Search result for

谷歌地球视图,风景 出现不明飞行物着陆。

(1 entries)
(1.1873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谷歌地球视图,风景 出现不明飞行物着陆。-, *谷歌地球视图,风景 出现不明飞行物着陆。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looking at it from Google Earth, the pock-marked landscape looks like an alien landing zone.[CN] 谷歌地球视图,风景 出现不明飞行物着陆。 Gasland Part II (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

谷歌 (gǔ gē)地球 (dì qiú)视图 (shì tú)风景 (fēng jǐng) 出现 (chū xiàn)不明飞行物 (bù míng fēi xíng wù)着陆 (zhe lù) ()

 


  

 
谷歌
 • (Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ) Google internet company and search engine [CE-DICT-Simplified]
 • (Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ) Google internet company and search engine [CE-DICT-Traditional]
地球
 • (ちきゅう) โลก [LongdoJP]
 • (ちきゅう) (n,adj-no) the earth; the globe; (P) [EDICT]
 • (dì qiú, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ) the Earth; planet [CE-DICT-Simplified]
 • (dì qiú, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ) the Earth; planet [CE-DICT-Traditional]
视图
 • (shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ) view [CE-DICT-Simplified]
风景
 • (fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ) scenery; landscape [CE-DICT-Simplified]
出现
 • (chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ) to appear; to arise; to emerge [CE-DICT-Simplified]
不明飞行物
 • (bù míng fēi xíng wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ˋ) unidentified flying object (UFO); flying saucer [CE-DICT-Simplified]
着陆
 • (zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ) landing; touchdown; to land; to touch down [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top