ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍穹

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍穹-, *苍穹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍穹[cāng qióng, ㄘㄤ ㄑㄩㄥˊ, / ] the blue dome of heaven, #25,062 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This bravura hanging firmament, why, it's brought nothing to me but a vile and pestilent congregation of vapor.[CN] 这bravura 挂苍穹, 因此,它的给我带来了什么 但卑鄙,瘟神般 众的蒸气。 Hell Week (2001)
To spread abroad the firmament[CN] 要在海外传播苍穹 Titanic (1997)
no cloud, no drift of mist was travelling across any part of the sky.[CN] 迷雾阴影皆不敢损及 那万里无云的苍穹 Eternity and a Day (1998)
Against a bIood-red sky[CN] 在血色苍穹 The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
Through cornea it wings To a heavenly spring,[CN] 于是,穿过角膜,它飞向苍穹 The Mirror (1975)
It was Michelangelo who drew the dome on a piece of paper... but it was left to my brother to figure out a way... to raise it halfway to heaven... and it was my honor, each day to bring him something to eat...[CN] 米开朗基罗只是在一张纸上画了图纸... 是我的哥哥想出方法... 建造了它,使它直指苍穹... The Order (2003)
"Fafner"[CN] 1500)\blur2. 5}苍穹的法芙娜 天与地 Fafner in the Azure: Heaven and Earth (2010)
Thou run away! Thou coward![CN] 用黄泉般漆黑的浓雾 将繁星点点的苍穹掩盖 A Midsummer Night's Dream (1999)
Why doesn't everyone see from childhood... the passes, doors and crevices... on the ground, and above in the sky?[CN] 为何人人都不留恋童年岁月... 弯弯的小径,幽幽的门洞 还有斑驳墙壁上的裂缝 为何不俯视大地,仰望苍穹 Wings of Desire (1987)
Alone am I now, lost and alone, in a far, wide, wandering world.[CN] 孤独的我 茫然失措 面对无尽的苍穹 Spartacus (1960)
And the sky was split apart like a scroll when it is rolled up.[CN] 苍穹遮蔽, 宛如卷轴回滚 Stalker (1979)
And the stars have not fallen yet[CN] 你的统治穿越世纪,直至苍穹握有群星 Augustine of Hippo (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top