ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

跟随

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -跟随-, *跟随*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跟随[gēn suí, ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow, #6,382 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To the stars, Bowen. To the stars.[CN] 跟随星光,柏恩,跟随星光 DragonHeart (1996)
- You expect me to trot out after you?[CN] 你要我跟随你的脚步? Primal Fear (1996)
You know your path, child. Now follow it![CN] 你知道你的路 孩子,现在跟随着它! Pocahontas (1995)
Dorothy Boyd, you are with the Lord of the Living Room.[CN] 桃乐丝波伊 你跟随的是谈判高手 Jerry Maguire (1996)
You must follow me. Captain, please acknowledge.[CN] 请跟随我 队长,拜托了 Executive Decision (1996)
Follow the trail of the Forty Thieves.[CN] 只要跟随四十大盗的踪迹 Aladdin and the King of Thieves (1996)
And if you would just lead them to freedom... they'd follow you.[CN] 若你带领他们朝向自由 他们会跟随你的 Braveheart (1995)
It is very important that you follow me, sir.[CN] 跟随我,机长, Executive Decision (1996)
You either take your chances with me... or your fellow countrymen who killed everyone at Severnaya.[CN] - 或者跟随塞维亚杀人屠夫 GoldenEye (1995)
# Won't you tell him please # # To put on some speed #[CN] "请你告诉他,跟随我身影" Mr. Holland's Opus (1995)
Let's follow all standard procedure.[CN] 让我们跟随 所有的标准程序。 Behind the Waterfall (1995)
Follow on a one-mile trail.[CN] 距离一哩跟随 Executive Decision (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top