ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饮品

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饮品-, *饮品*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮品[yǐn pǐn, ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] beverage, #18,160 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there room service here ?[CN] 这儿有食物饮品供应吗? Tigerland (2000)
I'll go get punch. Want some?[CN] 我想拿一些饮品你要吗。 Idle Hands (1999)
She'd be all grateful, invite me in, offer me a drink, I'd accept.[CN] 她一定会很感激我请我喝饮品 Idle Hands (1999)
You're-You're-You're drinkin' the wrong water.[CN] 你喝错饮品 The Waterboy (1998)
You know what I need?[CN] 知道我要啥 要大喝美味饮品 Speed 2: Cruise Control (1997)
No beverages will be allowed into the stadium. Thankyou for your cooperation.[CN] 由于保安理由,禁携饮品入场 Shiri (1999)
Cocoa's superior refreshment![CN] 热巧克力是上等的饮品! The Santa Clause 2 (2002)
- Did you order a drink?[CN] 你有要饮品吗? Hard Eight (1996)
[ Alex Trebek ] Thomas Welch invented this drink in 1859... as an alternative to wine.[CN] 托马斯. 韦尔奇在1859年发明了这种饮品 作为酒的替代品 She's All That (1999)
- Huh? Did you order a drink?[CN] 有要饮品吗? Hard Eight (1996)
I'm sorry. Oh thank you, Marcel. Can I offer you a drink?[CN] 对不起, 要什么饮品吗? Double Jeopardy (1999)
Stop. Robert.[CN] (蛋酒是用白兰地或者朗姆酒加上牛奶 冲调的一种圣诞节饮品) The Thought That Counts (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top