ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

計算器

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -計算器-, *計算器*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] calculator; calculating machine; computer, #26,148 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計算器;計算機[けいさんき, keisanki] (n) {comp} computer; calculator [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The first electric calculator came into existence toward the end of the 19th century.最初の電気計算器は19世紀末に出現した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll do radios... phone answering machines, calculators.[CN] 我修收音機、答錄機、計算器 Trust (1990)
It's like a cheat. Like giving a kid a calculator before they know math.[CN] 就像是作弊 像是 小孩子學會數學前給他計算器一樣 Memorial (2012)
Shoot, I still can't do anything without a calculator.[CN] 沒有計算器的話什麼也不會 Frailty (2001)
Just for the record, when you enter 5,318,008 on a calculator, upside-down it spells "boobies""[CN] 跟你說哦 在計算器裡輸入5318008 反過來看是"BOOBIES"(咪咪) The Alien Parasite Hypothesis (2010)
Compute millions in seconds. The calculator... A machine![CN] 每秒鐘進行數百萬次計算,計算器就是機械裝置 3 Idiots (2009)
It's a calculator watch.[CN] -這是一款計算器手錶 Red Queen (2011)
MacPaint, MacWrite, Alice, down to the calculator.[CN] MacPaint[麥克畫]MacWrite[麥克寫]是愛麗絲 一直說到計算器 Steve Jobs (2015)
Relax. She had a calculator.[CN] 放輕鬆 她用計算器算的 Gone Girl (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算器[けいさんき, keisanki] calculator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top