ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阻滞

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阻滞-, *阻滞*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阻滞[zǔ zhì, ㄗㄨˇ ㄓˋ, / ] to clog up; silted up, #15,085 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, 'high-dose ibuprofen, steroids, 'trigger metastics, violent exercise, caffeine, 'acupuncture, marijuana, 'percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...[CN] 'Beta 阻滞抗体,钙通道阻滞抗体, 肾上腺素注射, '高剂量布洛芬, 类固醇, '引发亚稳态,剧烈运动,咖啡因, Pi (1998)
He attached it to the metal bars, and he takes time, and it was kind of suspense, because, you know, it's Disneyland.[CN] 放到了铁栏杆后面 这需要时间 他遇到了一点阻滞 Exit Through the Gift Shop (2010)
It should keep her heart rhythm under control.[CN] -受体阻滞药 这应该会控制她的心率 You Must Remember This (2011)
Decreased sex drive is one of the most common side effects of the beta-blockers he's been taking.[CN] 越来越少的性需要正是他服用的β受体阻滞药的一种副作用. Fidelity (2004)
A project that ran into problems when a local tribe claimed the site as sacred ground.[CN] 这个项目在当地部落宣称 那块地是圣地之后遇到了阻滞 Little Red Corvette (2013)
Sir, I've been unable to complete the list due to certain irregularities. What?[CN] 我有些阻滞,经理什么? The Foul King (2000)
Lockable in the event of a flooding just like a submarine.[CN] 它会阻滞洪水 类似潜艇仓 Metro (2013)
But along the way there are some difficulties[CN] 但中间出现了一点阻滞 Vulgaria (2012)
He blocked the pain as he had learned to do in Tibet and India.[CN] 他从西藏和印度 学会了如何阻滞痛苦 The Man from Earth (2007)
ACE inhibitors, beta blockers, ARBs.[CN] ACE抑制剂、p受体阻滞剂 ARB药物 Better Living Through Chemistry (2014)
I take beta-blockers for anxiety.[CN] 我服用阻滞剂来缓解忧虑 Change of Course (2004)
Each time I try to access information I get stuck with a CIA "access denied" tag.[CN] 我找寻资料时遇上阻滞 被中情局拒绝登入 Colombiana (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top