ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金婚

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金婚-, *金婚*
Japanese-English: EDICT Dictionary
金婚[きんこん, kinkon] (n) golden wedding [Add to Longdo]
金婚[きんこんしき, kinkonshiki] (n) golden wedding (anniversary) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you only get one golden anniversary, Mama J. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah. Hey![CN] 你们就只有一个金婚纪念日呢 杰妈妈 Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)
Happy Anniversary, Mommy, Daddy. I love you.[CN] 金婚快乐 妈妈 爸爸 我爱你们 Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)
And I didn't forget your anniversary, either.[CN] 我也没有忘了你们的金婚纪念日 Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)
Congratulations on your 50th wedding anniversary![CN] 恭祝你和六叔公金婚快乐! Wo lao gong m sheng xing (2012)
Grandpa, wake up! Take his tie.[CN] "爷爷奶奶金婚纪念" Mike and Dave Need Wedding Dates (2016)
On my golden anniversary?[CN] 等我金婚纪念时? While You Were Sleeping (1995)
- Kathy?[CN] -她父母金婚 {\3cH202020} Bullies (2012)
Thanks to all for coming to join Susan and my 50th wedding anniversary[CN] 谢谢大家莅临 参加我和苏珊的金婚纪念派对 Wo lao gong m sheng xing (2012)
I want to see a selection of gold wedding rings.[CN] 我要挑金婚 One, Two, Three (1961)
Golden wedding means 50th anniversary, right? So impressive.[CN] 金婚纪念 哇 真不容易啊 My Love, My Bride (2014)
- "Golden Wedding"?[CN] "黃金婚禮"? Ghost World (2001)
It is a pleasure and a privilege to be here for Papa J and Mama J's 50th anniversary.[CN] 很高兴也很荣幸能站在这儿 来庆祝杰爸爸和杰妈妈的金婚纪念日 Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top