Search result for

*การก่อการร้าย*

(73 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การก่อการร้าย, -การก่อการร้าย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก่อการร้าย[N] rebellion, Syn. การจราจล, Example: การก่อการร้ายข้ามชาติทำให้เราต้องเสียเลือดเนื้ออย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานการณ์ฉุกเฉินน. สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การรบหรือการสงคราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terrorismการก่อการร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bioterorismการก่อการร้ายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Domestic terrorismการก่อการร้ายภายในประเทศ [TU Subject Heading]
Terrorismการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Terrorism and mass mediaการก่อการร้ายกับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism in mass mediaการก่อการร้ายในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism victims' familiesครอบครัวของผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Victims of terrorismผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
War on Terrorism, 2001-สงครามตอบโต้การก่อการร้าย ค.ศ. 2001- [TU Subject Heading]
Cobra Goldการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็น เจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี การฝึกคอบร้าโกลด์พัฒนามาจากการฝึกผสมยกพลขึ้นบกระหว่างกองทัพเรือไทยกับกอง ทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำการฝึกร่วมกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ต่อมาใน พ.ศ. 2525 ได้รวมการฝึกหลายอย่างเข้าด้วยกันแล้วกำหนดชื่อรหัสการฝึกขึ้นใหม่ว่า "การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์" ปัจจุบัน มีประเทศที่ร่วมฝึกรวม ทั้งร่วมสังเกตการณ์หลายประเทศ รวมทั้งได้ขยายการฝึกครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การตอบโต้การก่อการร้ายด้วย [การทูต]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
international terrorismการก่อการร้ายสากล [การทูต]
New World Orderระเบียบใหม่ของโลก คำนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับอดีตประธานาธิบดียอร์ช บุช และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางใจสมัยหลังจากที่ประเทศอิรักได้ใช้กำลัง ทหารรุกรานประเทศคูเวต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1990 กล่าวคือ ประธานาธิบดียอร์ช บุช มีความวิตกห่วงใยว่า การที่สหรัฐอเมริกาแสดงปฏิกิริยาต่อการรุกรานของอิรักนี้ ไม่ควรจะให้โลกมองไปในแง่ที่ว่า เป็นการปฏิบัติการของสหรัฐแต่ฝ่ายเดียวหากควรจะมองว่าเป็นเรื่องของหลักความ มั่นคงร่วมกัน (Collective Security ) ที่นำออกมาใช้ใหม่ในสมัยหลังสงครามเย็นในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสภาร่วมทั้ง สองของรัฐสภาอเมริกันเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดีบุชได้วางหลักการง่าย ๆ 5 ข้อ ซึ่งประกอบเป็นโครงร่างของระเบียบใหม่ของโลก ตามระเบียบใหม่ของโลกนี้ โลกจะปลอดพ้นมากขึ้นจากการขู่เข็ญหรือการก่อการร้าย ให้ใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการแสวงความยุติธรรม ตลอดจนให้บังเกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นในการแสวงสันติสุข ซึ่งจะเป็นยุคที่ประชาชาติทั้งหลายในโลก ไม่ว่าจะอยู่ในภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคเหนือหรือภาคใต้ ต่างมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวแม้ว่า ระเบียบใหม่ของโลก ดูจะยังไม่หลุดพ้นจากความคิดขั้นหลักการมาเป็นขั้นปฏิบัติอย่างจริงจังก็ตาม แต่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า อย่างน้อยก็เป็นการส่อให้เห็นเจตนาอันแน่วแน่ที่จะกระชับความร่วมมือระหว่าง ประเทศใหญ่ ๆ ทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้องค์การระหว่างประเทศมีฐานะเข้มแข็งขึ้น และให้กฎหมายระหว่างประเทศมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ต่อมา เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในด้านการเมืองของโลกระหว่างปี ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 1991 ทำให้หลายคนเชื่อกันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังผันไปสู่หัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ กล่าวคือ ความล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปภาคตะวันออก อวสานของสหภาพโซเวียตในฐานะประเทศอภิมหาอำนาจ การยุติของกติกาสัญญาวอร์ซอว์และสงครามเย็น การรวมเยอรมนีเข้าเป็นประเทศเดียว และการสิ้นสุดของลัทธิอะพาไทด์ในแอฟริกาใต้ (คือลัทธิกีดกันและแบ่งแยกผิว) เหล่านี้ทำให้เกิด ?