ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

获悉

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -获悉-, *获悉*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
获悉[huò xī, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧ] ทราบว่า, ทราบข่าวว่า

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
获悉[huò xī, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧ, / ] to learn of sth; to find out; to get news, #2,276 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very well. I'll let her know.[CN] 很好 我会让她获悉 Come Dance with Me! (1959)
By reading her dreams, I got access to his plans.[CN] 她读到了他的梦 我获悉了他的计划 Lake of the Dead (1958)
By the time we hear about it, the kid'll have been cremated.[CN] 我们获悉之时 孩子将已被火化 A Blueprint for Murder (1953)
That's what we'll do![CN] 那样,没有人会获悉我们的羞辱 The Decameron (1971)
I located about $4,000.[CN] 我获悉四千美元下落 Pitfall (1948)
Next thing I hear is this.[CN] 接下来我获悉这事 Deadlier Than the Male (1967)
Lynne, I've just got word Polly was poisoned.[CN] 琳恩 我刚获悉波莉是被毒死的 A Blueprint for Murder (1953)
The whole life I search and get to know[CN] 我的一生都在追寻 并去获悉 The Devil's Trap (1962)
Now I'll tell you what I found out from the Marshal...[CN] 现在我告诉你我从警长那里获悉的... Don't Torture a Duckling (1972)
Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.[CN] 我说 老弟 我在尝试获悉你老婆到底会做什么 Rebecca (1940)
Dear viewers, we already know that the Government has allocated 5 billion to fight those people that cause imbalance in this country of ours... .. and that this has been carried out on a huge scale...[CN] 亲爱的观众 我们已经获悉政府拨款50亿... ...打击令我国不稳定的分子... ..此行动已经被大规模执行... Come Play with Me (1968)
They even learned the date of the attack, but still did nothing.[CN] 他们甚至获悉了进攻日期, 但仍无所作为 France Falls: May-June 1940 (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top