ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

顧問弁護士

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -顧問弁護士-, *顧問弁護士*
Japanese-English: EDICT Dictionary
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Company attorneys are working around the clock to complete the merger.企業の顧問弁護士団は合併手続きを完了するために、24時間通しで働いています。
He set out on his career as a corporation lawyer.彼は会社の顧問弁護士としての生涯を始めた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your friend, John Scott.[JA] 顧問弁護士がいるので 一時間以内にあなたを Power Hungry (2008)
ANN: And the plan is that you will navigate him through this?[JA] それだと あなたは 息子の顧問弁護士に? Minute to Win It (2014)
I have a law firm on retainer[JA] 顧問弁護士がいるので The Cure (2008)
Jonas. I wish you were my lawyer.[JA] ジョナス 顧問弁護士になってほしいよ Separation Anxiety (2015)
I am Voshkod, General Counsel with Ukrainian Department of Energy.[JA] 私はVoshkod、顧問弁護士です エネルギーウクライナ部門とは。 Transformers: Dark of the Moon (2011)
- The lawyer is their father's house counsel.[JA] 父親の顧問弁護士 The Social Network (2010)
- I understand your family lawyer's in court.[JA] - 家族の顧問弁護士がいるね The Lincoln Lawyer (2011)
Uh, right now, I'm going to, uh, you know, confer with my counsel.[JA] 今からちょっと・・ 俺の顧問弁護士の意見を聞いてみる Idiocracy (2006)
I've represented the family for a long time.[JA] 長い間、家族の顧問弁護士でね The Lincoln Lawyer (2011)
From our family lawyer in Vienna, Johann Rinesch.[JA] ヨハン・リエニッシュ ウィーンでの顧問弁護士 Woman in Gold (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top