ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

验收

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -验收-, *验收*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
验收[yàn shōu, ㄧㄢˋ ㄕㄡ, / ] to check on receipt; an inventory of received goods; to verify and accept (a delivery), #6,239 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The commission will come, where will you hide it? Cover with your jersey?[CN] 等来人验收的时候,你把它 藏到哪儿去? Farewell (1983)
For you seniors, this marks the culmination... - of the past four years.[CN] 这场比赛验收你们四年的成绩 American Pie (1999)
Which I'm gonna ask you to sign over to me. For a small cash payment.[CN] 那你就签个字验收这一小笔现金支付吧 Ocean's Thirteen (2007)
Bro Sam, I've checked all the Thai hookers[CN] 琛哥, 泰国妞已验收 Love Is a Many Stupid Thing (2004)
Now, this film passed the National Board of Review.[CN] 现在 这部电影通过了国家验收 The Notorious Bettie Page (2005)
Tomorrow the commission will examine the island.[CN] 明天检查组就来岛上验收 Farewell (1983)
Check it out as it leaves Nottingham, check it in as it arrives in London.[CN] 出诺丁汉时点数 到了伦敦再验收 The Tax Man Cometh (2006)
No, it isn't. I've examined his will, Jerry.[CN] 不,就这么简单 我会验收他的遗属,杰里 Episode #2.15 (1991)
Our AR reports show that it is Beale that is the destructive force here.[CN] 我们的验收报告说明 是比厄把节目搞砸了 Network (1976)
And then to yoga.[CN] 等我验收完, 就去做瑜珈。 Beloved/Friend (1999)
It's the AR department's carefully considered judgment, and mine... that if we get rid of Beale, we should maintain a respectable share... with a comparable Q level.[CN] 这是验收部细致考虑过后的看法 也是我的 如果我们不要比厄,我们还能维持 体面的收视率,20%多,可能30% 和类似的Q值水平 Network (1976)
- Culmination.[CN] 验收 American Pie (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top