ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

額縁

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -額縁-, *額縁*
Japanese-English: EDICT Dictionary
額縁(P);額ぶち[がくぶち, gakubuchi] (n) frame (e.g. picture frame, decorative door frame, etc.); (P) [Add to Longdo]
額縁舞台[がくぶちぶたい, gakubuchibutai] (n) proscenium stage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is a picture frame made of plastic.これはプラスチック製の額縁です。
Light shines through the large windows outside the picture frame.光が額縁には描かれていない大きな窓から射し込んでいます。
His portrait was mounted in the fancy frame.彼の肖像画は装飾の施された額縁にはめられた。
He framed the picture he had bought on the street.彼は街頭で刈田絵を額縁に入れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somebody scribble that in the day room wall?[JA] 額縁をつけて壁にでも飾ったらどうだ? The Grey (2011)
I might just let you frame the headlines, framer.[JA] 新聞写真の額縁を頼むぜ 額縁 Cold in July (2014)
What -- no bodies, so you're doing an autopsy on a frame?[JA] 額縁を検死してるの? Hitler on the Half-Shell (2015)
What are picture frames for?[JA] じゃあ 額縁は? URL, Interrupted (2015)
Maybe picture frames.[JA] 額縁はどうかな? Wings of Desire (1987)
I just put a frame around it.[JA] 額縁を付けてやった Here's Not Here (2015)
I'm gonna get a lovely frame on that, 'cause Nina's got a frame like that.[JA] 額縁に入れて飾っとくよ ニーナがそんなの 持ってたはずだ Life in a Day (2011)
All these canvases have been cut out of the frames.[JA] 額縁から絵を切り取ってる Hitler on the Half-Shell (2015)
Okay, framer, go in there and look for exit doors and side rooms, things like that. You got it?[JA] 額縁屋 行って非常口を確かめろ... Cold in July (2014)
Why would someone cut out seven paintings But take this one, frame and all?[JA] なぜこれだけ切らずに 額縁ごと? Hitler on the Half-Shell (2015)
Dane's Frames.[JA] デーン額縁店です Cold in July (2014)
Yeah, you got the picture, framer.[JA] さすが額縁屋だ Cold in July (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
額縁[がくぶち, gakubuchi] Bilderrahmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top