ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铲-, *铲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[铲, chǎn, ㄔㄢˇ] spade, shovel; trowel, scoop
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  产 (chǎn ㄔㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 3,057

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] level off; root up, #9,854 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] spade; shovel, #9,854 [Add to Longdo]
[chǎn chú, ㄔㄢˇ ㄔㄨˊ, / ] to root out; to eradicate; to sweep away; to abolish, #19,659 [Add to Longdo]
[chǎn chē, ㄔㄢˇ ㄔㄜ, / ] forklift truck, #42,702 [Add to Longdo]
[chǎn zi, ㄔㄢˇ ㄗ˙, / ] shovel; spade; trowel; spatula (kitchen utensil), #45,135 [Add to Longdo]
[chǎn pīng, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄥ, / ] to flatten; to level; to raze to the ground, #64,701 [Add to Longdo]
运机[chǎn yùn jī, ㄔㄢˇ ㄩㄣˋ ㄐㄧ, / ] earth-moving machine; mechanical digger, #120,707 [Add to Longdo]
土机[chǎn tǔ jī, ㄔㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] earth-moving machine; mechanical digger, #181,033 [Add to Longdo]
[guā chǎn, ㄍㄨㄚ ㄔㄢˇ, / ] scraper [Add to Longdo]
[xiǎo chǎn zi, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄢˇ ㄗ˙, / ] trowel [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the men the government is sending to kill us.[CN] 政府已经派人来除我们了 Inevitability (2013)
They make 500 a day just shoveling shit, shoveling shit about like you.[CN] 他们让500每天只需马粪, 狗屎喜欢你。 Locke (2013)
I'll grab a shovel.[CN] 我去拿把 In Extremis (2013)
(Faucet shuts off) Talk about a woman who wasn't afraid to shovel snow.[CN] 一个不怕雪的老太太 Friday the 13th (2013)
Well, Danforth threatened to wipe out Division.[CN] 丹佛斯威胁要除"组织" Inevitability (2013)
My plan was, after getting rid of all of my competition, to win the battle tomorrow, convincing the queen that I should be her king.[CN] 本来我的计划是 除所有竞争者之后 赢得明天的战斗 LARP and the Real Girl (2013)
Do you know, in fact, I would like to take a fucking shovel and dig you up out of the fucking ground and make you watch me tonight.[CN] 你知不知道,其实, 我想借一个他妈的 挖你出的他妈的地面 并让你看我今晚。 Locke (2013)
You're not trying to wipe us out, so you must want something.[CN] 也不是大举进攻平我们 你肯定是有所图谋 才来找我的 New World (2013)
Take a shovel and a pressure meter and a torch and get into the holes.[CN] 就拿子 和一个压力计和一个火炬 并进入孔中。 Locke (2013)
Well, I suppose that it's just a drop in the bucket compared to the millions are gonna[CN] 好吧,我想, 它只是一个下跌 相比,斗 百万要去 100 Degrees Below Zero (2013)
My action this day is against such domestic enemies.[CN] 我今天的所作所为 就是为了 除这些民族败类 Tin Man Is Down (2013)
Wipe you out?[CN] 干吗要 New World (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top