ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飚-, *飚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飚, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (2)
Radical: Decomposition: 风 (fēng ㄈㄥ)  焱 (yàn ㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A particularly fierce 焱 storm 风,  Rank: 4,992

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] variant of 飆|飙; violent wind; whirlwind; (used in give names), #21,647 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- If he sees you, he'll go crazy.[CN] 他看到你会发 Two Lovers (2008)
You saw my true form, and you flipped out.[CN] 你认出了我的真面目 接着就发 In My Time of Dying (2006)
If I want to, I can really let myself go![CN] 要是愿意,我随时都能发 Rabbit Without Ears (2007)
OK,fine,I'll battle you for it. Right now.[CN] 好,那就来舞决定吧,趁现在 Step Up 2: The Streets (2008)
Now you get out of here before I lose my temper.[CN] 趁我还没发,快走吧 The Brave One (2007)
"Kimster," your Q score's gonna go way up, and you'll have a chance to win 90 grand.[CN] "Kimster"你将因此而人气升 你将有机会赢得九万元奖金 Wrong Turn 2: Dead End (2007)
I say, we bang this Baby on the highway, or?[CN] 我们去车吧 The Wave (2008)
Then Will the price be high enoυgh?[CN] 股价就会涨吗? Speed Racer (2008)
If you don't stop, I'll confine you to a locked compartment.[CN] 如果你继续发 那我只能把你锁在车厢里 Train (2008)
Afterwards, we take the bike up the coast, we grab a bite to eat?[CN] 之后可以去海边车 再吃点什么 The Bath Item Gift Hypothesis (2008)
It's over.[CN] 舞结束了! Step Up 2: The Streets (2008)
I'm not so sure you even have another side, you no-account, backwoods trash.[CN] 我都不敢确定你还有不发的时候 你个毫无信用 荒蛮野地的垃圾 Strange Love (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top