ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

随身

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -随身-, *随身*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随身[suí shēn, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ, / ] to (carry) on one's person; to (take) with one, #7,795 [Add to Longdo]
随身[suí shēn tīng, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄊㄧㄥ, / ] Walkman (trademark); portable stereo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
随身[ずいしん, zuishin] (n) an attendant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm only taking a few things with me.[CN] 我随身只带很少的东西 The Spiral Staircase (1946)
Haven't you got sense enough to carry that around?[CN] 你不知道要随身携带吗? The Big Night (1951)
Only one declared item. An antique Tang Dynasty horse.[CN] 只有一件随身物品 古董唐三彩,没有申报价值 The Lineup (1958)
You are unarmed.[CN] 不随身佩带武器是危险的 The Fall of the Roman Empire (1964)
Carter, I'd better take that Thermos of cocoa with me.[CN] 卡特,我最好 随身带上一瓶可可, Witness for the Prosecution (1957)
It was always with her.[CN] 那封信她总是随身带着 Dial M for Murder (1954)
I haven't brought a seat belt with me.[CN] 我随身没有带安全带 The V.I.P.s (1963)
Said he put salve on it, stuff he had on him.[CN] ―他说他涂了药膏,他随身带的 The Day the Earth Stood Still (1951)
I didn't know people ever really carried these things.[CN] 我没想到人们真的会 随身携带这种东西 The V.I.P.s (1963)
You should keep it on you day and night.[CN] 你该全天候随身携带 Thunderball (1965)
He ought to get himself an arsenal and stick around.[CN] 他应该随身携带一把枪 'G' Men (1935)
It's no accident that I happen to have the contract right with me.[CN] 不出意外我碰巧随身带了合同 Romance on the High Seas (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top