ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蒼生

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒼生-, *蒼生*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍生[cāng shēng, ㄘㄤ ㄕㄥ, / ] (area where) vegetation grows; the common people, #38,448 [Add to Longdo]
苍生涂炭[cāng shēng tú tàn, ㄘㄤ ㄕㄥ ㄊㄨˊ ㄊㄢˋ, / ] the common people in a miserable state, #492,480 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒼生[そうせい, sousei] (n) the masses; people [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I am overwhelmed by evil power and start to kill innocents[CN] 如果我入了魔道,不能改邪歸正 濫殺無辜,危害蒼生 The Storm Warriors (2009)
Since deciding to live for the sword, I've waited for this day... to use my skills for society.[CN] 既然決定手持刀劍,我就知道有這一天 用我的武藝回報蒼生 13 Assassins (2010)
As a samurai, I'll do what must be done for the people.[CN] 身為一個武士,可以為了蒼生有所作為 13 Assassins (2010)
If he joins the Shogun's council... you know disaster will befall the people![CN] 如果他成為老中 你知道災難就會降臨蒼生 13 Assassins (2010)
For the people?[CN] 為了蒼生 13 Assassins (2010)
With thy spirit[CN] 「庇護蒼生 If.... (1968)
For the Shogun, for the people, for the many who died untimely deaths... for Uneme Makino and his wife... for his father Yukie Makino... and for my men scattering Ochiai.[CN] 為將軍、為蒼生、還有多少無辜被害的人 為牧野妥女和他的妻子 他的父親牧野韌負 13 Assassins (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top