ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

行う

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行う-, *行う*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
行う[おこなう, okonau] TH: ดำเนินการ  EN: to perform

Japanese-English: EDICT Dictionary
行う(P);行なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To say is one thing, and to do quite another.いう事と行う事はまったく別だ。
Miss Klein gives a test every Friday.クライン先生は毎週金曜日にテストを行う
These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.こうした引用は友人に込み入った内容の連絡を行うのに効果的であった。彼の時代では理解してもらえることを充分に期待してそうした作家から引用できたからである。
You can't be too careful in making this experiment.この実験を行うのにいくら注意しても注意しすぎることはない。
This is the very best way to do it.これはそれを行うまさに最良の方法です。
I recommend a thorough checkup for your husband.ご主人の健康診断を徹底的に行うことを勧めます。
Where do you want to go for our first lesson?さて、初めてのレッスンはどちらで行うのでしょうか。
But whoever lives by the truth come into the right.しかし真理を行うものは、光の方に来る。
Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.そのかわりに最前定義した二つの経済学的変数に関する議論を行うことにしよう。
The company will hold a presentation of the new model tomorrow.その会社はニューモデルの発表会を明日行う
For your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.マーケティング分科会では、1998年の目標と方向を決めるためにフォンコンファレンスを行うことをお知らせします。
Evil is easy, and has infinite forms.悪は行うに易しくて、その形体も無限である。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can foxes really do that?[JP] キツネは本当にそれを行うことができますか? Pom Poko (1994)
I'm Dr. Smith's brother, Reverend Smith, and I'm supposed to perform the ceremony.[JP] 私は弟のスミス牧師だ 私が式を執り行う The Graduate (1967)
Then there's not much we can do.[JP] その後、多くはありません 我々は行うことができます。 Pom Poko (1994)
I won't do this piecemeal.[JP] 私はこの断片的に行うことはありません。 Mission: Impossible (1996)
Evidently, Mr Owen believes we are guilty of certain crimes, which the law cannot touch and appointed himself to execute justice.[JP] オウエンは明らかに 私たちの有罪を確信している 法の手の届かぬ犯罪について 正義を行うことをもって自ら任じた And Then There Were None (1945)
As soon as each transport is loaded... evacuation control will give clearance for launch.[JP] 輸送船の荷積みが終わったら 直ちに発進の合図を行う Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
We can do great things.[JP] 我々は偉大なことを行うことができます。 Pom Poko (1994)
Well, the Party centre has arranged a series of exchanges to promote cultural amity and world peace.[JP] 党が主催して 平和と親善の 交流会を行う そうなんです The Spy Who Came In from the Cold (1965)
And in addition, your honor, the defendant would like to beg the court's permission to make the closing statements himself in the feeling that perhaps only he can put this trial in its proper perspective.[JP] さらにお願いしたい 被告人が最終弁論をー 自分で行うことを Tucker: The Man and His Dream (1988)
I invited you here to persuade you raccoons to do likewise.[JP] 私が説得するあなたをここに招待 あなたは同様に行うことがアライグマ。 Pom Poko (1994)
There was never any evidence that I had anything to do with that with that exceptional piece of work.[JP] 私はそれを行うには何も持っていたという証拠 は存在ではなかったです... ...仕事の例外的な作品です。 Mission: Impossible (1996)
Our only other choice would be to submit a plea to the courts.[JP] それでは法廷に申し立てを 行うことです Star Wars: The Phantom Menace (1999)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
行う[おこなう, okonau] durchfuehren [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top