ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陆军中尉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陆军中尉-, *陆军中尉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陆军中尉[lù jūn zhōng wèi, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] lieutenant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lieutenant, I told you, I'm watching.[CN] 陆军中尉,我告诉过你,我正在调查 Cop Land (1997)
He is the first lieutenant in charge of the station.[CN] 他是第一个陆军中尉主管 的站。 I'll Never Die Alone (2008)
Those are Victor Patrizzi's gay lieutenants.[CN] 那些是 Victor Patrizzi's 的同志陆军中尉. Friends and Family (2001)
'You are looking at Second Lieutenant John Kipling.'[CN] "你们现在看到的是 第二陆军中尉约翰・吉卜林" My Boy Jack (2007)
- What kind of question is that, Lieutenant?[CN] -这是什么类型的问题? 是陆军中尉 Cop Land (1997)
[ Freddy ] Lieutenant, look around.[CN] 陆军中尉,朝向四周看看吧! Cop Land (1997)
Lieutenant...[CN] 陆军中尉... The Colonel (2006)
Mr Wickham is a lieutenant.[CN] 韦翰先生是位陆军中尉 Pride & Prejudice (2005)
Excuse me, Lieutenant.[CN] 对不起,陆军中尉 Cop Land (1997)
A young sous-lieutenant said :[CN] 突然,一个年轻的陆军中尉说: Remember (1974)
- Come on, Lieutenant.[CN] -来这边,陆军中尉 Cop Land (1997)
- An enchanted lieutenant.[CN] - 一位迷人的陆军中尉 Pride & Prejudice (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top