ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鳖-, *鳖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鳖, biē, ㄅㄧㄝ] turtle
Radical: Decomposition: 敝 (bì ㄅㄧˋ)  鱼 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 3,960

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biē, ㄅㄧㄝ, / ] turtle, #20,921 [Add to Longdo]
[biē jiǎ, ㄅㄧㄝ ㄐㄧㄚˇ, / ] turtle shell [Add to Longdo]
[biē qún, ㄅㄧㄝ ㄑㄩㄣˊ, / ] calipash [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plenty of water and plenty of fishing bridges and snapper boats and tarpon rolling.[CN] 很多水很多渔港 抓麝香的渔船,还有大海鲢翻滚 A Face in the Crowd (1957)
As soon as they enter, we shut the rest off and trap them![CN] 后来,立即封锁出路 他们就会成为瓮中之! Seven Samurai (1954)
AND THE REST ARE ASSHOLES. KNOW WHAT BUGS ME MOST ABOUT THOSE SOAPS ?[CN] 剩下的就是 Nurse Betty (2000)
Listen to me, you mangy groundhogs.[CN] 听我说 土 Calamity Jane (1953)
As long as you can lure them here, then I can make them fall into your hands.[CN] 只要你们能诱敌深入 我自有办法瓮中捉 A Touch of Zen (1971)
-He's like wet sauerkraut in my hands. -By morning, he will be my slave.[CN] 他是我瓮中之 明天早上就是我的奴隶了 Blazing Saddles (1974)
Like shooting fish in a barrel.[CN] 像瓮中捉 Bite the Bullet (1975)
-Nice, fat sucker fish.[CN] -好极了,又肥又大的 Bite the Bullet (1975)
If we launch now, we might catch Nagumo like a sitting duck.[CN] 如果我们马上出击, 南云就成了瓮中之 Midway (1976)
We prefer curare with an effective psychedelic compound.[CN] 我们比较喜欢番木毒 混合强效迷幻药 Octopussy (1983)
Your power with the opposite sex will get you ahead.[CN] 你对异性的吸引力将让你抢得 The Slumber Party Massacre (1982)
I've seen the enemy. If you're not ready, you won't make it.[CN] 我看过敌人的装备 假如你没两下子铁定吃 Hot Shots! Part Deux (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top