Search result for

*กบิล*

(76 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กบิล, -กบิล-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบิล(กะบิน) น. ลิง.
กบิล(กะบิน) น. ระเบียบ, แบบ, ทาง, เช่น กบิลความ
กบิลวิธีการ เช่น ลงโทษตามกบิลเมือง
กบิลกระบวน, หมู่, เช่น กบิลไม้
กบิลบรรดา เช่น กบิลว่าน, คำนี้บางทีเขียนเป็น กะบิล กระบิล ระบิล.
กระ ๔ใช้เป็นพยางค์หน้า (๑) ซึ่งเดิมเป็น ก กำ กุ ข ต ส เช่น กบิล-กระบิล, กำแพง-กระแพง, กุฎี-กระฎี, ขจัด-กระจัด, ตวัด-กระหวัด, สะท้อน-กระท้อน. (๒) โบราณใช้แทน ตระ เช่น ตระกูล-กระกูล, ตระลาการ-กระลาการ. (อัยการเบ็ดเสร็จ). (๓) เติมหน้าคำโดยไม่มีความหมายก็มี เช่น ซุ้ม-กระซุ้ม, โดด-กระโดด, พุ่ม-กระพุ่ม, ยาจก-กระยาจก, เติมให้มีความหมายแน่นแฟ้นขึ้นก็มี เช่น ทำ-กระทำ, ทุ้ง-กระทุ้ง, เสือกสน-กระเสือกกระสน. (๔) ยํ้าหน้าคำอันขึ้นต้นด้วย ก ในบทกลอน คือ กระกรี๊ด กระกรุ่น กระกลับกลอก กระเกริ่น กระเกรียม กระเกรียว กระเกรี้ยว กระเกริก. (๕) นอกนี้เป็น กระ มาแต่เดิม เช่น กระทรวง กระบือ.
กระสือ ๒ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นและหัวคล้ายขมิ้นอ้อย สีขาว ฉุนร้อน ตามตำรากบิลว่านว่า เมื่อหัวแก่มีธาตุปรอทลงกิน มีพรายเป็นแสงแมงคาเรืองในเวลากลางคืน ถือกันว่ามีสรรพคุณอยู่คง แต่เป็นกายสิทธิ์ ชอบไปเที่ยวหากินของโสโครก และเข้าสิงกินคนดั่งกระสือหรือปอบ แล้วบอกชื่อเจ้าของว่านที่ปลูกนั้นว่า เป็นตัวกระสือหรือผีปอบ ทำให้ขายหน้าจึงไม่ค่อยมีใครกล้าปลูก.
กะบิลน. ระเบียบ, หมู่. (ดู กบิล ๒).
คืบ ๒น. ว่านชนิดหนึ่ง ใบเหมือนผักอีแปะ ก้านเขียวเล็ก มีเมล็ดที่ปลายใบ เมื่อเมล็ดแก่และหางตกถึงดินแล้ว เมล็ดงอกเป็นต้นขึ้นมา ในตำรากบิลว่านกล่าวว่าใช้เมล็ดห่อผ้าไว้ ตีฟันไม่เข้า.
แทงบิลเลียดก. กิริยาที่ใช้ไม้คิวกระแทกลูกบิลเลียดให้กลิ้งไป.
บาง ๒ว. มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย, เช่น มีดบาง ผ้าบาง, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ผสมสุราแต่น้อย ๆ ไม่เข้มข้น เรียกว่า ผสมแต่บาง ๆ, แทงลูกบิลเลียดไปถูกอีกลูกหนึ่งเพียงผิว ๆ เรียกว่า แทงบางไป, เรียกผู้ที่มีผมน้อยกว่าปรกติ ว่า ผมบาง, เรียกผู้ที่อายง่ายกว่าปรกติ คือไม่ควรละอาย กลับอาย ว่า หน้าบาง, ตรงข้ามกับ หน้าหนา, เรียกผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง ว่า เอวเล็กเอวบาง หรือ เอวบางร่างน้อย, เรียกคนอ่อนแอทนความลำบากไม่ได้เพราะไม่เคยชิน ว่า คนผิวบาง.
ลักษณ-, ลักษณะ(-สะหฺนะ) น. สมบัติเฉพาะตัว เช่น น้ำมีลักษณะเป็นของเหลว ลูกบิลเลียดมีลักษณะกลม ลูกเต๋ามีลักษณะเหลี่ยม คนไทยมีลักษณะอ่อนโยน
ศากย-, ศากยะ(สากกะยะ) น. ชื่อวงศ์กษัตริย์วงศ์หนึ่งในเมืองกบิลพัสดุ์ เรียกว่า ศากยวงศ์, เรียกกษัตริย์ในวงศ์นี้ ว่า ศากยะ.
