ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*überprüfen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: überprüfen, -überprüfen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Have you been checking on me? - Yes. - Oh.Haben Sie mich überprüfen lassen? Fiend Without a Face (1958)
All right, Mrs. Archer. It will take just a few moments to check the files.Also gut, Mrs. Archer, ich werde nur kurz die Akte überprüfen. Post Mortem (1958)
You don't have to check on him.Du musst ihn nicht überprüfen. Another Time, Another Place (1958)
And I must check the larder.Ich muss die Speisekammer überprüfen. Another Time, Another Place (1958)
We've got to check it out.Wir müssen das überprüfen. The Blob (1958)
THAT'S ROUTINE STUFF WITH ALL POLICE UNTIL A MURDER IS SOLVED, Wir überprüfen jetzt die Zulieferer von Schönheitssalons und Filmstudios... How to Make a Monster (1958)
WELL? WELL, WHAT? I'M IN NO MOOD FOR RIDDLES.Zuerst überprüfen wir ein ganz bestimmtes Studio und Sie kommen mit. How to Make a Monster (1958)
Check cartridges and put safety catches on.Magazine überprüfen und sichern. Pigulki dla Aurelii (1958)
I'd like to check when he last went to Spain.Überprüfen Sie das Datum seiner letzten Reise. Back to the Wall (1958)
After all, you're the detective. It was up to you to check these things.Außerdem sind Sie der Polizist, Sie hätten alles überprüfen müssen. Out There - Darkness (1959)
By measuring the grains and the direction of the ice crystals, by readings on a micro altimeter, by checking our gravity meter to tell us what the rock floor is like, we can calculate the rate of flow rather precisely.Wir nennen das: Deformationsfließen. Durch das Messen der Körner, durch die Richtung der Eiskristalle, durch Thermometerstände und durch das Überprüfen des Schwerkraftmessers können wir die Fließgeschwindigkeit ziemlich präzise bestimmen. The Crystal Trench (1959)
We have to carry out just one final test.- Wir müssen noch eines überprüfen. Carry on Nurse (1959)
First, let's check the all-night photo lab on 97th Street.Zunächst lassen Sie uns das Nachtlabor in der 97. Straße überprüfen. Two Men in Manhattan (1959)
Any time they're ready.- Noch mal überprüfen. Operation Petticoat (1959)
Any time you're ready.Noch mal überprüfen. Operation Petticoat (1959)
All departments check for leaks. Report to control.Alle Abteilungen auf Lecks überprüfen. Operation Petticoat (1959)
Check that tailgate.Überprüfen Sie die Heckklappe. Pork Chop Hill (1959)
Check that tailgate.Überprüfen Sie die Heckklappe. Pork Chop Hill (1959)
Sorry to have kept you, but in view of your unusual relationship your unusual relationship with the victim, we wanted to verify your alibi.Ich muss mich entschuldigen, aber angesichts des Verhältnisses... Wegen Ihres ungewöhnlichen Verhältnisses zum Opfer mussten wir Ihr Alibi überprüfen. Come Dance with Me! (1959)
Just have her papers checked.- Ich lasse die Papiere überprüfen. Our Man in Havana (1959)
Check on a man called Carter, he'll have an alibi.Überprüfen Sie lieber einen Mann namens Carter, ob der ein Alibi hat. Our Man in Havana (1959)
AND THEY'RE NOT EVEN REVI EWING CASES OF HOM ICI DE.Und sie überprüfen nicht mal Morddelikte. The Lonely (1959)
Sure, it's just to check out a hunch.Sicher. Nur um meine Vermutung zu überprüfen. Eyes Without a Face (1960)
We've got to check on it. I'm game.Wir müssen es überprüfen. Carry On Constable (1960)
I shall examine the administration of Haman.Seine Maßnahmen werde ich persönlich überprüfen. Esther and the King (1960)
- They'll check up on him.- Sie werden ihn überprüfen. Ocean's 11 (1960)
Your sources can check any outfit?Ihr Kräfte können jegliche Ausrüstung überprüfen? Ocean's 11 (1960)
If I wanted to check the cabins, all 12 of them, I'd need a warrant, wouldn't I?Wenn ich alle 12 Zimmer überprüfen will, brauche ich einen Durchsuchungsbefehl, nicht? Psycho (1960)
We immediately determined the call originated from a public phone.Der Anruf kam, wie ich überprüfen ließ, von einem Münzfernsprecher. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
And you ought to check that emergency brake the first chance you get, understand, mister?Und Sie sollten umgehend Ihre Handbremse überprüfen lassen, verstanden? A Thing About Machines (1960)
