ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蒜苗

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒜苗-, *蒜苗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒜苗[suàn miáo, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ, ] garlic shoot; garlic sprouts, #59,201 [Add to Longdo]
蒜苗炒肉片[suàn miáo chǎo ròu piàn, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah! Those tiny flowers are from the garlic plant.[CN] 那些小花是蒜苗生出来的 Dracula (1979)
Is it garlic?[CN] 你在做什么东西呢 是蒜苗 Barren Illusions (1999)
Something of that nature.[CN] 嗯 很像蒜苗的东西 Barren Illusions (1999)
Who the hell you are?[CN] 你是哪塊蒜苗 A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top