ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

(租行) 狂言切腹は 当累竇は運用世めと拙

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(租行) 狂言切腹は 当累竇は運用世めと拙-, *(租行) 狂言切腹は 当累竇は運用世めと拙*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It has been decided in our house that feigned seppuku will no longer be tolerated.[JA] (租行) 狂言切腹は 当累竇は運用世めと拙 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(租行 ) 狂言切腹 運用

 


  

 
狂言
 • (きょうげん) (n) (1) (See 本狂言,間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) [EDICT]
 • (kuáng yán, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ) raving; wild language; idiocy; gaffe [CE-DICT-Simplified]
 • (kuáng yán, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ) raving; wild language; idiocy; gaffe [CE-DICT-Traditional]
切腹
 • (せっぷく) (n,vs) ritual suicide; disembowelment; seppuku; harakiri; (P) [EDICT]
 • (qiē fù, ㄑㄧㄝ ㄈㄨˋ) harakiri (formal Japanese: seppuku), a samurai's suicide by disemboweling [CE-DICT-Simplified]
 • (qiē fù, ㄑㄧㄝ ㄈㄨˋ) harakiri (formal Japanese: seppuku), a samurai's suicide by disemboweling [CE-DICT-Traditional]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
 • (とう) (pref) this (business organisation or place) [EDICT]
 • (dāng, ㄉㄤ) to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at [CE-DICT-Simplified]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [CE-DICT-Simplified]
 • (るい) (n) trouble; evil influence; implication; involvement [EDICT]
 • (lěi, ㄌㄟˇ) accumulate [CE-DICT-Simplified]
 • (lèi, ㄌㄟˋ) implicate; tired [CE-DICT-Simplified]
 • (léi, ㄌㄟˊ) cumbersome [CE-DICT-Simplified]
 • (lěi, ㄌㄟˇ) accumulate [CE-DICT-Traditional]
 • (lèi, ㄌㄟˋ) implicate; tired [CE-DICT-Traditional]
 • (dòu, ㄉㄡˋ) surname Dou; sinus (anatom.) [CE-DICT-Traditional]
運用
 • (うんよう) (n,vs) (1) making use of; application; practical use; investment; (2) operation; (P) [EDICT]
 • (yùn yòng, ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ) to use; to put to use [CE-DICT-Traditional]
 • (せい) (ctr) (1) counter for generations; (n,n-suf) (2) (geological) epoch [EDICT]
 • (よ) (n) world; society; age; generation; (P) [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) life; age; generation; era; world; lifetime [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) life; age; generation; era; world; lifetime [CE-DICT-Traditional]
 • () (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [EDICT]
 • () (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter) [EDICT]
 • () (int) used to scold small children and pets [EDICT]
 • (芽) (n) sprout; (P) [EDICT]
 • (奴) (suf) (1) (uk) derogatory suffix (referring to others) (e.g. "damn; damned fool"); (2) humble suffix (referring to oneself) [EDICT]
 • (目) (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [EDICT]
 • () (prt,conj) among other things; such things as; or something like that; (P) [EDICT]
 • () (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [EDICT]
 • () (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [EDICT]
 • () (prt) indicates word or phrase being defined; (P) [EDICT]
 • () (n) (sl) last (in a contest) [EDICT]
 • () (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [EDICT]
 • () (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [EDICT]
 • () (n) fatty, more expensive tuna meat; (P) [EDICT]
 • () (adv-to,adv) (on-mim) tap; knock; bonk [EDICT]
 • (戸) (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) [EDICT]
 • (門) (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) [EDICT]
 • (人) (suf) person [EDICT]
 • (徒) (n) party; set; gang [EDICT]
 • (斗) (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P) [EDICT]
 • (途) (n) way; (P) [EDICT]
 • (都) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
拙い
 • (つたない;まずい) (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top