ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電報

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電報-, *電報*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电报[diàn bào, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] telegram; cable; telegraph, #13,429 [Add to Longdo]
美国电话电报公司[Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] AT&T, #95,682 [Add to Longdo]
电报机[diàn bào jī, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄐㄧ, / ] telegraph, #141,411 [Add to Longdo]
日本电报电话公司[Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Nippon Telegraph and Telephone; NTT, #314,416 [Add to Longdo]
传真电报[chuán zhēn diàn bào, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] phototelegram [Add to Longdo]
国际电报电话咨询委员会[guó jì diàn bào diàn huà zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] CCITT [Add to Longdo]
国际电话电报谘询委员会[guó jì diàn huà diàn bào zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Consultative Committee for Telephone and Telegraph; CCITT (now ITU) [Add to Longdo]
电报局[diàn bào jú, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] telegraph office [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電報[でんぽう, denpou] (n) โทรเลข

Japanese-English: EDICT Dictionary
電報[でんぽう, denpou] (n) telegram; (P) [Add to Longdo]
電報を打つ[でんぽうをうつ, denpouwoutsu] (exp,v5t) to send a telegram [Add to Longdo]
電報為替[でんぽうがわせ;でんぽうかわせ(ik), denpougawase ; denpoukawase (ik)] (n) telegraphic remittance [Add to Longdo]
電報[でんぽうきょく, denpoukyoku] (n) telegraph office [Add to Longdo]
電報[でんぽうりょう, denpouryou] (n) telegram charge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did you receive the telegram?あなたはその電報をいつ受け取りましたか。
Send a wire to your father right now.お父さんにすぐ電報を打ちなさい。
I'd like you to send this telegram at once.この電報をすぐに打っていただきたい。
The telegram was a trick to get her to come home.その電報は彼女を帰郷させるための手であった。
On his arrival in London, he sent me a telegram.ロンドンに着くとすぐに、彼は私に電報を打ってよこした。
Wire me at once, in case there should be any accident.何か事故でもあった場合にはすぐ電報をください。
Your telegram arrived just as I was about to telephone you.君に電話をしようとしたら、丁度君の電報が届いた。 [M]
Please let me know the results by telegram.結果は電報で知らせてください。
This morning I got a telegram from home saying that my father had been suddenly taken ill.今朝私は国元から父が病気になったという電報を受け取った。
Today, to send a telegram in the States to anywhere in the world, all you have to do is to give the message over the telephone.今日では、アメリカで世界中のどこへ電報を打つにも電話で通信文を告げるだけでよい。
I received a telegram from her.私は、彼女から電報を受け取った。
I received a telegram saying that my uncle had arrived.私はおじが到着したという電報をうけとった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was tracking solar systems and I picked up an emergency transmission.[CN] 當時我正在追蹤太陽能系統 結果卻收到了緊急電報 Star Trek (2009)
I think the fact that you picked up a transmission is very impress...[CN] 我認為你收到那個電報的事是件非常重要... Star Trek (2009)
For the telegram.[JA] 電報を打つ Bone Tomahawk (2015)
This just arrived.[CN] 剛剛收到電報 Letters from Iwo Jima (2006)
Uh, Mr. Owens, sir. Telegram.[JA] オーエンスさん 電報です Race (2016)
- Telegrams?[CN] - 電報? Grand Hotel (1932)
- Well, wire me if there's any change.[JA] - じゃあ 何かあったら電報 The Abominable Bride (2016)
Governor Davey sent me a telegram and a case of Coca-Cola.[JA] デイビー州知事は私に 電報とコーラボックスを送った Race (2016)
I should have sent a wire, but I thought you'd enjoy the surprise.[JA] 電報を打つべきでした でも... サプライズも良いかと思い Crimson Peak (2015)
To whom did you send the telegram?[CN] 那封電報你發給誰了? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Haven't you seen the series I've had published in the Telegraph this month?[CN] 你沒看到這個系列我已經發表在本月的電報 Filth and Wisdom (2008)
That the growth of technology- telegraph, cheap newspapers, railways, transport - is matched by a failure of imagination, Denson... a fatal inability to understand the meaning and consequences... of all these levers, wires and railways.[CN] 科學技術的發展... 電報機,低價報紙,鐵路,交通... 都與人的想像力成正比,鄧森... If.... (1968)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電報[でんぽう, denpou] Telegramm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top