ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙卷风

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙卷风-, *龙卷风*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, / ] tornado; hurricane; twister; cyclone, #25,666 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He flew into the tornado went down to the bottom of it, and turned it upside down![CN] 他就飞向龙卷风 从下面往上雅 他就把事情解决了 Superman III (1983)
A whirlwind of looting a firestorm of fear.[CN] 肆虐的龙卷风... ...可怕的大火灾 The Road Warrior (1981)
The big end was on the bottom.[CN] 把龙卷风阻止了... Superman III (1983)
Look! Mom, Dad, it's a tornado![CN] 爸 妈 是龙卷风 Poltergeist (1982)
I heard a twister hit Waco.[CN] 听说有龙卷风 Giant (1956)
This town was their home and they would rebuild and restore their community, knowing full well a new tornado could one day return.[CN] 这镇是他们的家,他们要重建并恢复社区 并充分意识到新的龙卷风会在某天回来。 Faces of Death (1978)
I didn't know you had cyclones in England.[CN] 我不知道在英国也有龙卷风 Curse of the Demon (1957)
He made the little end on top and the big end on the bottom![CN] 他使得龙卷风反转了 Superman III (1983)
I got down off the porch to see what was coming. It felt like twister weather.[CN] 我走下阳台,看是否能看清楚一点 感觉此像龙卷风将至 The Color Purple (1985)
When a tornado and a lightening storm attacked a small town in Mississippi, a dual natural disaster was created.[CN] 当龙卷风和雷暴袭击密西西比地区 双重灾难产生了 Faces of Death (1978)
Fire would consume what the giant twister didn't destroy.[CN] 大火又毁了龙卷风没弄坏的东西 Faces of Death (1978)
Why, dirt's as natural in this world as sin, disease... storms, twisters, floods and cyclones.[CN] 尘土很自然,就像罪恶,疾病 暴风雨,龙卷风,洪水和爬风 The Palm Beach Story (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top