ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

讥讽

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -讥讽-, *讥讽*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讥讽[jī fěng, ㄐㄧ ㄈㄥˇ, / ] satirize; ridicule; mock, #26,257 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In place of friends and relationships you have sarcasm and a gun.[CN] 你用讥讽和枪 取代了朋友和感情生活 Miss Congeniality (2000)
There were several local residents and particularly some of the troops, they were jeering and sneering at us.[CN] (比尔·罗伯茨 贝茨汉额矿工) 有几个当地居民 特别是一些部队官兵, 他们嘲笑并讥讽我们 Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
The main character of this poem Prufrock ... is a cynical character with a rather strong sense of self[CN] 这首诗主要的特征 就是具有相当强烈自我意识的讥讽 Marriage Is a Crazy Thing (2002)
Are you saying that I can't beat the old nun?[CN] 世子是讥讽本座打不过那个老尼姑? Royal Tramp (1992)
- "Metropolitan crowd. " - Um...[CN] 都是群泉.来时讥讽 Elmer Gantry (1960)
He hath disgraced me and hindered me half a million, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies, and what's his reason?[CN] 他羞辱了我 让我失去了五十万 嘲笑我的损失 讥讽我的收入 The Merchant of Venice (2004)
Did I hold out for 11 years to have my son mock me?[CN] 我忍受十一年就是为了我的 儿子们来讥讽我? The Miracle of Bern (2003)
I'd be crazy to take this attitude if I did.[CN] 我才不要听你的讥讽 To Catch a Thief (1955)
As for me, taking my pleasure in lashing out at the one person who was decent enough to stand by me through all my foolishness.[CN] 对我来说 我喜欢以讥讽别人为乐 但那个男人却那么有肚量 即使我很愚蠢,他还是陪着我 Episode #1.8 (1990)
- You ruin his chances yet treat him with sarcasm.[CN] - 你毁了他 现在更讥讽 Pride & Prejudice (2005)
Oh, I have sarcasm?[CN] 我说话叫讥讽 Miss Congeniality (2000)
We will hear it. No, no, my lord.[CN] 这部戏充满尖刻的讥讽 不宜在婚礼之夜演出 A Midsummer Night's Dream (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top