ศักราชใหม่? ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า บรรดาประเทศต่าง ๆ บัดนี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น องค์การสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงมีศักยภาพสูงขึ้น กำลังทหารมีประโยชน์น้อยลง เสียงที่กำลังกล่าวขวัญกันหนาหูเกี่ยวกับระเบียบใหม่ของโลกในขณะนี้ คือความพยายามที่จะปฏิรูปองค์การสหประชาติใหม่ และปรับกลไกเกี่ยวกับรักษาความมั่นคงร่วมกันให้เข้มแข็งขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคง ควรจะเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ โดยจะให้สมาชิกที่มีอำนาจใช้สิทธิ์ยับยั้งนั้นได้แก่สมาชิกในรูปกลุ่มประเทศ (Blocs of States) แทนที่จะเป็นประเทศสมาชิกถาวร 5 ประเทศเช่นในปัจจุบันอย่างไรก็ดี การสงครามอ่าวเปอร์เซียถึงจะกระทำในนามของสหประชาชาติ แต่ฝ่ายที่รับหน้าที่มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา แม่ว่าฝ่ายที่รับภาระทางการเงินมากที่สุดในการทำสงครามจะได้แก่ซาอุดิอาระ เบียและญี่ปุ่นก็ตาม ถึงแม้ว่าคติของระเบียบใหม่ของโลกจะผันต่อไปในรูปใดก็ดี สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ โลกจะยังคงต้องอาศัยพลังอำนาจ การเป็นผู้นำ และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อไปอยู่นั่นเอง [การทูต]
Bioterrorismการก่อการร้ายชีวภาพ, การก่อการร้ายชีวภาพ การก่อการร้ายที่ข่มขู่หรือตั้งใจใช้สารชีวภาพ เช่น เชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรียหรือไวรัส) หรือชีวพิษ
การก่อการร้าชีวภาพ สร้างความกลัวให้กับกลุ่มคนเป้าหมายหรือสังคมโดยรวม โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจได้มาจากธรรมชาติหรืออยู่ในรูปที่ดัดแปลงโดยมนุษย์ก็ได้ และอาจใช้ในรูปฝุ่น ผง หรือทำให้ปนเปื้อนไปกับอาหารหรือน้ำ เป็นต้น [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น Vantage Point (2008)
For months now, President Ashton has been working with leaders from five continents, to forge a new ground-breaking alliance in the ongoing war on terror.หลายเดือนมานี้ ประธานาธิปดีแอชตั้น ได้ปรึกษากับบรรดาผู้นำจาก 5 ทวีป เพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ในการ ทำสงครามต่อสู้การก่อการร้ายค่ะ Vantage Point (2008)
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ Vantage Point (2008)
Think I'd miss a terrorist attack of this magnitude?คิดเหรอฉันจะพลาด การก่อการร้ายครั้งสำคัญครั้งนี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
Terrorist threats are real, present, deadly and persistent.การก่อการร้ายกำลังเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง Body of Lies (2008)
Yet this is the same man who will go on videotape with his brothers describing what he's done and what's gonna come.นี่คือคนเดียวกับที่ปรากฎในวิดีโอเทป บรรยายการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น และที่กำลังจะเกิด Body of Lies (2008)
Bioterror threat, level 2.** ต่อต้านการก่อการร้าย ** ทางชีวะภาพระดับ 2 WarGames: The Dead Code (2008)
Bioterror threat, level 3.** ต่อต้านการก่อการร้าย ** ทางชีวะภาพระดับ 3 WarGames: The Dead Code (2008)
Bioterror threat level...** ต่อต้านการก่อการร้าย ** ทางชีวะภาพระดับ ... WarGames: The Dead Code (2008)
Bioterror threat level 4.** ต่อต้านการก่อการร้าย ** ทางชีวะภาพระดับ 4 WarGames: The Dead Code (2008)
Central Park was just hit by what seems to be a terrorist attack.เซ็นทรัลปาร์ตถูกโจมตีโดย สิ่งที่เหมือนจะเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)
