ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

郁闷

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -郁闷-, *郁闷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed, #4,405 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's not exactly very happy.[CN] 心情上多少有点郁闷 The Great White Tower (1966)
I have never seen him quite as bad as this.[CN] 我从来没见过他如此郁闷 The Red Shoes (1948)
What a pity.[CN] 真是郁闷 Brother (1960)
Old man routine getting you down again?[CN] 日常生活又让你郁闷了? Pitfall (1948)
- And?[CN] - 郁闷 On Tap (2010)
[Chuckles] It's a terrible situation.[CN] 真是郁闷的处境 One Hour with You (1932)
Yeah, I've been thinking about what you said about, uh you know, getting things off your chest.[CN] 我在想你所说的,关于一吐心中的郁闷 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
They are depressing truths[CN] 这些都是令人 郁闷的事实 Cleo from 5 to 7 (1962)
You'd be surprised what I'd give to get an earful of that.[CN] 你也会很惊讶 我听到这话就郁闷 The Awful Truth (1937)
Oy.[CN] 郁闷 Over Her Dead Body (2008)
Oh, I'm so miserable, Rose.[CN] 我好郁闷 罗斯 Bye Bye Birdie (1963)
While everyone grumbled about the season, the only laughter came from young Nadeshiko and Shinzo.[CN] 每个人都郁闷不乐 只有年少的抚子和新藏 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top