJ] ซึ่งแสดงการขัดขืน, See also: ซึ่งควบคุมได้ยาก, Syn. insubordinate, riotous
mutiny[N] การขัดขืนคำสั่ง, See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
nobbling[N] การขัดขวางไม่ให้ม้าชนะการแข่งขัน เช่นให้ยา
obstruction[N] การขัดขวาง, Syn. hindrance, blockage, Ant. encouragement
obstructionism[N] การขัดขวาง, See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น, Syn. filibuster
opponency[N] การขัดขวาง
polish[N] การขัด, See also: การถูให้ขึ้นเงา
polish[N] การขัดเกลา
prevention[N] การป้องกัน, See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน, Syn. stoppage, arresting
resistance[N] การต่อต้าน, See also: การขัดขืน, Syn. opposition, struggle
rub[N] การขัด, See also: การถู, การเช็ด, Syn. polish, wipe
scour[N] การขัดให้สะอาด, See also: การขัดเงา, การถูให้สะอาด, การล้างออก
scouring[N] การขัดให้สะอาด, See also: การชะล้าง, Syn. cleaning, excavation, rub
scourings[N] สิ่งสกปรกที่ได้มาจากการขัดถู, See also: กากเดนชั้นเลวของสังคมขยะ
scrub[N] การขัดถู, See also: การถู, การขัด
scrubbiness[N] การขัดถู
shoeshine[N] การขัดรองเท้า, See also: การทำความสะอาดรองเท้า
strife[N] การแข่งขันกัน, See also: การต่อสู้กัน, การขัดแย้งกัน, Syn. conflict, competition, rivalry, struggle, Ant. peace
trammel[N] การขัดขวาง
wipe[N] การเช็ด, See also: การถู, การขัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
conflict of lawsn. การขัดกันของกฎหมาย
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
determent(ดิเทอร์'เมินทฺ) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง, Syn. restraint
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
gandhi(กาน'ดี) Magatma,มหาตมะคันธรัฐบุรุษของอินเดียผู้เป็นเจ้าของลัทธิอหิงสา (Gandhism) หรือลัทธิการขัดขวางโดยไม่ต่อสู้
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
paralogism(พะแรล'ละจิสซึม) n. การขัดกับหลักตรรก,ทฤษฎีลวงโลก., See also: paralogistic adj.
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
scouring(สเคา'ริง) n. การขัดให้สะอาด,การชะล้าง,การขัดถู., See also: scourings สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากการขัดถู,กากเดนชนชั้นเลวของสังคมขยะ, Syn. cleansing
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
shoeshine(ชู'ไชน) n. การขัดรองเท้า,ความเป็นมันเงาของรองเท้าจากการขัด

English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
lameness(n) ขากะเผลก,ความพิการ,ความบกพร่อง,อาการขัดยอก,ความอ่อนแอ
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
scrub(n) การขัด,การถู,สิ่งที่แกร็น,ของชั้นเลว
strife(n) ความพยายาม,การวิวาท,การขัดแย้ง,การดิ้นรน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
wholegrain (n ) ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย
See also: S. whole-grain; whole seed,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
摩耗[まもう, mamou] การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
摩耗[まもう, mamou] การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
摩耗[まもう, mamou] (n ) การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top