ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葱-, *葱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[葱, cōng, ㄘㄨㄥ] scallions, leeks, green onions
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  怱 (cōng ㄘㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 2,907

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] scallion; green onion, #6,605 [Add to Longdo]
[yáng cōng, ㄧㄤˊ ㄘㄨㄥ, / ] onion, #11,599 [Add to Longdo]
[dà cōng, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄥ, / ] onions, #27,403 [Add to Longdo]
[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, / ] chopped onion, #27,450 [Add to Longdo]
[qīng cōng, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄥ, / ] dark green, #28,534 [Add to Longdo]
郁郁[yù yù cōng cōng, ㄩˋ ㄩˋ ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, / ] verdant and lush (成语 saw), #35,589 [Add to Longdo]
[cōng lóng, ㄘㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] verdant and lush, #56,296 [Add to Longdo]
[cōng tóu, ㄘㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] onion; Western round onion, #57,570 [Add to Longdo]
[cōng yù, ㄘㄨㄥ ㄩˋ, / ] verdant; lush green and full of life, #58,994 [Add to Longdo]
绿[cōng lǜ, ㄘㄨㄥ ㄌㄩˋ, 绿 / ] verdant, #65,603 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねぎ(P);き(ok);ネギ, negi (P); ki (ok); negi] (n) (uk) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum); green onion; spring onion; (P) [Add to Longdo]
とろ[ねぎとろ;ネギトロ, negitoro ; negitoro] (n) tuna minced with Welsh onion leaves (type of sushi topping) [Add to Longdo]
坊主[ねぎぼうず, negibouzu] (n) onion head [Add to Longdo]
[ねぎま, negima] (n) (uk) dishes based on spring onions and tuna [Add to Longdo]
鮪鍋[ねぎまなべ, negimanabe] (n) (See 鮪) stew based on spring onions and tuna [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No onions.[CN] 没有洋 Best Night Ever (2013)
Yoon's mother.[CN] 你到楼上小允家帮忙剥洋 Episode #1.2 (2004)
Then the girls will want us to take 'em out for onion soup.[CN] 那女孩们要我们 为了洋汤带她们出去 Touchez Pas au Grisbi (1954)
The ghost who died falling down from a three story building?[CN] 从三楼教室倒栽死掉的鬼 用头咚咚咚走路的鬼 Episode #1.5 (2004)
¿Onion or olive? Oils.[CN] -珍珠洋还是橄榄? Champion (1949)
Onion Knight.[JA] 玉騎士! Kissed by Fire (2013)
She's getting ready for "self camera"[CN] 我是不是怀孕了 闻到洋就想吐 Episode #1.2 (2004)
... thosechestnuts, cheddar cheese and chives...[CN] 那些粟子 切达干酪和细香 Singin' in the Rain (1952)
Mother doesn't like the Onion Knight.[JA] 母上は玉騎士が嫌いだから Kissed by Fire (2013)
A little wine, a little onion.[CN] 一点酒, 一点洋 Sahara (1943)
Did the Onion Knight come back with you?[JA] 玉騎士は一緒に帰ってきた? Kissed by Fire (2013)
And a little onion.[CN] 一点洋 Sahara (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top