ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

键词

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -键词-, *键词*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
键词[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword, #7,776 [Add to Longdo]
键词[jiàn cí, ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The operative word is "yuck."[CN] 关键词是"恶心" The operative word is "yuck." Dracula A.D. 1972 (1972)
The word "locked."[CN] 关键词是"锁" Episode #2.1 (1990)
It's in Denny's room.[CN] 银行/金融/保险。 关键词: 任何 Stand by Me (1986)
Yuri, the key word is doverie: trust.[CN] 尤里, 关键词是: 信任. The Package (1989)
Dear brethren my key word for the day is "love."[CN] 亲爱的教友们... 我今天的关键词是"爱" What's the Matter with Helen? (1971)
The word in every diplomatic conversation that summer was Danzig.[CN] 这个夏天每个外交交谈的关键词都是但泽 A New Germany: 1933-1939 (1973)
That's the word that pleads for change.[CN] (咒语) 那是改变一切的关键词 Willow (1988)
That's the key word-- assignment.[CN] 关键词是... 活 Super Bowl (2001)
(Man) Remember, though, the key word is 'play'.[CN] 记住 关键词是"玩" The Lovers' Guide (1991)
(Man) Before you start playing, it's essential to set a safe word which means stop and that your partner promises faithfully to adhere to.[CN] 在开始玩之前 有必要设定一个代表"停止"的关键词 让你的伴侣保证会遵守这一约定 The Lovers' Guide (1991)
Why, we've spent tens of thousands of dollars to find out the key words like "bracing" and "zestful."[CN] 怎么,我们花了几万美金来找就象关键 "令人鼓舞的","有滋有味的"这样的 关键词 A Face in the Crowd (1957)
Keyword.[CN] 关键词. Small Time Crooks (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top