THIS COULD BE CHECKED ON, S I R.Wir können es überprüfen, Sir. The Last Flight (1960)
Mr. Wilson's in at 3:00, not 4:00.Gehen Sie mit und überprüfen Sie seine Baupläne, ich denke, der letzte langsame Ball hat ihn durchgeschüttelt. The Mighty Casey (1960)
Well, I guess what we need to do is run a check of the neighborhood and find out which ones of us are really human.Nun, ich schätze, wir müssen nur die Nachbarschaft überprüfen und rausfinden, wer von uns wirklich ein Mensch ist. The Monsters Are Due on Maple Street (1960)
I'm going to church to clean up the sacristy.In Rom wohnen 3 Mio. Menschen. Und ausgerechnet mich wollen Sie überprüfen? Accattone (1961)
Better double check it, Colonel.Überprüfen Sie es besser nochmal, Colonel. 101 Dalmatians (1961)
It was a very small, misery-laden village on the day of a hanging and of little historical consequence and if there's any moral to it at all let's say that in any quest for magic in any search for sorcery, witchery, legerdemainEs war ein sehr kleines und leidgeplagtes Dorf, am Tage einer Hinrichtung und mit geringer historischer Bedeutung. Und wenn überhaupt eine Moral darin enthalten ist, dann ist es vielleicht die, dass man auf jeder Suche nach Magie und bei jeder Suche nach Zauberei, Hexerei und Übersinnlichem, zuerst das menschliche Herz überprüfen sollte. Dust (1961)
Check for damage.Auf Schäden überprüfen. The Odyssey of Flight 33 (1961)
Purcell, go aft and check for cabin damage.Purcell, gehen Sie nach achtern und überprüfen Sie die Kabine. The Odyssey of Flight 33 (1961)
First, you are to check your airlocks located on your right.Zuerst überprüfen Sie das Luftventil auf Ihren rechten Seite. The Rip Van Winkle Caper (1961)
Checking out a report on an unidentified flying object.Wir überprüfen einen Anruf wegen einem unbekannten Flugobjekt. Will the Real Martian Please Stand Up? (1961)
Brig, we'll want verification of this man's story.Wir müssen seine Geschichte überprüfen. Advise & Consent (1962)
- I just wanna verify something.- Ich will nur was überprüfen. Advise & Consent (1962)
I gotta go make my bed check.Ich muss die Betten überprüfen. Birdman of Alcatraz (1962)
- I'll have a check made on him.Ich werd ihn überprüfen lassen. Dr. No (1962)
Fuel elements!- Wir überprüfen sie gerade... - Brennelemente! Dr. No (1962)
On the toy tiger, Cronin's men are still checking out the stores.Cronins Männer überprüfen noch immer die Geschäfte wegen des Tigers. Experiment in Terror (1962)
I've been there before.- Ich werde das überprüfen müssen. The Awful Dr. Orlof (1962)
I like you, but not him. - You look like a swell guy.Während wir Ihre Fischgeschichte über die Kette überprüfen, werden Sie sich hinter Gittern ausruhen. The Awful Dr. Orlof (1962)
Try to find an abandoned barn and a pier up the riverWenn Sie dort Fingerabdrücke entdecken, lassen Sie die überprüfen. The Awful Dr. Orlof (1962)
- It'd be easy to find the place to see if Morpho Lautner is still there. Maurice, that's a brilliant idea and vital to our investigation.Nun, es sollte einfach sein, zu überprüfen, ob unser "Freund" noch da ist... The Awful Dr. Orlof (1962)

German-Thai: Longdo Dictionary
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: testen, Syn. kontrollieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besprechen; kritisieren; prüfen; überprüfen; durchsehento review [Add to Longdo]
prüfen; nachprüfen; überprüfen (auf) | prüfend; nachprüfend; überprüfend | prüft; prüft nach; überprüft | prüfte; prüfte nach; überprüfteto check (for) | checking | checks | checked [Add to Longdo]
erneut prüfen; erneut überprüfento recheck; to re-examine [Add to Longdo]
(eingehend; genau) prüfen; überprüfen; untersuchen; ansehen; studieren; hinterfragen | prüfend | prüft | prüfteto scrutinize; to scrutinise [ Br. ] | scrutinizing; scrutinising | scrutinizes | scrutinized [Add to Longdo]
überprüfen; überdenkento revise [Add to Longdo]
überprüfento verify [Add to Longdo]
überprüfento investigate [Add to Longdo]
überprüfen; validierento validate [Add to Longdo]
jdn. (politisch) überprüfento vet [Add to Longdo]
verdecken; überprüfento screen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  überprüfen /yːbrpryːfən/
   to review; to revise; to screen; to verify

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top