Moments ago, in an official statement, the government moved away from its initial position that this was a terrorist attack.เมื่อสักครู่ ในการประกาศอย่างเป็นทางการ รัฐบาลเปลี่ยนความคิดจากเดิม ที่ว่าเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)
- I don't think it's terrorists, sir.- ผมไม่คิดว่าเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)
To finance shady operations, whatever.เป็นเงินทุนในการก่อการร้าย, อะไรก็ได้ Safe and Sound (2008)
...port accident for a terrorist attack, or worse....อุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่ ของการก่อการร้าย, หรือยิ่งกว่า. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
There's about to be anothe terrorist attack on this city.จะเกิดการก่อการร้ายขึ้นในเมืองนี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We stress caution and calm, but we acknowledge we have intel about another terrorist action.เราต้องเตือนภัยอย่างสงบ \ แต่ยอมรับว่า มีการก่อการร้ายจริง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Madam president, we've discovered what we believe was a staging area being used by terrorists on the south shore of the potomac, near the itp rail and shipyards.ท่าน ปธน. , เราได้ค้นพบสิ่งที่\ จะเป็นที่ ๆ ใช้ในการก่อการร้าย อยู่ทางใต้ของ โพโตแมค ใกล้กับถนนและอู่ซ่อมเรือ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
This is not a maybe. Ryan burnett is an accessory to a terrorist attack.นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ไรอัน เบอร์เนต สมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้าย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Jack believes that they were behind Juma and all of the terrorist attacks today.แจ็คเชื่อว่าพวกเขาอยู่เบื้องหลังจูม่า และการก่อการร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I'm still material evidence in an ongoing terrorist threat.ผมยังมีหลักฐานเกี่ยวกับการคุกคาม ของการก่อการร้าย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
To cover up the fact that they helped Juma stage the terrorist attacks today.เพื่อปกปิดความจริงที่พวกเขาช่วยจูม่า ในการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Federal instigations continue into the terrorist acts that have gripped the nation's capital, as well as the people of Kidron, Ohio.หน่วยงานสืบสวนกำลังสืบเรื่องการก่อการร้ายที่ เมืองหลวง และที่คิดรอน โอไฮโอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
We will increase these efforts... and as I promised our distinguished people... terrorism will no longer be an important topic... by the end of summer.แล้วเราจะทำให้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ.. และอย่างที่ผมได้สัญญากับประชาชนของเราไว้.. การก่อการร้ายจะไม่ใช่สาระสำคัญ.. The Breath (2009)
General Güres is ordered to lead the examination... in Diyarbakir in the southeast of the country.นายพล โกอูรส์ ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุด.. สอบสวนการก่อการร้าย.. ที่เกิดขึ้นใน ดิยาบาตีร์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ.. The Breath (2009)
I know he excommunicated you from the IRA, that he stole your wife, raised your daughter.ฉันยังรู้มาว่าเขาไล่นายออก จากกลุ่มขบวนการก่อการร้ายIRA เขาขโมยเมียนายไป เลี้ยงดูลูกสาวของนาย Balm (2009)
From terrorism to global economic chaos.จากการก่อการร้าย ถึง ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจทั่วโลก Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
As a Homeland agent, you are aware, I'm sure that anyone who impedes an investigation into terrorism has virtually no protection under the law.ในฐานะของตัวแทนจากรัฐบาล คุณควรจะรู้ไว้ว่า ใครก็ตามที่ขัดขวาง การสืบสวน อันนำพาไปสู่การก่อการร้าย Rates of Exchange (2009)
Of an attack on america.ของการก่อการร้ายในอเมริกา Amplification (2009)
