ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

还有,敌人在珍珠湾的 潜水 [...] 管什么说,还是照原来的计划

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -还有,敌人在珍珠湾的 潜水 [...] 管什么说,还是照原来的计划-, *还有,敌人在珍珠湾的 潜水 [...] 管什么说,还是照原来的计划*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All reports are negative, including those from our scout submarine at Pearl Harbor.[CN] 还有,敌人在珍珠湾的 潜水艇开过这边来 但没有报告表明敌人舰艇被我军打中 不管什么说,还是照原来的计划 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

还有 敌人 珍珠 潜水艇 这边 没有 报告 表明 敌人 舰艇 我军 打中 不管 什么 还是 原来 计划

 


  

 
还有
 • (hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ) furthermore; in addition; still; also [CE-DICT]
敌人
 • (dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ) enemy [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
珍珠
 • (zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ) pearl; also written 真珠 [CE-DICT]
 • (わん) (n,n-suf) bay; gulf; inlet; (P) [EDICT]
 • (wān, ㄨㄢ) bay; gulf [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
潜水艇
 • (せんすいてい) (n) submarine; submersible vessel [EDICT]
 • (qián shuǐ tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄥˇ) submarine [CE-DICT]
 • (kāi, ㄎㄞ) to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 開爾文|开尔文 degrees Kelvin [CE-DICT]
 • (guò, ㄍㄨㄛˋ) (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [CE-DICT]
这边
 • (zhè biān, ㄓㄜˋ ㄅㄧㄢ) this side; here [CE-DICT]
 • (らい) (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [EDICT]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT]
没有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT]
报告
 • (bào gào, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ) to inform; report; make known; speech; talk; lecture [CE-DICT]
表明
 • (ひょうめい) (n,vs) declaration; indication; representation; manifestation; demonstration; expression; announcement; assertion; (P) [EDICT]
 • (biǎo míng, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ) make known; make clear; state clearly; indicate; known; to make clear [CE-DICT]
舰艇
 • (jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ) naval vessels [CE-DICT]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT]
打中
 • (dǎ zhòng, ㄉㄚˇ ㄓㄨㄥˋ) struck [CE-DICT]
不管
 • (bù guǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ) no matter (what, how); regardless of; no matter [CE-DICT]
什么
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) what; what?; who?; something; anything [CE-DICT]
 • (shuì, ㄕㄨㄟˋ) persuade (politically) [CE-DICT]
 • (shuō, ㄕㄨㄛ) to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory) [CE-DICT]
还是
 • (hái shì, ㄏㄞˊ ㄕˋ) or; still; nevertheless [CE-DICT]
 • (zhào, ㄓㄠˋ) according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph [CE-DICT]
原来
 • (yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ) original; former; originally; formerly; at first; so... actually [CE-DICT]
计划
 • (jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ) plan; project; program; to plan; to map out [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top