สักกะ ๒, สักยะน. ชื่อวงศ์กษัตริย์วงศ์หนึ่งในเมืองกบิลพัสดุ์, ศากยะ ก็ว่า. (ป.; ส. ศากฺย). (ดู ศากย-, ศากยะ).
สากิย-, สากิยะน. ชื่อวงศ์กษัตริย์วงศ์หนึ่งในเมืองกบิลพัสดุ์ เรียกว่า ศากยวงศ์ หรือ สากิยวงศ์, เรียกกษัตริย์ในวงศ์นี้ ว่า ศากยะ หรือ สากิยะ, ถ้าเพศหญิง ใช้ว่า สากิยา หรือ สากิยานี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encephalopathy, Bilirubinไบลิรูบินเอนเซพาโลพาธี,พยาธิภาวะที่สมองจากบิลิรูบิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Tell Billie for me,บอกบิลลี่ให้ฉันที Public Enemies (2009)
Well,we're not going anywhere, Bill.เราจะยังไม่ไปไหนหรอกบิล A Shade of Gray (2009)
We're gonna deduct it from her next bill.เราจะหักเงินนี้จากบิลรอบถัดไป Marry Me a Little (2009)
Do you know who Billy Wisher is?คุณรู้จักบิลลี่ วิชเชอร์ไหม Today Is the Day: Part 2 (2009)
You don't know Bill.นายไม่รู้จักบิล Release Me (2009)
I love Bill.ฉันรักบิล I Will Rise Up (2009)
It's a text from Bill.ข้อความจากบิล Frenzy (2009)
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
You can deduct the coffee from my bill.คุณหักค่ากาแฟออกจากบิลของฉันได้นะ Leap Year (2010)
Because if Bill was, in fact, kidnapped, by human or vampire,ถ้าหากบิลถูกลักพาตัวไปจริงๆ ไม่ว่าโดยมนุษย์หรือโดยแวมไพร์ Bad Blood (2010)
We are all supposed to respect our elders, and since Bill Compton's got about a hundred years on you,ที่ว่าฉันถูกเลี้ยงดูมา ให้เคารพผู้สูงอายุ พวกเราทั้งหมดควรให้ ความเคารพกับผู้สูงอายุ และเนื่องจากบิล คอมป์ตันมีอายุ มากกว่าคุณเ็ป็นร้อยปี Bad Blood (2010)
Because I love Bill just like you love your wife and your children and your grandbabies.เพราะว่าฉันรักบิล เหมือนอย่างที่คุณรักภรรยา และรักลูกและหลานของตัวเอง Bad Blood (2010)
And if you feel anything from Bill-และถ้าเธอได้สัมผัสอะไรจากบิล Beautifully Broken (2010)
Then maybe you don't know the real Bill.หรือเธอไม่รู้จักบิลตัวจริง Night on the Sun (2010)
She was bald as a cue ball.หัวเธอล้านเหมือนลูกบิลเลียต Two and a Half Men (2010)
Other than a massive bill for overtime.นอกจากบิลค่าล่วงเวลา.. ราคาแพง The Blind Banker (2010)
It stands to reason, Bill if I swim against the swarm, I must eventually reach the end of the world.ทำให้รู้สึกบิล, ถ้าฉันว่ายน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน จบลงมา ... ในตอนท้ายของโลก Happy Feet Two (2011)
Thanks a lot, Pam. I'll just go to Bill.ขอบคุณมากแพม ฉันจะไปบอกบิล If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Tell Bill and I will rip you to pieces. Ahhh! Be nice to her.ถ้าบอกบิล ฉันฉีกเธอเป็นชิิ้นๆแน่ สุภาพกับเธอหน่อย If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
- That's Bill's kid, isn't it?- นั่นลูกบิลนี่ - แล้ว? Wild Bill (2011)
It was like this delicately arranged configuration of billiard balls.มันเป็นเหมือนการกำหนดค่านี้จัด ประณีต ของลูกบิลเลียด Does Time Really Exist? (2011)
So, if you have a very simple physical system, like just two billiard balls, when you knock one into the other There is no difference between one direction of time and the other.ดังนั้นถ้าคุณมีระบบทางกายภาพที่ ง่ายมาก เช่นเดียวกับสองลูกบิลเลียด เมื่อคุณเคาะหนึ่งไปอีก Does Time Really Exist? (2011)
I've divided your bills into three categories...ฉันแยกบิลของเธอ เป็น3ประเภท... And the '90s Horse Party (2011)
Look, why don't you go check out the local Plucky's and ask about this Billy kid?นี่ ทำไมนายไม่ไปเช็คร้านพลักกี้ในเมือง สอบถามเรื่องเด็กบิลลี่ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Something has to be done about this, Lulu.-งัย -รู้จักบิลลี่แล้วใช่ไหม? The Birkin (2012)
