ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飞龙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飞龙-, *飞龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞龙[fēi lóng, ㄈㄟ ㄌㄨㄥˊ, / ] wyvern (type of dragon), #17,168 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tatsu. You're too filthy even for the Yakuza.[CN] 飞龙.你甚至不配做一个瘪三 Blind Woman's Curse (1970)
- Like a flying dragon![CN] -像一条飞龙 And the Ship Sails On (1983)
Zuikaku, Hiryu, Soryu.[CN] 瑞鹤号 飞龙号 苍龙号 The Final Countdown (1980)
'Dragonfly'...'Wolf's Den'... colorful names. Here we are:[CN] "飞龙,狼穴" 真多样化的名字,到了 Rambo: First Blood Part II (1985)
Oh, Tatsu-san, nice to see you.[CN] 啊,飞龙先生,真高兴见到你 Blind Woman's Curse (1970)
Tatsu... you bastard...[CN] 飞龙... 你混蛋 Blind Woman's Curse (1970)
So using Tatsu, and skinning the tattoos off their backs was your doing?[CN] 所以利用飞龙,把他们被上的文身剥下来也是你做的? Blind Woman's Curse (1970)
Just ask Tatsu for the details.[CN] 问飞龙情况怎样 Blind Woman's Curse (1970)
Soryu and Hiryu can stand by with bombs for Midway.[CN] "曾柳"和"飞龙"号上的飞机 可以携带轰炸中途岛的炸弹待命 Midway (1976)
Dragonfly, this is Coach 1. This is an Alpha-Kilo-Victor command priority.[CN] 飞龙,这是基地 现在这是紧急命令 Rambo: First Blood Part II (1985)
Dragon flies[CN] 飞龙在天 Mismatched Couples (1985)
Mr Murdock, Dragonfly reports that ground crew has what appears to be an American POW with them.[CN] 莫达克先生,飞龙回报说 有一个我们美军的战俘 跟他一起来 Rambo: First Blood Part II (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top