ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

里面

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -里面-, *里面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
里面[lǐ miàn, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] inside; interior, #952 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I swear your wife is not in the room![CN] 我发誓,尊夫人不在里面 Seduction (1929)
She's inside[CN] 没有 她在里面 Episode #1.8 (2004)
What the... You![CN] 是不是住在武赫哥家里面 Episode #1.8 (2004)
Read what's incribed in your ring.[CN] 把你戒指里面的字念出来 Episode #1.2 (2004)
In there.[CN] 在里面. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
But I can probably get a similar one,[CN] 可以先在里面逛一逛 Episode #1.8 (2004)
What secret is this now?[CN] 要躲到棉被里面来搞神秘 Episode #1.4 (2004)
I knew you would be.[CN] 这里面有机票跟几件衣服 还放了让你一辈子 Episode #1.2 (2004)
It may be full of germs!" "We don't have the sterilising oven going yet."[CN] 你不知道 里面可能含有什么病菌 我们的消毒箱还没有做好" The Phantom Carriage (1921)
In there.[CN] 在里面. The Shrine (2010)
"Is the prisoner secure in his cell?"[CN] 囚犯... 绝对... 还被关在牢房里面吗? The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
For how long have you guys been in here?[CN] 都已经老大不小了 挤在鼻孔大的厕所里面 你们到底在搞什么东西 Episode #1.4 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top