ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

青龙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -青龙-, *青龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青龙[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] Azure Dragon (Chinese constellation), #19,859 [Add to Longdo]
青龙满族自治县[Qīng lóng Mǎn zú zì zhì xiàn, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Qinglong Manzu autonomous county in Hebei, #183,858 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blue Dragon![CN] 青龙 Boogie-Woogie Feng-Shui (1999)
Baldies![CN] 青龙 Memories of Murder (2003)
Green dragon on his chest, butterfly on the shoulders.[CN] 在胸口纹了一只大青龙 两肩各纹一只蝴蝶 The Seven Year Itch (1955)
Colonel William Tavington, Green Dragoons.[CN] 我是青龙部队的威廉・塔维顿上校 The Patriot (2000)
- What about that?[CN] - 什么青龙? - 呣? Memories of Murder (2003)
Dragon fists.[CN] 左右青龙 The Master (1992)
Charlie... Big, green dragon.[CN] 查理纹了一只大青龙 The Seven Year Itch (1955)
blue Dragon[CN] 青龙 Oldboy (2003)
Do you know how powerful I am? I will kill if there is anything blocking my way![CN] 我左青龙,右白虎 老牛在腰间,龙头在胸口 Flirting Scholar (1993)
I am hiding in the home of my old nurse near the Dentsuin Temple[CN] 我藏在我以前奶妈的 家里... 离青龙寺庙很近 An Actor's Revenge (1963)
That's right, hairless. A total baldie.[CN] 对,没阴毛,青龙 Memories of Murder (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top