Joe! Help me here with Billy.โจ มาช่วยฉันแบกบิลลี่ Episode #1.3 (2012)
You could shave me bald as a cue ball, and I'll still be the hottest tamale in this joint.จะโกนหัวให้โล้นเหมือนกับลูกบิลเลียดก็เชิญ ยังไงฉันก็ยังเป็นผู้หญิงที่เร่าร้อนที่สุดในที่แห่งนี้อยู่ดี Welcome to Briarcliff (2012)
Look out!ทำไมจึงเลือกบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
- From Billings?- จากบิลลิงส์? Nebraska (2013)
Two goddamn days from Billings!ตั้งสองวันจากบิลลิงส์ Nebraska (2013)
Look, the only reason I agreed to take you to Lincoln was to get out of Billings for a while, and maybe have some time with you.เหตุผลเดียวที่ผมเห็นด้วย ที่จะพาพ่อไปลินคอล์น คือหนีจากบิลลิงส์ไปสักพัก และมีเวลากับพ่อบ้าง Nebraska (2013)
I'm sorry, but I feel like I'm splitting the cable bill with a ticking time bomb.ฉันขอโทษ แต่ฉันรู้สึกเหมือนกำลังแยกบิลค่าเคเบิล โดยมีระเบิดเวลาติดอยู่ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Do you still love Bill?คุณยังรักบิลใช่ไหม Who Are You, Really? (2013)
Stay away from Bill.อยู่ห่างจากบิลซะ Who Are You, Really? (2013)
Anyway, I saw online that you sell a chain wallet with an eight ball on the chain.อย่างไรก็ดี ฉันเห็นผ่านอินเตอร์เนตว่าคุณขาย กระเป๋าสตางค์ ที่มีโซ่และสัญลักษณ์ลูกบิลเลียดสีดำ Dodger (2013)
According to his hotel bill,ดูจากบิลจากทางโรงเเรมของเขา Booked Solid (2013)
- Praise Bill!สดุดีแกบิล Dead Meat (2013)
- a set of marbles from Billy Thatcher.จะร้องชุดของหินอ่อนจากบิลลี่แทต เชอร์ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Nice observational skills, Billy.ทักษะการสังเกตดีมากบิลลี่ His Last Vow (2014)
You're not getting out of this one, Billie.เธอไม่รอดจากเรื่องนี้หรอกบิลลี่ Wesen Nacht (2015)
Can you show me what Billy felt?บอกความรู้สึกบิลลี่ได้ไหม Criminal (2016)
Make it out to...ออกบิลให้... Heat (1995)
You didn't have to. I was going over to Billy's to get it myself.ไม่ต้องหรอก ฉันจะไปเอาคืนจากบิลลี่อยู่แล้ว Jumanji (1995)
You live in billy?เธอมาจากบิลลี่ Never Been Kissed (1999)
He's got the whole piece in an uproar.ท่านก็รู้จักบิลโบ้ เขาทำเอาแตกตื่นกันทั้งเมือง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Christmas Is All Around. Thank you, Billy. After this, the news.คริสต์มาสอยู่รอบตัวเรา ขอบคุณมากบิลลี่ ช่วงนี้ไปติดตามข่าว Love Actually (2003)
'Let's hope it's the latter. Here it is. Number one, from Billy Mack,หวังว่าจะเป็นอย่างหลังนะครับ เอาล่ะครับอันดับหนึ่งจากบิลลี่ แม็ค Love Actually (2003)
The credit card stuff.แล้วก็พวกบิลเครดิตการ์ดด้วย Manhunt (2006)
I love you, Billy.พ่อก็รักลูกบิลลี่ The Mist (2007)
And Nevada power bills a Mike Traceur living just outside of Las vegas.และจากบิลล์ค่าไฟที่เนวาด้า บ่งบอกว่า ไมค์ เทรเซอร์ อาศัยอยู่นอกลาสเวกัส Knight Rider (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system   FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กบิลเมือง[n. exp.] (kabin meūang) EN: law of the land ; law   
ลูกบิลเลียด[n. exp.] (lūk binliēt) EN: billiard ball   FR: boule de billard [f] ; bille [f]
ปฏิบัติตามกบิลเมือง[v. exp.] (patibat tām kabin meūang) EN: observe the law and discipline   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
object ball[N] ลูกบิลเลียด
pocket[VT] แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carom(แคร์'รัม) n. การแทงลูกบิลเลียดไปกระทบลูกบิลเลียดสองลูก
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
snooker(สนุค'เคอะ) n. การแทงบิลเลียดที่ใช้ลูกบิลเลียดสีแดง 15 ลูกและสีอื่น ๆ อีก 6 ลูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top