ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

路由

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -路由-, *路由*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路由[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] router, #17,707 [Add to Longdo]
路由[lù yóu, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ, ] routing (in computer networks), #42,565 [Add to Longdo]
路由协定[lù yóu xié dìng, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] routing protocol [Add to Longdo]
路由协议[lù yóu xié yì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] routing protocols [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Copy IP and Entertainment for here.[CN] 复制IP路由的记录到这里 Contract Killers (2008)
Look, I tried to call 911 with the land line instead, but someone smashed the router.[CN] 用有线电话报警 但有人把路由器给砸烂了 Scream 4 (2011)
That's what the brain is, an electrical router.[CN] 大脑的本质无非如此 一个电流路由 Pilot (2008)
I rerouted my terminal through another DNS terminal.[CN] 我重新路由到另一个DNS终端了。 Quantum Apocalypse (2010)
Router's in. You're good to go.[CN] 路由器接通 可以开始了 Dredd (2012)
Warning. Router malfunction in hard drive 3.[CN] 警报,3号硬盘出现路由故障 Eagle Eye (2008)
Cisco's product was called a router.[CN] 思科的一个产品叫做路由 Something Ventured (2011)
Hey, have you ever opened up a modem before?[CN] 嘿 你曾经打开过路由器吗? The Entitled (2011)
I calculated the route. It seems that to establish a contact,[CN] 我计算出来的路由 看来 为了建立接触 Battle Planet (2008)
Hey, you still having trouble with your router?[CN] 嘿 你的路由器还没弄好么? Beauty & the Briefcase (2010)
Helping Lane with her-- Her router is broken, so I was just-[CN] 我在帮Lane修... 她的路由器坏了 我在... Beauty & the Briefcase (2010)
An 802. 11n wireless router.[CN] 802 -11的无线路由器! The Peanut Reaction (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top