ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饭碗

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饭碗-, *饭碗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] rice bowl; job; livelihood; way of making a living, #17,178 [Add to Longdo]
饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] secure employment (lit. iron rice bowl), #37,515 [Add to Longdo]
饭碗[diū fàn wǎn, ㄉㄧㄡ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] to lose one's job, #129,348 [Add to Longdo]
饭碗[zhǎo fàn wǎn, ㄓㄠˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] to look for a job [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, Captain, I'm not trying to run your business.[CN] 听着,局长,我不想抢你饭碗 The Blue Dahlia (1946)
So, what dd you say about losing your job for me? ,[CN] 你说丢了饭碗 Taki no shiraito (1933)
I lost that job because of you,[CN] 因为你我饭碗都丢了 Taki no shiraito (1933)
Shouldn't you report for MIA?[CN] 女人跟饭碗 只要接触到外面的世界 Episode #1.8 (2004)
Some chance at ten percent a week and if we don't borrow, we don't work.[CN] 一周十分利 他必定愿意等才能保住饭碗 On the Waterfront (1954)
To get food and an education. To land a job and keep it.[CN] 为了得到食物和教育,找到并保住饭碗 Raw Deal (1948)
If that gets around in our profession, we get the bird.[CN] 如果发生这种事 我们的饭碗就不保了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Well, yes, but I... I can't afford to lose my job at the office, Mr. Spencer.[CN] 我明白 但是我得保住我在办公室的饭碗啊 史宾赛先生 The Whole Town's Talking (1935)
It's my business.[CN] 这是我的饭碗 Pitfall (1948)
Theclerkwho isthrownoutof work[CN] 一个职员丢了饭碗 The Band Wagon (1953)
Mr. Rainey, the firm I work for doesn't know I stopped off here and my job depends upon my being in Riverport this afternoon at 2:00.[CN] 雷尼先生,我工作的地方不知道我在这停留 下午2点我得赶去里波特才能保住饭碗 Storm Warning (1951)
- for closing up before time, don't you?[CN] - 你会丢了饭碗的,是不是? Storm Warning (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top