ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

被弾

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -被弾-, *被弾*
Japanese-English: EDICT Dictionary
被弾[ひだん, hidan] (n,vs) being shot; being bombed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Of course. Now that you say that, certainly Ms Tanaka wasn't shot even once in the mock battles.なるほど、言われてみれば確かに、田中さんは模擬戦で一度も被弾していませんでしたね。
We've taken a hit. Trivial damage.被弾しました。ダメージは軽微です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, ricochet.[JA] はい 被弾した Are You Receiving? (2013)
Six- one is going down.[JA] 6 -1 被弾 Suicide Squad (2016)
They got Peterson! God damn![JA] ピーターソン 被弾 Fury (2014)
I have hull breaches in levels 12 to 15, 6, 9, 31 and 21, sir.[JA] レベル12と15に被弾 6と9と31 それに21もです Star Trek Beyond (2016)
-We're getting hit![JA] - 激しく被弾している Olympus Has Fallen (2013)
Lasse is hit![JA] ライズが被弾 A War (2015)
Mr. President, we're going to take a hit.[JA] 大統領 被弾します London Has Fallen (2016)
Two officers down![JA] 二人被弾 Split Second (2013)
Right! Right side, ambush![JA] 被弾した Fury (2014)
Trouble.[JA] 被弾した RED 2 (2013)
Tiger One is hit! Losing control![JA] タイガー1 被弾した コントロール不能 Olympus Has Fallen (2013)
What is it?[JA] 何ごとだ? 被弾患者 Doctor Strange (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top