This place has major anti-terrorism security.สถานที่นี้เป็นหลักในการรักษา ความปลอดภัยต่อต้านการก่อการร้าย Fracture (2009)
So Hazmat suspects chemical or bioterrorism.Hazmat สงสัยว่าเป็นสารเคมี หรือเป็นการก่อการร้ายทางชีวภาพ Bolt Action (2009)
Popularity polls continue to show huge support for the president as the economy rallies and terrorism declines.โพลสำรวจความนิยมยังคงแสดงถึง การสนับสนุนอย่างมาก สำหรับประธานาธิบดี ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านการก่อการร้าย August (2009)
Similar scenes have been occurring across Asia and the Middle East in recent times.และ มิดเดินเอิร์ธ ในช่วงเวลาต่อมา ในข่าวท้องถิ่นวันนี้ การก่อการร้ายที่เกี่ยวกับเลือดได้เพิ่มขึ้น Daybreakers (2009)
... possible terrorist plot.มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการก่อการร้ายขึ้น Knowing (2009)
Yes.คุณพูดว่าพวกเขาด่างพร้อย จากการก่อการร้าย Edge of Darkness (2010)
That's counter terrorism.ในหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย Unearthed (2010)
Of a bioterrorism event?เป็นผลจากการก่อการร้าย\ โดยอาวุธชีวภาพ What Lies Below (2010)
A large scaled terrorst attack is expected.การก่อการร้ายที่รุนแรงเป็นไปตามคาด Airiseu: Deo mubi (2010)
How can we stop a nuclear terror?เราจะหยุดการก่อการร้ายขณะนี้ได้อย่างไร? Airiseu: Deo mubi (2010)
The war, an attack on theสงคราม การก่อการร้ายใน Voyage of Temptation (2010)
You are officially and indefinitely detained under investigation by the w.M.D. Directorate within the FBI's national security branch.คุณถูกกักตัวเอาไว้ อย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้การสืบสวนของ คณะกรรมการป้องกัน การก่อการร้าย ร่วมกับทาง FBI และสาขาของ สำนักงานความมั่งคงแห่งชาติ Revelation Zero: Part 1 (2010)
To train soldiers in the apprehension of terrorists.เพื่อฝึกทหารต่อสู้กับ การก่อการร้าย The Beginning in the End (2010)
The pattern of destruction that we struggle with daily.(The Pattern) แบบแผนของการก่อการร้าย ที่เรากำลังต่อกรกันอยู่ทุกวัน Over There: Part 1 (2010)
Wedeck offered me a position on the dhs counterterrorism task force.เวดเด็คเสนอตำแหน่งให้่ผม ที่ศูนย์เฉพาะกิจ ต่อต้านการก่อการร้าย Queen Sacrifice (2010)
Surveillance, counterterrorism, trafficking. Come on.การเฝ้าระวังภัย ต่อต้านการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ มาเหอะน่า Let No Man Put Asunder (2010)
Owen swapped them, he swapped it. You need to call Anti-Terrorism.โอเว่นสับเปลี่ยนพวกมัน เขาเปลี่ยนมัน คุณจำเป็นต้องโทรหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย Episode #1.2 (2010)
So, here's what's going to happen, Anti-Terrorism's going to go in big and noisy and Owen dies.งั้น นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย จะเข้ามาเป็นพี่ใหญ่เองเข้ามาจัดการเองและโอเว่นจะต้องตาย Episode #1.2 (2010)
This is now a matter for antiterrorism. Do not proceed.นี่ไม่ใช่หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย อย่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น Episode #1.2 (2010)
He brought Eppley's radio to me so I'd warn Anti-Terrorism and they'd shut down their comms.เขาเอาวิทยุเอ็ปลีย์มาให้ฉัน เพื่อฉันจะได้เตือนหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย และพวกเขาจะระงับสัญญาณของพวกเขา Episode #1.2 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mischief-making[N] การก่อการร้าย, See also: การทำความชั่ว, Syn. mischief
nihilism[N] การก่อการร้าย, See also: การปฏิวัติ, Syn. terrorism
terror[N] การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, See also: การก่อการร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テロ[てろ, tero] (n) การก่อการร้าย, See also: テロリズム
テロリズム[てろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้าย, See also: テロ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top